Lėšų paskirstymas pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. A3-346 „Dėl lėšų paskirstymo Prienų rajonosavivaldybės seniūnijoms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

Seniūnija

Gyventojų skaičius
2021-01-01

Paskirstymas pagal
Savivaldybės aprašo
48.2 papunktį (Eur)

Paskirstymas
pagal gyventojų skaičių
(Eur)

Iš viso
einamiesiems
tikslams skirta (Eur)

Balbieriškio

2528

750,00

1056

1806,00

Išlaužo

1745

750,00

729

1479,00

Jiezno

2677

750,00

1118

1868,00

Naujosios Ūtos

888

750,00

371

1121,00

Pakuonio

1652

750,00

690

1440,00

Prienų

10085

750,00

4214

4964,00

Stakliškių

2251

750,00

940

1691,00

Šilavoto

1578

750,00

659

1409,00

Veiverių

3752

750,00

1568

2318,00

Darbo užmokestis

0

Soc. draudimas

0

Iš viso

27156

6750,00

11346,00

18096,00

Lėšų paskirstymas pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. A3-535 „Dėl lėšų skyrimo“

Eil.
Nr.

Pareiškėjas Projekto pavadinimas Lėšos (Eur)

1.

„Stakliškių“ bendruomenė

„Atminimo kalnelio įrengimas Stakliškėse“

1 691

2.

Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“

„Viešos erdvės naujinimas ir plėtra Balbieriškio parke“

1 806

3.

Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo
bendruomenė „Ošvenčia“

„Puošiam savo kraštą gerais darbais ir gėlių žiedais“

1 400

4.

Veiverių sen. bendruomenės centras

„Judri vasara Veiveriuose“

2 318

5.

Asociacija „Žemaitkiemio“ krašto
bendruomenė“

„Viešos erdvės sutvarkymas Žemaitkiemio krašto
bendruomenėje“

1 121

6.

Ingavangio kaimo bendruomenės centras

„Viešųjų erdvių Ingavangio ir Šilavoto kaimuose
atnaujinimas“

1 409

7.

Dvariuko bendruomenė

„Aktyvus laisvalaikis ir sportas – sveikata“

4 964

8.

Jiezno kraštiečių bendruomenė

„Gatvių apšvietimo dekoracijos“

1 868