Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

L. e. vedėjos pareigas

Džiuginta Mikalauskienė
[email protected]
tel: +370 658 03 716

112

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą, redagavimą, keitimą, įforminimą, pasirašymą, tvirtinimą, tvarkymą, apskaitą, apsaugą, saugojimą ir naikinimą, teikimą, vykdymo terminų kontrolę.

Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui, jo pavaduotojui organizuoti darbą ir atlikti viešojo administravimo funkcijas.

Administruoja oficialią Savivaldybės elektroninio pašto dėžutę ir interneto svetainės skyrių „Rašykite mums”.

Užtikrina viešuosius ryšius su visuomene ir žiniasklaida.

Organizuoja civilinės, priešgaisrinės ir darbų saugos vykdymą.

Organizuoja valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymą.

Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui, jo pavaduotojui organizuoti darbą ir atlikti viešojo administravimo funkcijas.

Organizuoja informacinių technologijų veiklos įgyvendinimą.

Aprūpina Savivaldybę ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu, nustato poreikius, kontroliuoja, kad materialiniam aprūpinimui skirtos lėšos būtų panaudotos numatytiems darbams atlikti.

Vykdo reprezentacinių suvenyrų ir dovanų įsigijimą.

Organizuoja nurašyto Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto aukcionus ir likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizuoja Savivaldybės dalyvavimą rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas.

Organizuoja prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų valdomų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


Vedėjo pavaduotojas (informacinėms technologijoms)

Algimantas Ūsas
[email protected]
tel: +370 319 61 111

216

Vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Koordinuoja informacinių technologijų diegimą savivaldybės administracijoje.

Koordinuoja Savivaldybės administracijos bei seniūnijų veiklą informatikos srityje, jai metodiškai vadovauja.

Konsultuoja savivaldybės darbuotojus informacinių sistemų eksploatavimo ir informacinių technologijų klausimais.

Analizuoja informacinės sistemos (elektroninės aparatūros panaudojimas, programinė įranga, teisinė apsauga, informatikos paslaugų teikimas) darbą, nustatyto prioritetines jos plėtojimo kryptis, skatina pažangių technologijų diegimą ir naudojimą.

Administruoja savivaldybės kompiuterinio tinklo darbą, organizuoja interneto, elektroninio pašto, savivaldybės interneto svetainės, duomenų bazių priežiūrą.

Rengia informacinių technologijų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą.

Pagal kompetenciją rengia ir vykdo Savivaldybės institucijų sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą.

Administruoja duomenų bazių valdymo sistemas.

Diegia ir administruoja informacines sistemas, organizuoja jų sujungimą į bendrą informacinę sistemą.

Diegia tolimesnius informacinių sistemų programinės įrangos komponentus.

Koordinuoja Savivaldybės administracijos bei seniūnijų veiklą informatikos srityje, jai metodiškai vadovauja.

Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Teikia Savivaldybės vadovams siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Savivaldybės telekomunikaciniam tinklui, panaudojimo.

Atlieka Savivaldybės telekomunikacinio tinklo stebėseną: nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną šio tinklo ir jo komponentų tvarkymui, saugos užtikrinimui, nedelsdamas reaguoja į aptiktus tinklo veiklos pažeidimus, trikdžius ir grėsmes, prognozuoja tinklo raidos tendencijas.

Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus kompetencijos klausimais.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Rengia su veikla susijusius dokumentus.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Koordinuoja informacinių technologijų diegimą savivaldybės administracijoje.

Koordinuoja Savivaldybės administracijos bei seniūnijų veiklą informatikos srityje, jai metodiškai vadovauja.

Konsultuoja savivaldybės darbuotojus informacinių sistemų eksploatavimo ir informacinių technologijų klausimais.

Analizuoja informacinės sistemos (elektroninės aparatūros panaudojimas, programinė įranga, teisinė apsauga, informatikos paslaugų teikimas) darbą, nustatyto prioritetines jos plėtojimo kryptis, skatina pažangių technologijų diegimą ir naudojimą.

Administruoja savivaldybės kompiuterinio tinklo darbą, organizuoja interneto, elektroninio pašto, savivaldybės interneto svetainės, duomenų bazių priežiūrą.

Rengia informacinių technologijų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą.

Pagal kompetenciją rengia ir vykdo Savivaldybės institucijų sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą.

Administruoja duomenų bazių valdymo sistemas.

Diegia ir administruoja informacines sistemas, organizuoja jų sujungimą į bendrą informacinę sistemą.

Diegia tolimesnius informacinių sistemų programinės įrangos komponentus.

Koordinuoja Savivaldybės administracijos bei seniūnijų veiklą informatikos srityje, jai metodiškai vadovauja.

Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Teikia Savivaldybės vadovams siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Savivaldybės telekomunikaciniam tinklui, panaudojimo.

Atlieka Savivaldybės telekomunikacinio tinklo stebėseną: nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną šio tinklo ir jo komponentų tvarkymui, saugos užtikrinimui, nedelsdamas reaguoja į aptiktus tinklo veiklos pažeidimus, trikdžius ir grėsmes, prognozuoja tinklo raidos tendencijas.

Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus kompetencijos klausimais.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Rengia su veikla susijusius dokumentus.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


Patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas

Džiuginta Mikalauskienė
[email protected]
tel: +370 658 03716

112

Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Koordinuoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės teritorijoje esančių kitų ūkio subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms (toliau – koordinavimo funkcija).

Atlikdamas koordinavimo funkciją, renka, sistemina, vertina informaciją, susijusią su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu savivaldybėje, bei keičiasi šia informacija.

Atlikdamas koordinavimo funkciją, organizuoja susitikimus aptarti klausimams, susijusiems su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu, ir dalyvauja kitų asmenų organizuojamuose susitikimuose.

Atlikdamas koordinavimo funkciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir jų prevencijos.

Savivaldybės institucijų ir įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms srityje bendradarbiauja su ministerijų parengties pareigūnais, valstybės institucijų ir įstaigų parengties pareigūnais, taip pat kitų savivaldybių parengties pareigūnais.

Dalyvauja organizuojant savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą, jį atliekant ir peržiūrint, rengiant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jį derinant ir peržiūrint.

Organizuoja perspėjimo sistemos parengties užtikrinimą savivaldybėje.

Dalyvauja organizuojant savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, civilinės saugos mokymus, gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų informavimą civilinės saugos klausimais.

Dalyvauja krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų organizuojamose krizių valdymo ir (ar) civilinės saugos pratybose, koordinuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų organizavimą ir civilinės saugos pratybų rengimo įgyvendinimą savivaldybės įstaigose ir savivaldybės valdomose įmonėse.

Organizuoja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms skirtų valstybinių pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms užduočių ir valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių vykdymą.

Dalyvauja nustatant kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį, organizuojant jų parinkimą, pažymėjimą ir parengimą.

Dalyvauja sudarant savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, organizuojant šio centro patalpų ir darbo vietų įrengimą, taip pat, jei pavesta, vadovauja šiam centrui ir organizuoja jo veiklą.

Koordinuoja būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių atsargų kaupimo įgyvendinimą savivaldybės įstaigose ir savivaldybės valdomose įmonėse ir dalyvauja kontroliuojant, ar jos kaupimą vykdo nustatyta tvarka.

Organizuoja materialinių išteklių teikimo sutarčių sudarymą, administravimą, taip pat atlieka patikrinimus, ar kita įstaiga ir ūkio subjektas yra tinkamai pasirengę vykdyti jiems šiose sutartyse nustatytus sutartinius įsipareigojimus.

Organizuoja ir atlieka kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms vertinimą bei kontroliuoja, kaip įgyvendinami mero ar jo įgalioto asmens privalomi nurodymai savivaldybės teritorijoje esančioms kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gerinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.

Dalyvauja organizuojant priemones, reikalingas padėti civilinės saugos pajėgoms pasirengti atlikti sanitarinį švarinimą, ir kitas radiacinio, cheminio ir biologinio kenksmingumo pašalinimo priemones.

Organizuoja su kitų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis tarpusavio pagalbos planų dėl materialinių išteklių pateikimo ir gyventojų evakavimo sudarymą.

Dalyvauja organizuojant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymų įgyvendinimą ir šio departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens privalomų nurodymų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

Rengia teisės aktų dėl pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, jų prevencijos savivaldybėje ir savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo klausimais projektus arba koordinuoja jų rengimą.

Pavedus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę.

Nustatyta tvarka dalyvauja planuojant ir atliekant pavojingųjų objektų veiklos patikrinimus, organizuojant pavojingojo objekto išorės avarinių planų rengimą, derinimą, svarstymą ir tvirtinimą.

Dalyvauja įgyvendinant mobilizacijos sistemos ir priimančiosios šalies paramos teikimo uždavinius, kiek tai susiję su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždaviniais ir kiek tai reikalinga bendrai sąveikai užtikrinti.

Konsultuoja civilinės saugos klausimais.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja savivaldybės administracijai santykiuose su kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – krizių valdymo ir civilinės saugos srityje;

darbo patirties trukmė – 2 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – A2.

Transporto priemonių pažymėjimai:

turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


Vyriausioji specialistė

Česė Bendoraitienė
[email protected]
tel: +370 319 61 149

100A

Vyriausioji specialistė vykdo šias funkcijas:

nuolat atnaujina informaciją Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės skiltyje „Struktūra ir kontaktai“;

pildo Savivaldybės administracijos vadovybės ir Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

administruoja leidimų patekti į Savivaldybės patalpas sistemą, išduoda leidimus, tvarko jų apskaitą;

priima asmenų prašymus, patikrina, ar pateikiami visi paslaugai suteikti reikalingi dokumentai;

atlieka Savivaldybės gautos korespondencijos pradinį tvarkymą (priima, peržiūri, paskirsto dokumentus), paskirsto užprenumeruotus leidinius jų gavėjams;

registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Labbis“ (toliau – DVS), sistemina, paskirsto, išsiunčia gaunamus, siunčiamus, vidaus dokumentus ir teisės aktus;

formuoja pavedimus DVS Savivaldybės administracijos padaliniams ir darbuotojams;

išsiunčia korespondenciją nurodytiems adresatams;

daro nuorašus, kopijas, rengia išrašus, daugina ir pateikia (išsiunčia) suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims;

pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais;

teikia informaciją asmenims telefonu, elektroniniu paštu ir jiems atvykus į Savivaldybę apie jų klausimų sprendimo procedūrą, nurodo kompetentingų nagrinėti ir spręsti rūpimus klausimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavardes, telefonus, darbo (priėmimo) laiką ir kitą asmens prašomą informaciją apie Savivaldybės veiklą;

