Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

135

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą.

11. Administruoja mokinių nemokamą maitinimą savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokinio reikmenimis.

12. Organizuoja socialinių išmokų ir kompensacijų, tikslinių kompensacijų, nustatytų, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme, skaičiavimą ir mokėjimą.

13. Užtikrina socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia ir neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą.

14. Administruoja socialinių paslaugų teikimą, paslaugų teikėjų veiklą, teikia siūlymus dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis.

15. Organizuoja sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą.

16. Įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimą, asmenų, turinčių teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, gavimą.

17. Vykdo funkcijas susijusias su bylų nagrinėjimu dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam tam tikroje srityje ar ribotai veiksniam tam tikroje srityje asmeniui.

18. Prižiūri ir kontroliuoja globėjų, rūpintojų ir pagalbą priimant sprendimus teikiančių asmenų veiklą, taip pat kontroliuoja ar globėjas (rūpintojas) tinkamai atlieka savo pareigas.

19. Rajono teritorijos gyventojams užtikrina socialinių paslaugų teikimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – medžiagų technologijos;

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;

5. darbo patirties trukmė – 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


Vyriausioji specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas)

Rasa Zdanevičienė
[email protected]
(8 319) 61 147

134

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatina jų bendradarbiavimą;

2. teikia pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „ Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) veiklose;

3. koordinuoja susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimo) įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų (toliau – Paslaugos), aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau – Priemonės) teikimą asmenims;

4. atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą;

5. organizuoja atvejo komandos susirinkimus;

6. parenka pagal atvejo komandos siūlymus Paslaugas bei Priemones asmeniui, nustato jų teikimo apimtis ir eiliškumą;

7. rengia Susitarimą, kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti asmeniui Paslaugos bei Priemonės, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;

8. koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą, teikia informaciją atvejo komandai;

9. organizuoja asmens susitikimą su vykdant Susitarimą numatytų paslaugų teikėjais;

10. teikia siūlymus atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;

11. teikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant Projekto veiklose;

12. užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;

13. dirba su duomenų bazėmis „Parama“, „SPIS“ (atvejo vadybininkas savivaldybėje) ar „EDirža“ (atvejo vadybininkas Užimtumo tarnyboje), kitomis duomenų bazėmis pagal savo kompetenciją;

14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Projekto administravimo grupei Projekto įgyvendinimo klausimais;

15. teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimą Savivaldybės vadovybei, Socialinės apsaugos ministerijai, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms;

16. teikia metodinę, dalykinę pagalbą suinteresuotoms šalims Projekto įgyvendinimo klausimais;

17. nustatytais terminais teikia Projekto administravimo grupei ataskaitas, informaciją apie Projekto patirtas išlaidas bei kitus su Projektu susijusius dokumentus.

18. kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

19. užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;

20. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą; taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos nuostatais, Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-715 ,,Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

5. gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

6. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.


Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Vadovaudamasis vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančiais teisės aktais vykdo ir organizuoja vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą Prienų rajono savivaldybėje.
10. Organizuoja ir vykdo privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, kurie auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ir nėra ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programas arba kurie yra įrašyti į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.
11. Vykdo savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004.
12. Užtikrina kompetencijos klausimais rengiamų dokumentų valdymą, naudojimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

Atitikimas kitiems reikalavimams:
1. atitikti specialiuosius reikalavimus, nurodytus Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004, 14.2 papunktyje.


