Laisvės a. 12, Prienai (Tarnybos nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Savivaldybės kontrolierė

Violeta Gaidienė
[email protected]
tel: +370 319 61 112

114

Savivaldybės kontrolierius vykdo šias funkcijas:

tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito skyrių. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Patvirtintą veiklos planą nustatytais terminais teikia Valstybės kontrolei;

atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, patikrinimus, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

priima sprendimus pagal atlikto finansinio, veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio, veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

kiekvienais metais iki liepos 15 d. teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
finansinio, veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veiklos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą. Paskelbia Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje;

Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

atstovauja Tarnybai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, priskirtas Savivaldybės kontrolieriui ir biudžetinės įstaigos vadovui;

bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis;

turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

paveda vykdyti Tarnybos valstybės tarnautojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą.

Savivaldybės kontrolierius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje. Būti susipažinęs su Valstybinio audito reikalavimais, išmanyti audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu.


Vyriausioji patarėja

Erika Paplauskienė
[email protected]
+370 319 61 113

116

Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas vykdo šias funkcijas:

tinkamai ir nustatytu terminu vykdo savivaldybės kontrolieriaus skiriamus pavedimus bei nustatytas užduotis;

atlieka auditą, patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, metiniu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu, gautais pavedimais, įsakymais;

nustatyta tvarka teikia informaciją ir reikalingus duomenis apie atliekamą auditą ir jo rezultatus savivaldybės kontrolieriui;

atlieka vidinę detaliąją audito peržiūrą, tvarko audito darbo dokumentų bylas;

nustatytu terminu parengia ir pateikia apibendrintus audito rezultatų darbo dokumentus, ataskaitas, išvadas, pasiūlymus, paruošia audito dokumentus išsiuntimui bei organizuoja audito dokumentų svarstymą;

kontroliuoja audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų, kitų siūlymų ir pagal ataskaitas priimtų sprendimų įgyvendinimą per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą;

teikia siūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo, rengia savivaldybės kontrolieriaus priimamų sprendimų pagal audito ataskaitas projektus;

Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių bei savivaldybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;

vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos uždaviniai.

tvarko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos dokumentų registrus, perduoda valstybės archyvams nuolat saugomus dokumentus ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus, per Elektroninio archyvo informacinę sistemą derina su valstybės archyvais dokumentacijos planų duomenis.

Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkių metų profesinę patirtį ekonomikos, finansų, audito ar kontrolės srityje;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, mokėti juos pritaikyti praktiniame darbe;

išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, žinoti kokia informacija yra asmens duomenys, tarnybos, komercinė (gamybinė) ar profesinė paslaptis.


Vyresnioji patarėja

Dalia Aleksynienė
[email protected]
+370 319 61 113

116

Vyresnysis patarėjas vykdo šias funkcijas:

tinkamai ir nustatytu terminu vykdo savivaldybės kontrolieriaus skiriamus pavedimus bei nustatytas užduotis;

atlieka auditą, patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, metiniu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu, gautais pavedimais, įsakymais;

nustatyta tvarka teikia informaciją ir reikalingus duomenis apie atliekamą auditą ir jo rezultatus savivaldybės kontrolieriui;

atlieka vidinę detaliąją audito peržiūrą, tvarko audito darbo dokumentų bylas;
nustatytu terminu parengia ir pateikia apibendrintus audito rezultatų darbo dokumentus, ataskaitas, išvadas, pasiūlymus, paruošia audito dokumentus išsiuntimui bei organizuoja audito dokumentų svarstymą;

kontroliuoja audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų, kitų siūlymų ir pagal ataskaitas priimtų sprendimų įgyvendinimą per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą;

vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos uždaviniai.

Vyresnysis patarėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip keturių metų profesinę patirtį ekonomikos, finansų, audito ar kontrolės srityje;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, mokėti juos pritaikyti praktiniame darbe;

išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, žinoti kokia informacija yra asmens duomenys, tarnybos, komercinė (gamybinė) ar profesinė paslaptis.


Tarnybos nuostatai

Tarnybinės etikos kodeksas

Auditoriaus atsakomybė

Kvietimas teikti siūlymus dėl auditų

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asmens duomenų apsaugos pareigūnas – vyresnioji patarėja Dalia Aleksynienė, tel. +370 319 61 113, el. p. [email protected]

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas

Prienų rajono savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimo audito ataskaita, audito išvada.