DVS administruoja dokumentacijos planą, posistemes „Archyvas“ ir „Klientai“;

DVS atlieka dokumentų archyvavimą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis elektroniniu paštu, internetu;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, archyvavimą ir apskaitą.


Vyriausiasis specialistas

Ričardas Gylys
[email protected]
tel: +370 319 61 153

124

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;

išduoda leidimus patekti į Savivaldybės patalpas, tvarko jų apskaitą;

rengia ir atnaujina medžiagą Savivaldybės informacinėje lentoje;

tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;

organizuoja Savivaldybės rengiamų iškilmingų priėmimų, minėjimų, konferencijų ir kitų renginių materialinį aprūpinimą;

organizuoja avarijų lokalizavimo ir jų padarinių likvidavimo darbus Savivaldybės pastato ir patalpų, jų priklausinių inžinerinėse sistemose, koordinuoja šių darbų atlikimą;

atlieka tarnybinių transporto priemonių ridos, degalų pirkimo, sunaudojimo, kelionės lapų apskaitą, tikrina ir fiksuoja tarnybinių transporto priemonių hodometrų rodmenis;

tikrina tarnybines transporto priemones vairuojančių darbuotojų (vairuotojų) sveikatos pažymų ir vairuotojų pažymėjimų galiojimą;

atlieka smulkius ūkio darbus;

užtikrina gerą pastato ir patalpų, jų priklausinių sanitarinę-higieninę būklę, teritorijos aplink šiuos pastatus švarą ir tvarką, kad jie atitiktų galiojančias higienos normas;

koordinuoja ir prižiūri Skyriaus vairuotojų ir valytojų veiklą;

dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

organizuoja Savivaldybės antspaudų ir spaudų pagaminimą, apskaitą ir sunaikinimą;

teikia informaciją asmenims telefonu, elektroniniu paštu ir jiems atvykus į Savivaldybę apie jų klausimų sprendimo procedūrą, nurodo kompetentingų nagrinėti ir spręsti rūpimus klausimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavardes, telefonus, darbo (priėmimo) laiką ir kitą asmens prašomą informaciją apie Savivaldybės veiklą;

teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja savivaldybės turto (transporto priemonių) įgijimą;

 

teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja savivaldybės turto (transporto priemonių) valdymą, naudojimą ir disponavimas juo:

savivaldybei perduodamo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo patikėjimo teise;

savivaldybės turto panaudą;

savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą;

rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitas;

savivaldybės turto perdavimą kitų subjektų nuosavybėn;

vykdo ir organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto (išskyrus žemę, transporto priemones, elektros ir šilumos ūkį) perleidimą ir nurašymą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, vietos savivalda, teise gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, visuomenės informavimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, archyvinių dokumentų tvarkymu ir kitais Savivaldybės institucijų teisės aktais;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausioji specialistė

Diana Martusevičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 159

101

Vyriausioji specialistė vykdo šias funkcijas:

administruoja Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS), suveda Prienų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymus;

teikia Savivaldybės administracijos padaliniams pastebėjimus dėl teikiamų paslaugų aprašymų atnaujinimo;

nuolat atnaujina informaciją apie Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje;

vykdo viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją Savivaldybės administracijoje;

pagal poreikį išduodą darbo pažymėjimus Savivaldybės administracijos darbuotojams ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams, veda jų apskaitą;

priima asmenų prašymus, patikrina, ar pateikiami visi paslaugai suteikti reikalingi dokumentai;

registruoja dokumentų valdymo sistemoje &bdquoLabbis&ldquo (toliau – DVS), sistemina, paskirsto, išsiunčia gaunamus, siunčiamus, vidaus dokumentus ir teisės aktus;

administruoja DVS e. pristatymo sistemą;

formuoja pavedimus dokumentų valdymo sistemoje &bdquoLabbis DVS&ldquo Savivaldybės administracijos padaliniams ir darbuotojams;

atlieka dokumentų vykdymo terminų kontrolę, teikia ataskaitas skyrių vedėjams apie vėluojančius dokumentus;

teisės aktų rengėjams nurodžius, vykdo įstaigos teisės aktų (išskyrus Prienų rajono savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus), kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra teisės aktų registro objektas, įregistravimą ir paskelbimą Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje;

nustatyta tvarka informuoja Vyriausybės atstovą apie parengtus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos organizavimo klausimais;

daro nuorašus, kopijas, rengia išrašus, daugina ir pateikia (išsiunčia) suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims;

protokoluoja (daro garso įrašus) Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetų, komisijų, Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo sudarytų komisijų posėdžius;

pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais;

teikia informaciją asmenims telefonu, elektroniniu paštu ir jiems atvykus į Savivaldybę apie jų klausimų sprendimo procedūrą, nurodo kompetentingų nagrinėti ir spręsti rūpimus klausimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavardes, telefonus, darbo (priėmimo) laiką ir kitą asmens prašomą informaciją apie Savivaldybės veiklą;

rengia siūlymus dėl dokumentacijos plano pakeitimo;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

priima Savivaldybės administracijos direktoriaus bei pavaduotojo svečius, lankytojus, delegacijas, bendradarbiavimo partnerius, pagal poreikį pateikia kavą, arbatą.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis elektroniniu paštu, internetu;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, archyvavimą ir apskaitą.


