Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Dalia Joneliūnienė
[email protected]
(8 319) 61 125

117

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Vykdydamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos architektūros įstatymą, atlieka savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, taip pat kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, atlieka funkcijas susijusias su statybos užbaigimu.

Vykdydamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus, statybos bei architektūros srityje vykdo projektinės dokumentacijos, išduodant statybą leidžiančius dokumentus, derinimą, išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus projektuojamiems statybos objektams;.

Derina ir nustato sąlygas reklamos bei vizualinės informacijos objektams, derina mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje.

Organizuoja Savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, vietinės reikšmės gamtos objektų paskelbimą Savivaldybės saugomais objektais.

Inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Organizuoja Prienų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą, komisijos išvadų suinteresuotiems asmenims pateikimą, pirmininkauja teritorijų planavimo komisijai.

Rengia miesto, kaimo kraštotvarkos perspektyvinio vystymo programas ir pasiūlymus, atsižvelgiant į susiklosčiusį etninį kultūrinį kraštovaizdį, tautos tradicijas, aplinkos ekologinę situaciją, teritorijų funkcinį zonavimą.

Užtikrina kompetencijos klausimais rengiamų dokumentų valdymą, naudojimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.

Tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.

Skyriaus kompetencijos klausimais rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Pagal Skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. darbo patirtis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas;

3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

4. išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

5. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;

6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

1. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.


Vyriausiasis specialistas

123

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, taip pat kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, atlieka funkcijas susijusias su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, užbaigimu ir kt.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, taip pat kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, atlieka funkcijas susijusias su specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų reikalavimų rengimu, keitimu, nustatymu ir kt.

Išduoda leidimus išorinės reklamos įrengimui savivaldybės teritorijoje;.

Įspėja apie galimą išorinės reklamos leidimų galiojimo panaikinimą, išorinės reklamos leidimų galiojimą panaikina teisės aktų nustatyta tvarka;.

Teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja vietinę rinkliavą už išorinės reklamos leidimų išdavimą ir teikia ją pareiškėjui;.

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;.

Dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – architektūra (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis – urbanistikos ar architektūros srities patirtis;

5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

1. gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „InfoStatyba“.


Vyriausiasis specialistas

129

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Atlieka funkcijas susijusias su Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų adresų suteikimu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka funkcijas susijusias su numerių žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimu, keitimu, panaikinimu, apskaita, gyventojų informavimu ir kt.

Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka funkcijas susijusias su pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimu, keitimu ir įtraukimu į apskaitą, gyventojų informavimu ir kt.

Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka funkcijas susijusias su administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymu.

Vykdo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo procedūras per ŽPDRIS pagal projektų rengimo iniciatorių prašymus: nagrinėja ir vertina jų prašymus ir dokumentus, rengia sprendimų ir / ar motyvuotų atsisakymų projektus, kreipiasi dėl reikalavimų išdavimo į kompetentingas institucijas, rengia ir pateikia projektų rengimo iniciatoriams ir / ar organizatoriams reikalavimus projektams.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia pranešimų projektus sklypų bendraturčiams, besiribojančių sklypų savininkams, per ŽPDRIS vertina rengiamus projektus ir rengia jų derinimo ir / ar nederinimo dokumentų projektus, rengia administracijos direktoriaus sprendimų tvirtinti projektą ir / ar motyvuotus atsisakymų projektus, atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus.

Talpina, tvarko duomenis, susijusius su projektais, ŽPDRIS.

Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro jungtinės veiklos sutartis arba bendrų viešųjų pirkimų sutartis su valstybės institucijomis Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektui organizuoti.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis – žemėtvarkos patirtis;

5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

1. gebėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).


Vyriausioji specialistė

121

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Atlieka funkcijas susijusias su teritorijų planavimo dokumentais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka TPDRIS.

Atlieka funkcijas susijusias su duomenų tvarkymu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka TPSIS.

Dalyvauja ir/ar sekretoriauja viešuosiuose susirinkimuose rajono savivaldybės administracijos rengiamų TPD svarstymo su visuomene procedūrose, dalyvauja kitų subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese.

Vykdo kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo procedūras per ŽPDRIS: nagrinėja prašymus ir dokumentus, rengia teritorijų planavimo sąlygas ir kt. su tuo susijusius procedūrinius dokumentus.

Tvarko skyriaus informaciją, taip pat duomenis pagal atliekamas funkcijas Savivaldybės interneto svetainėje.

Rengia viešųjų pirkimų dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais ir vykdo jų priežiūrą.

Pildo Savivaldybės strateginį planą ir strateginį veiklos planą skyriaus kompetencijos klausimais.

Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro jungtinės veiklos sutartis arba bendrų viešųjų pirkimų sutartis su valstybės institucijomis Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektui organizuoti.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – architektūra (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis;

5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

1. gebėti dirbti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).

2. gebėti dirbti su Teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (TPSIS).

3. gebėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).


Vyriausioji specialistė

Aušra Žiurauskaitė
[email protected]
(8 319) 61 127

129

Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą, įgyvendina Savivaldybės kompetencijai priskirtas funkcijas.

Civilinio kodekso ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka, nagrinėja prašymus išsinuomoti valstybinę žemę ir naudotis valstybine žeme.

Vykdo funkcijas, susijusias su naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimu ir nuoma aukcione.

Vadovaudamasis teisės aktai, atlieka funkcijas susijusias su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančia žeme, ar žemės įgijumu Savivaldybės nuosavybėn.

Vadovaudamasis teisės aktais, atlieka funkcijas susijusias su Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės valdymu, naudojimu ir disponavimu ją.

Vykdo už natūrą grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribų projektavimą: rengia laisvų (neužstatytų) teritorijų Prienų ir Jiezno miestuose planus.

Registruoja savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus (toliau – TPD) teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) ir nustatyta tvarka išduoda TPDR išrašus apie registre įregistruotus TPD.

Rengia administracijos direktoriaus įsakymus ir apskaičiuoja žemės sklypų vertę po pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar naudojimo būdo pakeitimo;.

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;.

Dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis – geodezijos ir kartografijos patirtis;

5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

1. gebėti dirbti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR).


Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

Tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]

Skyriaus tikslai:

  • organizuoti ir vykdyti teritorijų planavimą;
  • organizuoti ir vykdyti savivaldybės bendrojo plano, savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų sprendinių įgyvendinimą;
  • organizuoti ir vykdyti specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymą įstatymų nustatyta tvarka;
  • organizuoti ir vykdyti statybą leidžiančių dokumentų išdavimą įstatymų nustatyta tvarka;
  • organizuoti ir vykdyti kraštovaizdžio, savivaldybės teritorijoje esančių želdymų kūrimą;
  • organizuoti ir vykdyti adresų suteikimą, keitimą ar panaikinimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo
  • dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms;
  • organizuoti ir vykdyti pavadinimų suteikimą, keitimą ar panaikinimą gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams;
  • organizuoti ir vykdyti išorinės reklamos priežiūrą;
  • organizuoti ir vykdyti įstatymais priskirtus geodezijos ir kartografijos darbus.

Visuomenės informavimas

Teritorijų planavimo dokumentai

Architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų paslaugų sąrašas

Prašymai