Prienų rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimo audito ataskaita, audito išvada

Išvada dėl garantijos suteikimo

Išvada dėl garantijos suteikimo

Prienų rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimo audito ataskaita, audito išvada

Išvada dėl ilgalaikės paskolos

Išvada dėl garantijos suteikimo

Prienų rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimo audito ataskaitaaudito išvada

Išvada dėl ilgalaikės paskolos

Išvada dėl trumpalaikės paskolos

Prienų rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimas:

Data Pavadinimas Ataskaita Išvada
2019-07-15 Prienų rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimas Ataskaita Išvada
2019-06-12 Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas Ataskaita Išvada
2019-06-11 Prienų r. Stakliškių gimnazijos ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas Ataskaita Išvada
2019-05-29 Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas Ataskaita Išvada
2019-03-20 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimas Ataskaita
2019-02-05 Išvada dėl ilgalaikės paskolos Išvada
2019-06-17 Išvada dėl skolinimosi garantijos suteikimo Išvada
 Data  Pavadinimas  Ataskaita  Išvada
 2018-07-13  Prienų rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio teisingumas, biudžeto vykdymo, savivaldybės lešų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas  Ataskaita  Išvada
 2018-06-19  Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas  Ataskaita  Išvada
 2018-06-12  Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas  Ataskaita  Išvada
 2018-05-29  Prienų kultūros ir lasivalaikio centro ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas  Ataskaita  Išvada
 2018-03-19  Dėl ilgalaikės paskolos projektams „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vėžionių kaime įrengimas“, „Prienų r. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato kapitalinis remontas“ ir „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“ finansuoti  Išvada

2017 metų audito ataskaitos ir išvados

 Data  Pavadinimas  Ataskaita  Išvada
 2017-09-14  Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita  Ataskaita
 2017-09-14  Dėl ilgalaikės paskolos Šilavoto pagrindinės mokyklos pastato modernizavimui  Išvada
 2017-08-21  Dėl ilgalaikės paskolos projektams „Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas“ ir „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“ finansuoti  Išvada
 2017-07-13  Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, savivaldybės lešų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimo  Ataskaita  Išvada
 2017-06-15  Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2017-06-13  Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2017-05-25  Dėl Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2017-05-16  Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2017-05-12  Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2017-03-23  Dėl ilgalaikės paskolos projektui „Prienų rajono socialinio būsto plėtra“ finansuoti  Išvada

2016 metų audito ataskaitos ir išvados

 Data  Pavadinimas
 2016-11-07   Išvada dėl ilgalaikės paskolos projektui „Prienų rajono sausinimo tinklo, kai kurių hidrotechninių statinių ir griovių rekonstrukcija“ finansuoti
 2016-07-13   Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimo ataskaita ir išvada
 2016-02-23   Dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo savivaldybės viešosiose įstaigose vertinimo
 2016-01-20   Dėl viešosios įstaigos Jiezno PSPC veiklos vertinimo

2015 metų audito ataskaitos ir išvados

 Data  Pavadinimas  Ataskaita  Išvada
 2015-10-06  Dėl turto apskaitos ir inventorizacijos atlikimo tvarkos savivaldybės biudžetinėse įstaigose vertinimo  Ataskaita
 2015-07-03  Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir savivaldybės biudžeto vykdymo vertinimo  Ataskaita  Išvada
 2015-06-15  Dėl Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2015-06-12  Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2015-06-12  Dėl Prienų švietimo centre atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2015-06-09  Dėl Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2015-06-08  Dėl Prienų pedagoginėjė psichologinėje tarnyboje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2015-06-02  Dėl Prienų lopšelyje-darželyje “Pasaka” atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada

2014 metų išvados dėl paskolų

  Data   Pavadinimas
  2014-03-14   Išvada dėl ilgalaikių paskolų
  2014-04-15   Išvada dėl trumpalaikės paskolos
  2014-06-16   Išvada dėl ilgalaikės paskolos
  2014-08-18   Išvada dėl ilgalaikės paskolos
  2014-08-18   Išvada dėl ilgalaikės paskolos

2014 metų audito ataskaitos ir išvados

 Data  Pavadinimas  Ataskaita  Išvada
 2014-07-02  Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada

Išvada (turto)

 2014-06-23  Dėl Prienų r. Stakliškių vidurinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2014-06-03  Dėl Jiezno vaikų globos namuose atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2014-05-30  Dėl Prienų “Revuonos” pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2014-05-29  Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada

2013 metų audito ataskaitos ir išvados

Data Pavadinimas Ataskaita Išvada
 2013-08-05  Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitos  Išvada
 2013-06-20  Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2013-05-31  Dėl Prienų “Ąžuolo” progimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2013-05-27  Dėl Prienų r. Šilavoto pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2013-05-18  Dėl Prienų krašto muziejuje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2013-05-09  Dėl Prienų  lopšelyje-darželyje “Saulutė” atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2013-04-24  Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2013-04-05  Dėl Prienų  lopšelyje-darželyje “Gintarėlis” atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada
 2013-03-22  Dėl Prienų r. Pakuonio pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita  Išvada