Vyriausioji specialistė

Daiva Paurienė
[email protected]
tel: +370 622 98 079, +370 319 61 142

226

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą.

Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Planuoja patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų planavimą.

Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Atlieka kitas funkcijas susijusias su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimu.

Duomenų apsaugos srityje: informuoja Prienų rajono savivaldybės institucijas, biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra Savivaldybė) (toliau – Savivaldybės įstaigos) ir Savivaldybės valdomas įmones bei duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoja juos šiais klausimais.

Duomenų apsaugos srityje: stebi, kaip Savivaldybės įstaigose ir Savivaldybės valdomase įmonėse laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant privalomų pareigų pavedimą.
Duomenų apsaugos srityje: didina duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumą bei organizuoja jų mokymą.

Duomenų apsaugos srityje: rengia teisės aktus, atlieka procedūras, skirtas duomenų apsaugos reikalavimams užtikrinti, bei stebi nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

Duomenų apsaugos srityje: bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenų apsaugos srityje: koordinuoja Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės valdomų įmonių su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą, konsultacijas dėl tinkamo asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo.

Pranešėjų apsaugos srityje: administruoja vidinį kanalą (elektroninį paštą [email protected]), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis.

Pranešėjų apsaugos srityje:pažeidimo tyrimui (esant poreikiui) pasitelkia kitus Administracijos darbuotojus, siūlo Administracijos direktoriui asmenų grupę pažeidimui tirti.

Pranešėjų apsaugos srityje: užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą.

Koordinuoja ir rengia galutinį atsakymą į įvairių institucijų pateiktas anketas ir klausimynus, nesusijusius su tiesiogine kitų Administracijos skyrių veikla.

Savivaldybės interneto svetainėje skelbia ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujina informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja)

Vaida Peleckienė
[email protected]
tel: +370 319 61 141

102

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

Atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, nuostatų laikymusi.

Redaguoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, konsultuoja jų rengėjus, prižiūri, kad būtų laikomasi dokumentų įforminimo ir rengimo bendrųjų reikalavimų, tvarko kitus tekstus.

Teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Savivaldybės dokumentus.

Rengia valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimą valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei vykdyti ateinantiems metams ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos Finansų, Buhalterijos skyriams bei Valstybinei kalbos inspekcijai.

Pagal veiklos sritis rengia programas bei jų išlaidų sąmatas ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui (kad būtų užtikrintas tinkamas lėšų, skirtų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti, panaudojimas).

Pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – lietuvių kalbos tvarkybos srityje;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene)

Roma Sinkevičiūtė
[email protected]
tel: +370 319 61 186

220

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: informuoja gyventojus, visuomenės informavimo priemonėmis apie Savivaldybės ir administracijos veiklą ir priimtus sprendimus;

koordinuoja Savivaldybės administracijos skyrių teikiamą informaciją visuomenės informavimo priemonėms,  kitoms institucijoms su Savivaldybės veikla susijusiais klausimais;

prižiūri, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai vykdo Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;

teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl informacijos teikimo institucijoms, renkančioms informaciją apie Savivaldybę arba administracijos veiklą;

koordinuoja informacijos leidykloms ir  viešosios informacijos rengėjams surinkimą ir pateikimą, pildyti pateikiamos informacijos registrą;

Fotografuoja ar kitomis vaizdo ir garso priemonėmis fiksuoja Savivaldybės veiklą atspindinčius renginius ar įvykius;

Nustatyta tvarka fotografijos kūrinius apskaito ir perduoda nustatyta tvarka į Lietuvos centrinį valstybės archyvą;

rengia pranešimus spaudai apie Savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtus sprendimus, komisijų darbą, darbo susitikimus, vizitus;

organizuoja Savivaldybės ir administracijos spaudos konferencijas ir viešus Savivaldybės  ir administracijos vadovų, darbuotojų pasisakymus visuomenei svarbiais klausimais;

fiksuoja žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su Savivaldybės ir administracijos veikla, apie tai informuoja Savivaldybės merą, administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos direktorių, atitinkamų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus, rengia ir per žiniasklaidos priemones platina pareiškimus, aiškinimus, paneigiančius klaidingą informaciją;

organizuoja, administruoja ir užtikrina informacijos pateikimą Savivaldybės interneto svetainėje nustatytu laiku;

pagal poreikį dalyvauja Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, pasitarimų, darbo grupių posėdžiuose;

rengia ir atnaujina medžiagą Savivaldybės informacinėje lentoje;

analizuoja žiniasklaidos informaciją Savivaldybei ir administracijai aktualiais klausimais, rengia bei teikia Savivaldybės merui ir administracijos direktoriui Savivaldybės ir administracijos veiklos aprašymo žiniasklaidoje analizes;

užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą  vadovaudamasis  LR teisės aktais;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teikimo apsaugą, teisės gauti informaciją iš savivaldybės institucijų ir įstaigų, visuomenės informavimo nuostatas, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausiasis specialistas

