Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų paskirstymas 2020 m.

2020 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos posėdžiuose paskirstytos Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšos – pagal nevyriausybinių organizacijų teiktas paraiškas. Atsižvelgiant į komisijos rekomendacijas, lėšos paskirtos Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEIKTŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ FINANSAVIMAS

Eil. Nr. Paraiškos teikėjas Finansuoto projekto pavadinimas Skirtos lėšos, Eur

 

1. Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas Vaikų ir jaunimo daugiafunkcinė stovykla „Vasara Užuguostyje“ 1400
2. VšĮ „Mano vaikas“ „Socialinės dirbtuvės Prienuose“ 600
3. Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ „Sveika gyvensena“ 480
4. Šilavoto Davatkyno bendruomenė „Amatų festivalis Šilavote“ 180
5. Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas ,,Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ 480
6. Jiezno žmonių su negalia sąjunga „Kuriame, bendraujame, dalinamės“ 300
7. Vėžionių bendruomenė „Topolis“ „Senojo ir naujojo meno dermė“ 180
8. Jiezno miesto bendruomenė „Jaunimo užimtumo ir iniciatyvumo skatinimas Jiezno bendruomenėje“ 1200
9. Vyšniūnų bendruomenė „Paminklo žuvusiems partizanams šventinimas ir žūties 75-ųjų metinių minėjimas“ 180
10. Prienų r. diabeto kubas „Versmė“ „Pažinti cukrinį diabetą ir jį valdyti“ 240
11. Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centras „Dienos centrą lankančių vaikų ir seniūnijos gyventojų edukacinių veiklų plėtra, organizuojant užsiėmimus Šeimos dienos centre“ 240
12. Veiverių bendruomenės centras „Vaikai Tėvynės ateičiai“ 900
13. Paprienės bendruomenė „Dainos vienija ir jungia!“ 600
14. Dvariuko bendruomenė „Pėsčiųjų žygis „Pažink Prienų šilą“ 300
15. Jiezno kraštiečių bendruomenė „Žygiuodami pažįstame kraštą“ 240
16. Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ „Oninės – pirmojo derliaus šventė“ 180
17. Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“ „Tradicinių renginių ciklas“ 300
18. Prienų „Revuonos“ bendruomenė „Šeimų šventė „Amatų diena““ Neskirta
 Iš viso: 8000

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMAS PAGAL PATEIKTAS ATSKIRAS PARAIŠKAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirtos lėšos, Eur

 

1. Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti 42,58
2. Asociacija Šilavoto interdisciplininis centras Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti 47,27
3. Asociacija Prienų bendruomenė Vaikų dienos užimtumo centro veiklai ir komunalinėms išlaidoms 10 816
4. Prienų miesto vietos veiklos grupė Projektui „Prienų miesto plėtros strategijos administravimas“ įgyvendinti 1 845,41
5. Prienų rajono vietos veiklos grupė Teritoriniam projektui „Kartos kartu“ kofinansuoti, projekto veikloms įgyvendinti 1291
6. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 86,51
7. Želkūnų kaimo bendruomenė „Maxima LT“ konkurse „Mes – bendruomenė“ finansuotui projektui „Kaimas gyvas, kol gyvos mūsų tradicijos“ kofinansuoti 1000
8. Juodbūdžio kaimo bendruomenė „Draugystė“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 220
9. Asociacija „Pilutė“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 290,86
10. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 493,34
 Iš viso: 16132,97 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TVARKYMO PROJEKTŲ KOFINANSAVIMAS
(PAGAL LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSUOJAMĄ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“)

Kofinansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų 

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirtos lėšos, Eur

 

1. Vyšniūnų bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Stakliškių Liepų gatvės aikštės atnaujinimas“) 1612
2. Paprienės bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Sportas vienija ir artina“) 6145
3. Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Išlaužo parko poilsinės zonos gerinimas“) 1333,42
4. Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešosios erdvės atnaujinimas Balbieriškio parke“) 1690,94
5. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešųjų erdvių sutvarkymas prie Naujosios Ūtos laisvalaikio salės“) 944
6. Pakuonio krašto bendruomenė Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešosios erdvės Aušros gatvėje pritaikymas Pakuonio krašto gyventojų poreikiams“) 1310
7. Bendruomenė „Jiestrakis“ Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešosios erdvės ties įvažiavimu į Šilavotą sutvarkymas“) 1287
 Iš viso:  14322,36
Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas daliniam finansavimui 2021 m. iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti (kvietimo terminas pasibaigęs)

Paraiškas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti visos Prienų rajono savivaldybėje registruotos ir (ar) savo veiklą rajone vykdančios nevyriausybinės organizacijos. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-285 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimo Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis principus, pateiktų projektų paraiškų vertinimo, projektų veikloms įgyvendinti reikalingų lėšų skyrimo tvarką, jų panaudojimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas kontrolę.