Vyriausioji specialistė

Kristina Kavaliauskienė
[email protected]
(8 319) 61 131

133

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Rengia informaciją savivaldybės strateginiam plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiam veiklos planui.
10. Pildo ES valstybių narių kompetentingoms įstaigoms ir susižinojimo tarnybai formas, pažymas (popierines ir elektronines SED versijas).
11. Įgyvendina Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas.
12. Atlieka funkcijas, susijusias su savivaldybės turto – savivaldybės būsto ir socialinio būsto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.
13. Vykdo Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
14. Atlieka funkcijas, susijusias su valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymu.
15. Organizuoja ir vykdo tremtinių, norinčių grįžti į Lietuvą, aprūpinimą butais.
16. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
17. Pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su užsieniečių integracijos įgyvendinimu, Lietuvos valstybės paramos teikimu užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties ir kitais teisės aktais.
18. Pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su humanitarinės pagalbos užsieniečiams Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimu, kai įvesta karo padėtis, nepaprastoji padėtis, taip pat paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika;


Vyriausioji specialistė

Rita Stravinskienė
[email protected]
(8 319) 61 130

135

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. ruošia pažymas apie gyventojų turimą turtą, reikalingas socialinei pašalpai ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį gauti, ir kitais atvejais;

2. rengia sutartyse numatytais terminais sąrašus ir pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų pajamas kompensacijoms apskaičiuoti;

3. skaičiuoja kompensacijas už būsto šildymui ir karštam vandeniui ruošti suvartotą elektros energiją, kietojo kuro ir gamtinių dujų kiekį;

4. atlieka funkcijas, susijusias su kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimu už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;

5. tikrina informaciją apie apskaičiuotų kompensacijų sumas ir paraiškas sutartyse nustatyta tvarka už kiekvieną praėjusį mėnesį;

6. suveda į duomenų bazę informacinėje sistemoje (SPIS) gyventojų prašyme-paraiškoje pateiktą informaciją, reikalingą piniginei socialinei paramai;

7. ruošia dokumentus, reikalingus kompensacijoms gyventojams už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį apskaičiuoti, šias paslaugas teikiančioms įstaigoms;

8. suveda, skaičiuoja ir tikrina socialines pašalpas;

9. gautus duomenis iš kompensacijas skaičiuojančių organizacijų suveda į duomenų bazę;

10. teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistams, dirbantiems socialinį darbą, išmokų, kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį ir kitais klausimais;

11. teikia konsultacijas Prienų rajono savivaldybės gyventojams šalpos išmokų bei išmokų vaikams klausimais;

12. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

13. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

14. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai planai;

15. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Vyriausioji specialistė

137

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

9. Vykdo paramos mirties atveju dokumentų priėmimą, apskaičiavimą, tinkamą įforminimą, mokėjimą, apskaitą.

10. Vykdo Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo motinoms arba tėvams, išauginusiems ir gerai išauklėjusiems penkis ir daugiau vaikų, dokumentų priėmimą, teisės gauti antrojo laispsnio valstybinę pensiją nustatymą bei tinkamą bylų įforminimą, ruošia teikimą skirti valstybinę pensiją.

11. Vykdo tikslinių kompensacijų dokumentų priėmimą, apskaičiavimą, tinkamą šių išmokų bylų įforminimą, išmokėjimo žiniaraščių, ataskaitų paruošimą ir formavimą.

12. Atlieka funkcijas, susijusias su asmens socialinių paslaugų skyrimu.

13. Dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.

14. Organizuoja asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynų pildymą ir pateikimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – socialinis darbas;

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;

5. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Laima Jančiauskienė
[email protected]
(8 319) 61 132

136

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo išmokų krašto apsaugos tarnybos karių vaikams, kompensacijų neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 16 metų, dokumentų priėmimą, suvedimą į informacinę sistemą (SPIS) ir rengia sprendimus šioms išmokoms mokėti;

2. vykdo išmokų vaikams, vienkartinių gimimo, šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų išmokų, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dokumentų priėmimą, suvedimą į informacinę sistemą (SPIS) ir rengia sprendimus šioms išmokoms mokėti;

3. vykdo asmenų, sužalotų ar žuvusių sovietinėje armijoje, šeimoms kompensacijų dokumentų priėmimą, suvedimą į informacinę sistemą (SPIS) ir rengia sprendimus šiai išmokai mokėti;

4. vykdo išmokų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių ir žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, dokumentų priėmimą, suvedimą į informacinę sistemą (SPIS) ir rengia sprendimus šioms išmokoms mokėti;