Audrius Baidokas
[email protected]
tel: +370 639 23869

225

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

Tiria administracinius nusižengimus, pradeda ir vykdo administracinių nusižengimų teiseną, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą.

Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka.

Nagrinėja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, skundus, kitą pateiktą informaciją (prireikus faktinius duomenis tikrina vietoje), rengia atsakymus ir teikia kitokio pobūdžio informaciją skyriaus kompetencijos klausimais.

Dalyvauja rengiant, organizuojant prevencines priemones, akcijas, teisės pažeidimų mažinimo savivaldybės teritorijoje projektus.

Skyriaus kompetencijos klausimais rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus.

Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

transporto priemonių pažymėjimai:

turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


Vyriausiasis specialistas

Romas Trakymas
[email protected]
tel: +370 319 61 174, +370 611 12 107

225

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

Tiria administracinius nusižengimus, pradeda ir vykdo administracinių nusižengimų teiseną, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą.

Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka.

Nagrinėja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, skundus, kitą pateiktą informaciją (prireikus faktinius duomenis tikrina vietoje), rengia atsakymus ir teikia kitokio pobūdžio informaciją skyriaus kompetencijos klausimais.

Dalyvauja rengiant, organizuojant prevencines priemones, akcijas, teisės pažeidimų mažinimo savivaldybės teritorijoje projektus.

Įgyvendina Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas sudarydamas darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.

Organizuoja ir koordinuoja fizinės bei elektroninės savivaldybei priklausančių pastatų apsaugos užtikrinimo klausimus.

Skyriaus kompetencijos klausimais rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus.

Užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė; arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – darbų ar technikos saugos srities patirtis; 31.5. darbo patirties trukmė – 1 metai. 32. Transporto priemonių pažymėjimai:

turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


Vyriausiasis specialistas

Marius Kazlauskas
[email protected]
tel: +370 319 61 143

216

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Administruoja leidimų patekti į Savivaldybės patalpas sistemą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Sekretorė

Dalia Narūnienė
[email protected]
tel: +370 319 61 105

101

Sekretorius vykdo šias funkcijas:

priima asmenų prašymus, patikrina, ar pateikiami visi paslaugai suteikti reikalingi dokumentai;

atlieka pradinį visų Savivaldybės gautų dokumentų tvarkymą (priima, peržiūri, paskirsto dokumentus), paskirsto užprenumeruotus leidinius jų gavėjams;

registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Labbis“ (toliau – DVS), sistemina, paskirsto, išsiunčia gaunamus, siunčiamus, vidaus dokumentus ir teisės aktus;

formuoja pavedimus DVS Savivaldybės administracijos padaliniams ir darbuotojams;

skelbia Savivaldybės administracijos priimtus norminius teisės aktus, kuriuos rengėjas nurodo paskelbti, Teisės aktų registre (TAR) bei Savivaldybės interneto svetainėje, tvarko jų aktualiąją redakciją (skelbia pakeitimus, juos susieja su pagrindiniu dokumentu);

daro nuorašus, kopijas, rengia išrašus, daugina ir pateikia (išsiunčia) suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims;

atlieka dokumentų vykdymo terminų kontrolę;

tvarko Savivaldybės korespondenciją;

protokoluoja Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetų, komisijų, Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo sudarytų komisijų posėdžius;

užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;

teikia informaciją asmenims telefonu, elektroniniu paštu ir jiems atvykus į Savivaldybę apie jų klausimų sprendimo procedūrą, nurodo kompetentingų nagrinėti ir spręsti rūpimus klausimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavardes, telefonus, darbo (priėmimo) laiką ir kitą asmens prašomą informaciją apie Savivaldybės veiklą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Sekretorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis elektroniniu paštu, internetu;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, archyvavimą ir apskaitą.