Tinkamos finansuoti veiklos pateikus paraišką pagal Aprašo 1 priedą:

  1. veiklos, atitinkančios Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytus einamųjų metų prioritetus;
  2. socialinė, sveikos gyvensenos veikla, skatinanti partnerystę, bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę bei mažinanti atskirtį tarp įvairių gyventojų grupių;
  3. meninės ir kultūrinės iniciatyvos, skatinančios naujas kultūrinės veiklos formas bei partnerystę ir bendradarbiavimą tarp visuomeninių organizacijų ir (ar) institucijų, mažinančios atskirtį tarp įvairių gyventojų grupių;
  4. edukacinė veikla, skatinanti bendruomeniškumą, aktyvų vietos bendruomenės dalyvavimą bei gyventojų įsitraukimą į organizuotą veiklą, sprendžiant gyvenamosios vietos turistinio patrauklumo ar kitus aktualius klausimus.

Pareiškėjas biudžetiniais metais teikia vieną paraišką, pasirinkdamas vieną iš nurodytų tinkamų finansuoti veiklų.
Pateikus paraišką pagal Aprašo 6 priedą gali būti:

  1. finansuojamos komunalinės, elektros, vandens ir šildymo išlaidos, jeigu Pareiškėjas panaudos teise naudojasi Savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir vykdo jose veiklą;
  2. kofinansuojami projektai, gavę paramą iš kitų šaltinių;
  3. kompensuojamos naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo išlaidos.

Teikiant paraišką pagal Aprašo 6 priedą, kartu su paraiška pateikiamas lydraštis ir dokumentai, įrodantys finansavimą iš kitų šaltinių. Lydraštyje nurodoma: tikslus projekto pavadinimas, finansavimo šaltinis, projektui įgyvendinti gautos lėšos, kita svarbi su projektu susijusi informacija.

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. 17.00 val. el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai (ant voko nurodant pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų finansavimas Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis“). Dokumentus galima palikti ir specialiai įrengtoje pašto dėžėje šalia pagrindinio įėjimo į Savivaldybės pastatą.

Su paraiškomis reikia pateikti lydraštį, įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo). Paraiškos, pateiktos po nurodytos datos, nesvarstomos.

Savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė (tel. (8 319) 61 135, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.

Lėšų paskirstymas pagal 2021 m. teiktas paraiškas

Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymis, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos

PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS

Eil.Nr. Pareiškėjas Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas  „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“  1180
2. Dvariuko bendruomenė „Pėsčiųjų žygis „Per rudenėjantį Prienų šilą“  200
3. Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ „Balbieriškio parke esančios estrados atnaujinimas“  430
4. Jiezno kraštiečių bendruomenė  „Jiezno futbolo turnyro 30-metis“  580
5. Jiezno žmonių su negalia sąjunga  „Mes norime, tai ir galime“

 

 400
6.  Klubas „Mes kitaip“  „Vaikų užimtumo vasaros atostogų metu didinimas“  800
7. Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ „Sveika gyvensena, Seimo paskelbtų atmintinais renginiai, bendrystė“  430
8. Užuguosčio kaimo bendruomenė  „Radasta“  „Šviečiantys varpai Užuguostyje“  500
9. Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“  3000
10. Visuomenės gerovės asociacija „Galimybių dirbtuvės“  2000
11. Vyšniūnų bendruomenė  „Vyšniūnų krašto partizanų atminimo įamžinimas“  180
12. Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ „Pažinkime savąjį rajoną“  120
Viso:  9820

PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 6 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Visuomenės gerovės asociacija Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  2583,06
2. Želkūnų kaimo bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  652,68
3. Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  254,52
4. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  186,78
5. Asociacija „Pilutė“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  699,93
6. Prienų bendruomenė Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro komunalinėms išlaidoms kompensuoti  2429,34
7. Asociacija „Iš idėjos“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  394,36
8. Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  150
9. Prienų „Revuonos“ bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  49,86
10. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  1027,22
11. VšĮ LASS pietvakarių centras Komunalinėms išlaidoms kompensuoti  282,57
 Viso:  8998,46

PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, DALINIS FINANSAVIMAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Vėžionių bendruomenė „Topolis“ Projektui „Šilta bendruomenė – veikli bendruomenė“ iš dalies finansuoti  288,14
2. Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ Projektui „Viešosios erdvės atnaujinimas ir plėtra Balbieriškio parke“ iš dalies finansuoti  1806
3. Ingavangio kaimo bendruomenės centras Projektui „Viešųjų erdvių Ingavangio ir Šilavoto kaimuose atnaujinimas“ iš dalies finansuoti  1409
4.  Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ Projektui „Atminimo kalnelio įrengimas Stakliškėse“ iš dalies finansuoti  1691
 Viso:  5194,14

Pateikus paraišką gali būti:

  • finansuojamos komunalinės, elektros, vandens ir šildymo išlaidos, jeigu pareiškėjas panaudos teise naudojasi Savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir vykdo jose veiklą;
  • kofinansuojami projektai, gavę paramą iš kitų šaltinių;
  • kompensuojamos naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo išlaidos.
Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2022 metų prioritetinės veiklos kryptysNevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisija

Priemonės lėšų paskirstymas 2022 m.
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos.

PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“ 3144
2. Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė Mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2022“ 2024
3. Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ „Vaikų vasaros šou“ 170
4. Klubas „Mes kitaip“ „Atostogauk ir pramogauk!“ 2745
5. Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ „Sveika gyvensena, bendrystė, švietėjiška, kultūrinė veikla“ 750
6. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras „Ir kaipgi nemylėt tavęs ,Tėvyne“ 1435
7. Jiezno kraštiečių bendruomenė „Savanorių karių istorija – Lietuvos ir krašto garbė 392
8. VšĮ „Išmanūs finansai“ „Verslumo lyga – mokinių verslumo čempionatas“ 2499
9. Prienų rajono-Birštono diabeto klubas „Versmė“ „Pažinti cukrinį diabetą ir jį valdyti – į asmenį orientuota priežiūra“. 267

 

10. Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ 2772
11. VšĮ LASS pietvakarių centras „Menas sujungia širdis“ 700
12. Vyšniūnų bendruomenė „Pažinkime Vyšniūnų kraštą“ 416
13. Vėžionių bendruomenė „Topolis“ „Viešosios erdvės visiems“ 650
14. Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ „Balbieriškio parke esančios estrados atnaujinimo darbų užbaigimas“ 371
15. Užuguosčio kaimo bendruomenė  „Radasta“ „Jubiliejinės Petrinės Užuguostyje“ 690
16. Pakuonio krašto bendruomenė „Pabūkim kartu“ 850

 

PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 6 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Visuomenės gerovės asociacija Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 1435
2. Želkūnų kaimo bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 407,29
3. Asociacija „Meninio lavinimo studija“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 500
4. Jiezno žmonių su negalia sąjunga Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 464
5. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 494,50
6. Asociacija „Pilutė“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 599,88
7. Prienų bendruomenė Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro komunalinėms išlaidoms kompensuoti 2564,97
8. Lietuvos judėjimas „Černobylis“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 554,65
9. Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 362,30
10.  Asociacija Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 98,79
11. Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 34,32
12. Prienų „Revuonos“ bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 2691,98
13. Jiezno neįgaliųjų sąjunga Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 731,43
14. Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 1749,68
15, Želkūnų kaimo bendruomenė Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 521,47
16. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 60,78
17. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras Komunalinėms išlaidoms kompensuoti 1145,12

 

PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, FINANSAVIMAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Projektas, kurio įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas Skirta lėšų, Eur
1. Jiezno bendruomenės centras „Tradicinė rudens šventė Mykolinės Jiezne” 50
2. Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ „Tradicinė rudens šventė Mykolinės Jiezne” 50
3. Vėžionių bendruomenė „Topolis“ „Tradicinė rudens šventė Mykolinės Jiezne” 50
4. Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenė „Dūmė“ Vietos projekto „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ 50
5. Prienų rajono vietos veiklos grupė Teritorinis projektas  „Žydinti Lietuva” 585
6. Veiverių bendruomenės centras „Veiverių krašto tradicijų puoselėjimas organizuojant Vasaros šventę“ 50
7. Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ „Link Balbieriškio su laiveliu“ 723,94
8. Balbieriškio seniūnijos badmintono klubas „Svajonė“ „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ 50
9. Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ 50
10. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras „Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla „Lukšiukai“ 1000
11. Šilavoto Davatkyno bendruomenė „Parko įkūrimas Šilavote“ 604,31
12. Skriaudžių kaimo bendruomenė „Veiverių krašto tradicijų puoselėjimas organizuojant Vasaros šventę“          50
13. Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ „Takas Atminimo kalnelyje“ 1687
14. Prienų rajono Klebiškio kaimo bendruomenei „Klevas“ „Poilsio ir laisvalaikio erdvės sutvarkymas Klebiškio kaime“ 1397
15. Asociacija „Pilutė“ „Pakuonio krašto šventės organizavimas, siekiant puoselėti regiono savitumą ir tradicijas“ 44
16. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė „Vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas ir remontas“ 1120
17. Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ „Viešosios erdvės atnaujinimas ir plėtra Balbieriškio parke“ 1749

 

ASOCIACIJŲ STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Eil. Nr. Pareiškėjas Kokiam tikslui skirtos lėšos Skirta lėšų, Eur
1. Bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“ Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti 138,85
2. Asociacija „Anties sodo bendruomenė“ Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti 249,84