5. vykdo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką;

6. pildo valstybių narių kompetentingoms įstaigoms ir susižinojimo tarnybai formas, pažymas ir popierines SED versijas;

7. organizuoja maisto iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems gyventojams programos vykdymo darbus;

8. bendradarbiauja su UAB ,,Nevda“ įvairiais naudojimosi socialinės paramos informacinėmis sistemomis klausimais

9. vykdo visų Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų išmokų ir kompensacijų dokumentų kompiuterinį apdorojimą, rengia šių išmokų gavėjų sąrašus seniūnijoms;

10. vykdo neišmokėtų išmokų grąžinimą, globos įstaigose gyvenančių vaikų vaiko globos pašalpos mokėjimo kompiuterinį apdorojimą;

11. rengia išmokų gavėjų sąrašą;

12. koordinuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems projektų įgyvendinimą;

13. vykdo socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą;

14. priima prašymus maisto iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems gyventojams;

15. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

16. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

17. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

18. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Vyriausioji specialistė

136

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. informacinėje sistemoje registruoja prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti. Kaupia, tikrina, analizuoja, suveda į duomenų bazę prašyme-paraiškoje ir dokumentuose pateiktą informaciją. Tikrina besikreipiančių asmenų duomenis valstybės institucijų registruose. Ruošia ir spausdina išvadas dėl teisės į socialinę paramą mokiniams. Rengia informaciją dėl teisės į socialinę paramą mokiniams;

2. ruošia ir formuoja paramos mokinio reikmenims įsigyti išmokėjimo žiniaraščius;

3. konsultuoja ir informuoja mokyklų socialinius pedagogus ir seniūnijų specialistus socialinės paramos mokiniams klausimais;

4. ruošia ir teikia ataskaitas apie suteiktą socialinę paramą mokiniams;

5. ruošia ir teikia pažymas Meno mokyklai, Kūno kultūros ir sporto centrui;

6. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

7. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis;

8. administruoja ir koordinuoja Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonę „Neįgaliųjų draugijos autobusų išlaikymas“;

9. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

10. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

11. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

12. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;

13. vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo administravimą;

14. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Vyriausioji specialistė

Gitana Sabaliauskienė
[email protected]
(8 319) 61 131

133

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

9. Priima dokumentus dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas.

10. Atlieka kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, administravimo procedūras.

11. Priima dokumentus, tikrina pateiktų dokumentų teisingumą ir rengia savivaldybės institucijos teisės aktų projektus dėl vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti skyrimo.

12. Priima dokumentus, tikrina pateiktų dokumentų teisingumą ir rengia savivaldybės institucijos teisės aktų projektus dėl išmokų globojamiems vaikams ir asmenims, kuriems nustatyta globa (rūpyba).

13. Priima dokumentus, reikalingus vienkartinėms pašalpoms skirti.

14. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų.

15. Išduoda pažymas apie išmokas.

16. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

17. Dalyvauja sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, rengia gyventojų užimtumo programas.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – edukologija;

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;

5. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Laima Dekaminavičienė
[email protected]
(8 319) 61 176

135

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą;

2. priima prašymus dėl maisto iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems gyventojams;

3. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

4. išduoda pažymas gyventojams apie Skyriuje ir seniūnijose išmokamas išmokas;

5. teikia konsultacijas seniūnijų specialistams, dirbantiems socialinį darbą, Prienų miesto ir rajono gyventojams socialinių pašalpų, kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) ir kitais klausimais;

6. priima ir tikrina dokumentus, reikalingus kompensacijai už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms gauti, suveda į duomenų bazę informacinėje sistemoje (SPIS) gyventojų prašyme-paraiškoje pateiktą informaciją, rengia sprendimus kompensacijai gauti;

7. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

8 pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą LR teisės aktų nustatyta tvarka;

9. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus Savivaldybės institucijų teisės aktus;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.