Sekretorė

Monika Bambalaitė
[email protected]
tel: +370 319 61 102

202

Sekretorius vykdo šias funkcijas:

priima asmenų prašymus, patikrina, ar pateikiami visi paslaugai suteikti reikalingi dokumentai;

atlieka pradinį visų Savivaldybės gautų dokumentų tvarkymą (priima, peržiūri, paskirsto dokumentus), paskirsto užprenumeruotus leidinius jų gavėjams;

registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Labbis“ (toliau – DVS), sistemina, paskirsto, išsiunčia gaunamus, siunčiamus, vidaus dokumentus ir teisės aktus;

formuoja pavedimus DVS Savivaldybės administracijos padaliniams ir darbuotojams;

skelbia Savivaldybės administracijos priimtus norminius teisės aktus, kuriuos rengėjas nurodo paskelbti, Teisės aktų registre (TAR) bei Savivaldybės interneto svetainėje, tvarko jų aktualiąją redakciją (skelbia pakeitimus, juos susieja su pagrindiniu dokumentu);

daro nuorašus, kopijas, rengia išrašus, daugina ir pateikia (išsiunčia) suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims;

atlieka dokumentų vykdymo terminų kontrolę;

tvarko Savivaldybės korespondenciją;

protokoluoja Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetų, komisijų, Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo sudarytų komisijų posėdžius;

užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;

teikia informaciją asmenims telefonu, elektroniniu paštu ir jiems atvykus į Savivaldybę apie jų klausimų sprendimo procedūrą, nurodo kompetentingų nagrinėti ir spręsti rūpimus klausimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavardes, telefonus, darbo (priėmimo) laiką ir kitą asmens prašomą informaciją apie Savivaldybės veiklą;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Sekretorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis elektroniniu paštu, internetu;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, archyvavimą ir apskaitą.


Vairuotojas

Vydmantas Kaškauskas

Vairuotojas vykdo šias funkcijas:

vykdo darbo tvarkos taisyklių, savivaldybės patvirtintų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių reikalavimus;

vairuoja tarnybinį automobilį;

užtikrina gerą darbuotojų naudojamų ar jam priskirtų automobilių techninę būklę ir švarą prieš išvykdamas į kelionę, kelyje ir parvykęs;

nustato nesudėtingus automobilių gedimus ir savo jėgomis juos pašalina, o suderinęs su Skyriaus vedėju, organizuoja kitus automobilių remonto darbus;

nuplauna automobilius ir išvalo jų salonus prieš pastatydamas į nuolatinę saugojimo ar automobilių statymo vietą;

laiku pildo kelionės lapus ir atsiskaito už nuvažiuotus kilometrus, sunaudotą kurą. Užpildytus ir pasirašytinai vizuotus (Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo už kelionės lapų apskaitą) kelionės lapus laiku pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui;

padeda iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes;

prižiūri ir tvarko automobiliams skirtų garažų skyrius ir privažiavimą prie jų;

saugo transporto priemonių ir kelionių dokumentus, degalų įsigijimo korteles, pervežamus dokumentus, inventorių ir prekes;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

draudžiama vairuoti transporto priemonę, neturintiems šios teisės, taip pat esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojus teisės aktų nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui;

draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę. Prieš pradėdamas važiuoti, vairuotojas privalo įsitikinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar joje yra pirmosios pagalbos, priešgaisrinės, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto priemonės rūšiai privalomos priemonės, taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės techninę būklę. Tuo atveju, kai važiuojanti transporto priemonė sugenda ir dėl to ji neatitinka techninių reikalavimų, o gedimo pašalinti neįmanoma, vairuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo priemonių, gali važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Kelių eismo taisyklėse nustatytus atvejus;

privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti;

privalo su savimi turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros dokumentus, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus dokumentus;

privalo užtikrinti, kad jų transporto priemonės neviršytų teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio;

privalomai tikrinti sveikatą pagal įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką (Asmens medicininės knygelės kopiją, pateikti Administracijos direktoriui);

laikytis kitų teisės aktais reglamentuojančių vairuotojo pareigų.

Vairuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnis kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, automobilių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, pirmosios medicinos pagalbos teikimo būdus ir priemones ir kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus, reglamentuojančius vairuotojo veiklą, darbo tvarką, tarnybinių automobilių naudojimą;

būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam.


Vairuotojas

Antanas Lukoševičius

Vairuotojas vykdo šias funkcijas:

vykdo darbo tvarkos taisyklių, savivaldybės patvirtintų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių reikalavimus;

vairuoja tarnybinį automobilį;

užtikrina gerą darbuotojų naudojamų ar jam priskirtų automobilių techninę būklę ir švarą prieš išvykdamas į kelionę, kelyje ir parvykęs;

nustato nesudėtingus automobilių gedimus ir savo jėgomis juos pašalina, o suderinęs su Skyriaus vedėju, organizuoja kitus automobilių remonto darbus;

nuplauna automobilius ir išvalo jų salonus prieš pastatydamas į nuolatinę saugojimo ar automobilių statymo vietą;

laiku pildo kelionės lapus ir atsiskaito už nuvažiuotus kilometrus, sunaudotą kurą. Užpildytus ir pasirašytinai vizuotus (Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo už kelionės lapų apskaitą) kelionės lapus laiku pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui;

padeda iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes;

prižiūri ir tvarko automobiliams skirtų garažų skyrius ir privažiavimą prie jų;

saugo transporto priemonių ir kelionių dokumentus, degalų įsigijimo korteles, pervežamus dokumentus, inventorių ir prekes;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

draudžiama vairuoti transporto priemonę, neturintiems šios teisės, taip pat esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojus teisės aktų nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui;

draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę. Prieš pradėdamas važiuoti, vairuotojas privalo įsitikinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar joje yra pirmosios pagalbos, priešgaisrinės, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto priemonės rūšiai privalomos priemonės, taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės techninę būklę. Tuo atveju, kai važiuojanti transporto priemonė sugenda ir dėl to ji neatitinka techninių reikalavimų, o gedimo pašalinti neįmanoma, vairuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo priemonių, gali važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Kelių eismo taisyklėse nustatytus atvejus;

privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti;

privalo su savimi turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros dokumentus, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus dokumentus;

privalo užtikrinti, kad jų transporto priemonės neviršytų teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio;

privalomai tikrinti sveikatą pagal įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką (Asmens medicininės knygelės kopiją, pateikti Administracijos direktoriui);

laikytis kitų teisės aktais reglamentuojančių vairuotojo pareigų.

Vairuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnis kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, automobilių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, pirmosios medicinos pagalbos teikimo būdus ir priemones ir kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus, reglamentuojančius vairuotojo veiklą, darbo tvarką, tarnybinių automobilių naudojimą;

būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam.


Vairuotojas

Andrius Staniulionis

Vairuotojas vykdo šias funkcijas:

vykdo darbo tvarkos taisyklių, savivaldybės patvirtintų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių reikalavimus;

vairuoja tarnybinį automobilį;

užtikrina gerą darbuotojų naudojamų ar jam priskirtų automobilių techninę būklę ir švarą prieš išvykdamas į kelionę, kelyje ir parvykęs;

nustato nesudėtingus automobilių gedimus ir savo jėgomis juos pašalina, o suderinęs su Skyriaus vedėju, organizuoja kitus automobilių remonto darbus;

nuplauna automobilius ir išvalo jų salonus prieš pastatydamas į nuolatinę saugojimo ar automobilių statymo vietą;

laiku pildo kelionės lapus ir atsiskaito už nuvažiuotus kilometrus, sunaudotą kurą. Užpildytus ir pasirašytinai vizuotus (Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo už kelionės lapų apskaitą) kelionės lapus laiku pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui;

padeda iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes;

prižiūri ir tvarko automobiliams skirtų garažų skyrius ir privažiavimą prie jų;

saugo transporto priemonių ir kelionių dokumentus, degalų įsigijimo korteles, pervežamus dokumentus, inventorių ir prekes;

vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

draudžiama vairuoti transporto priemonę, neturintiems šios teisės, taip pat esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojus teisės aktų nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui;

draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę. Prieš pradėdamas važiuoti, vairuotojas privalo įsitikinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar joje yra pirmosios pagalbos, priešgaisrinės, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto priemonės rūšiai privalomos priemonės, taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės techninę būklę. Tuo atveju, kai važiuojanti transporto priemonė sugenda ir dėl to ji neatitinka techninių reikalavimų, o gedimo pašalinti neįmanoma, vairuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo priemonių, gali važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Kelių eismo taisyklėse nustatytus atvejus;

privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti;

privalo su savimi turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros dokumentus, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus dokumentus;

privalo užtikrinti, kad jų transporto priemonės neviršytų teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio;

privalomai tikrinti sveikatą pagal įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką (Asmens medicininės knygelės kopiją, pateikti Administracijos direktoriui);

laikytis kitų teisės aktais reglamentuojančių vairuotojo pareigų.

Vairuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnis kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones;

išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, automobilių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, pirmosios medicinos pagalbos teikimo būdus ir priemones ir kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus, reglamentuojančius vairuotojo veiklą, darbo tvarką, tarnybinių automobilių naudojimą;

būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam.


Valytoja

Jūratė Brinevičienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų, priskirtos teritorijos;

išneša šiukšles ir atliekas iš tarnybinių patalpų į atliekų surinkimo konteinerius/sandėliavimo vietą;

pastato šiukšlių dėžes, išvalo ir išdezinfekuoja jas;

rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas ir kt.;

nuvalo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus, periodiškai dulkina kilimus

ruošia plaunamus ir dezinfekcijos skiedinius, valo jais tualetus (ne mažiau 2 kartus per dieną), koridorius, kitas tarnybines ir pagalbines patalpas;

užtikrina švarą tualetuose, rūpinasi, kad juose nuolat būtų švaros palaikymo priemonių;

sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;

baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektros energiją, patikrina ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;

barsto prieigas prie valomų patalpų druskos-smėlio mišiniu, nušluosto nuo jų sniegą;

prižiūri gėles administracinėse patalpose, posėdžių salėje;

privalomai tikrinasi sveikatą pagal įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką (Asmens medicininės knygelės kopiją, pateikia Administracijos direktoriui).

šias pareigas einantis darbininkas turi teisę:

reikalauti, kad darbuotojai ir interesantai nešiukšlintų ir neterštų administracinėse patalpose, nerūkytų nenustatytose vietose;

reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus, mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;

būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam.


Valytoja

Vainieta Dobilienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų, priskirtos teritorijos;

išneša šiukšles ir atliekas iš tarnybinių patalpų į atliekų surinkimo konteinerius/sandėliavimo vietą;

pastato šiukšlių dėžes, išvalo ir išdezinfekuoja jas;

rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas ir kt.;

nuvalo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus, periodiškai dulkina kilimus

ruošia plaunamus ir dezinfekcijos skiedinius, valo jais tualetus (ne mažiau 2 kartus per dieną), koridorius, kitas tarnybines ir pagalbines patalpas;

užtikrina švarą tualetuose, rūpinasi, kad juose nuolat būtų švaros palaikymo priemonių;

sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;

baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektros energiją, patikrina ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;

barsto prieigas prie valomų patalpų druskos-smėlio mišiniu, nušluosto nuo jų sniegą;

prižiūri gėles administracinėse patalpose, posėdžių salėje;

privalomai tikrinasi sveikatą pagal įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką (Asmens medicininės knygelės kopiją, pateikia Administracijos direktoriui).

šias pareigas einantis darbininkas turi teisę:

reikalauti, kad darbuotojai ir interesantai nešiukšlintų ir neterštų administracinėse patalpose, nerūkytų nenustatytose vietose;

reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus, mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;

būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam.


Valytoja

Marytė Grigonienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų, priskirtos teritorijos;

išneša šiukšles ir atliekas iš tarnybinių patalpų į atliekų surinkimo konteinerius/sandėliavimo vietą;

pastato šiukšlių dėžes, išvalo ir išdezinfekuoja jas;

rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas ir kt.;

nuvalo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus, periodiškai dulkina kilimus

ruošia plaunamus ir dezinfekcijos skiedinius, valo jais tualetus (ne mažiau 2 kartus per dieną), koridorius, kitas tarnybines ir pagalbines patalpas;

užtikrina švarą tualetuose, rūpinasi, kad juose nuolat būtų švaros palaikymo priemonių;

sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;

baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektros energiją, patikrina ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;

barsto prieigas prie valomų patalpų druskos-smėlio mišiniu, nušluosto nuo jų sniegą;

prižiūri gėles administracinėse patalpose, posėdžių salėje;

privalomai tikrinasi sveikatą pagal įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką (Asmens medicininės knygelės kopiją, pateikia Administracijos direktoriui).

šias pareigas einantis darbininkas turi teisę:

reikalauti, kad darbuotojai ir interesantai nešiukšlintų ir neterštų administracinėse patalpose, nerūkytų nenustatytose vietose;

reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus, mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;

būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam.


Valytoja

Dalė Kalkauskienė

Valytojas vykdo šias funkcijas:

išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų, priskirtos teritorijos;

išneša šiukšles ir atliekas iš tarnybinių patalpų į atliekų surinkimo konteinerius/sandėliavimo vietą;

pastato šiukšlių dėžes, išvalo ir išdezinfekuoja jas;

rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas ir kt.;

nuvalo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus, periodiškai dulkina kilimus

ruošia plaunamus ir dezinfekcijos skiedinius, valo jais tualetus (ne mažiau 2 kartus per dieną), koridorius, kitas tarnybines ir pagalbines patalpas;

užtikrina švarą tualetuose, rūpinasi, kad juose nuolat būtų švaros palaikymo priemonių;

sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;

baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektros energiją, patikrina ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;

barsto prieigas prie valomų patalpų druskos-smėlio mišiniu, nušluosto nuo jų sniegą;

prižiūri gėles administracinėse patalpose, posėdžių salėje;

privalomai tikrinasi sveikatą pagal įstaigoje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką (Asmens medicininės knygelės kopiją, pateikia Administracijos direktoriui).

šias pareigas einantis darbininkas turi teisę:

reikalauti, kad darbuotojai ir interesantai nešiukšlintų ir neterštų administracinėse patalpose, nerūkytų nenustatytose vietose;

reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos.

Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus, mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;

būti pareigingam, kruopščiam, sąžiningam.


Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius
Tel. +370 658 03716, el. p. [email protected]

Skyriaus tikslai:

  • užtikrinti tinkamą dokumentų (archyvinių dokumentų) tvarkymą, klientų aptarnavimą;
  • užtikrinti viešuosius ryšius su visuomene ir žiniasklaida, kurti teigiamą Savivaldybės įvaizdį, teikti informaciją apie Savivaldybės veiklas;
  • užtikrinti civilinės, priešgaisrinės ir darbų saugos vykdymą;
  • užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymą;
  • organizuoti, kontroliuoti ir prižiūrėti duomenų apsaugos teisinį reglamentavimą Prienų rajono savivaldybės administracijoje ir savivaldybės švietimo bei kultūros įstaigose;
  • užtikrinti Savivaldybės ūkinį ir materialinį aptarnavimą;
  • užtikrinti bendrą Savivaldybės telekomunikacinio tinklo kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir saugą bei jo komponentų – Savivaldybės kompiuterių tinklo, Savivaldybės telefono ryšio tinklo, Savivaldybės kamieninio duomenų perdavimo tinklo, vietinių tinklų – technologinį suderinamumą.

Asmenų aptarnavimas

Archyvinių pažymų, dokumentų išdavimas

Civilinė sauga ir mobilizacija

Valstybinė kalba

Korupcijos prevencija

Asmens duomenų apsauga

Tarnybiniai lengvieji automobiliai