307 DĖL RAJONO TARYBOS 2000-09-28 SPRENDIMO NR.88 „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS, ATNAUJINIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VARTOTOJAMS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ VYKDYMO
308 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO TARYBĄ SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
309 DĖL APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS
310 DĖL VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖS KATILINĖS TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS KAINOS
311 DĖL RAJONO TARYBOS 2000-12-28 SPRENDIMO NR.135 „DĖL SP UAB „PRIENŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VEIKLOS GERINIMO“ VYKDYMO
312 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-23 SPRENDIMO NR. 165 „DĖL 2001 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ IR 2001-05-30 SPRENDIMO NR. 228 BEI 2001-11-22 SPRENDIMO NR. 286 „DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-23 SPRENDIMO NR. 165 „DĖL 2001 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ DALINIŲ PAKEITIMŲ
313 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-23 SPRENDIMO NR.166 „DĖL 2001 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
314 DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
315 DĖL GARANTIJOS
316 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
317 DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO RAJONO MERUI IR RAJONO MERO PAVADUOTOJUI
318 DĖL SP UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ STEIGIMO
319 DĖL NEMOKAMO MOKSLEIVIŲ MAITINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
320 DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PRIENŲ RAJONO IŠLAUŽO PAGRINDINEI MOKYKLAI IR JOS NUOSTATŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO
321 DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PRIENŲ RAJONO KUNIGIŠKIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI IR JOS NUOSTATŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO
322 DĖL PATENTO MOKESČIO TARIFŲ 2002 METAMS
323 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ JIEZNO SENIŪNIJAI IR PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
324 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
325 DĖL LEIDIMO PANAUDOS BŪDU PERDUOTI PATALPAS
326 DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO IR TURTO NURAŠYMO KOMISIJOS SUDARYMO
327 DĖL AŠMINTOS SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
328 DĖL VALSTYBĖS DELEGUOTŲ FUNKCIJŲ (IŠKILMINGO SANTUOKŲ ĮREGISTRAVIMO) 2002 METŲ FINANSAVIMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
329 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-23 SPRENDIMO NR.172 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
286 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-23 SPRENDIMO NR. 165 „DĖL 2001 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
287 DĖL KREDITINĖS LINIJOS
288 DĖL GARANTIJOS
289 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
290 DĖL ATLEIDIMO NUO RINKLIAVOS
291 DĖL SKOLOS PRIPAŽINIMO
292 DĖL DALYVAVIMO LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKYMO IR ATNAUJINIMO PROGRAMOJE BEI MOKYKLOS ATRINKIMO
293 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS
294 DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PRIENŲ RAJONO JIEZNO BENDROJO LAVINIMO VIDURINEI MOKYKLAI IR JOS NUOSTATŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO
295 DĖL IŠIMTIES TVARKA SKIRIAMŲ KOMPENSACIJŲ TVARKOS PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS KOMPENSACIJOMS SKIRTI SUDARYMO
296

296b

296c

DĖL RAJONO ILGALAIKIŲ SVEIKATINIMO PROGRAMŲ, IŠLAIDŲ SĄMATOS SVEIKATINIMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR RAJONO 2001 M. SVEIKATOS FONDO PAJAMŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
297 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO BEI LEIDIMO PERTVARKYTI PATALPAS VŠĮ „PRIENŲ DROŽĖJAMS“
298 DĖL LEIDIMO PASIKEISTI PATALPOMIS IR LEIDIMO JAS PERTVARKYTI
299

299a

DĖL TURTO (MOKYKLINIŲ BALDŲ) PERDAVIMO
300 DĖL SUTIKIMO PERIMTI INŽINERINIUS TINKLUS
301 DĖL 2001 METŲ GAMTOS APSAUGOS FONDO SĄMATOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO
302 DĖL ŽYMINIO MOKESČIO PERMOKŲ GRĄŽINIMO TVARKOS
303 DĖL DALYVAVIMO SPECIALIOJE ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOJE (SAPARD), PRITARIMO PROJEKTUI IR JO BENDRO FINANSAVIMO
304 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS IR PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
305 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-23 SPRENDIMO NR.169 „DĖL RAJONO TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES NUSTATYMO IR KOMITETO PIRMININKO IŠRINKIMO“ DALINIO PAKEITIMO
306 DĖL VYTAUTO JANKAUSKO SKYRIMO RAJONO TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJU
255 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
256 DĖL SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
257 DĖL KREDITINĖS LINIJOS
258 DĖL TRUMPALAIKĖS BEPROCENTĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO
259 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
260 DĖL ATLEIDIMO NUO RINKLIAVOS
261 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
262 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO IR PRIEDŲ MOKĖJIMO
263 DĖL RAJONO TARYBOS 1997-09-24 SPRENDIMO NR.57 „DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR DARBUOTOJŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠO NUSTATYMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
264 DĖL 2001 M. RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS DALINIO PAKEITIMO
265 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-04-05 SPRENDIMO NR. 191 „DĖL 2001 METŲ INVALIDŲ INTEGRACIJOS IR REABILITACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
266 DĖL ŠILAVOTO KAPINIŲ PRAPLĖTIMO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
267 DĖL UAB „PRIENŲ ENERGIJA“ TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS KAINŲ
268 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS, ATNAUJINIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VARTOTOJAMS SUTARTIES PRIEDO NR.2 „INVESTICIJŲ PROJEKTAS“ DALINIO PAKEITIMO
269 DĖL DELSPINIGIŲ GRĄŽINIMO
270 DĖL BUTO (INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO) ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO GYVENTOJAMS, TURINTIEMS MAŽAS PAJAMAS, TVARKOS PAPILDYMO
271 DĖL BALBIERIŠKIO GERIAMO VANDENS TINKLŲ PERDAVIMO
272 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
273 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
274 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI ILGALAIKĮ NENAUDOJAMĄ MATERIALŲJĮ TURTĄ
275 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS BŪDU KAUNO APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI
276 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO JIEZNO VAIKŲ MUZIKOS MOKYKLAI
277 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VŠĮ STAKLIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
278 DĖL NESUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
279 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VALGYKLŲ NUOMOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAPILDYMO
280 DĖL VIEŠBUČIO PASTATO KRANTO G. 8 IR PASTATO VYTENIO G. 20, PRIENŲ M.
281 DĖL ĮKAINIO PATVIRTINIMO NUSTATANT ANTIGENĄ KRAUJO SERUME
282 DĖL RAJONO TARYBOS 2000-07-13 SPRENDIMO NR.67 „DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI STEIGIMO SUTARTĮ IR VALDYMO KOMITETO NARIO SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
283 DĖL RAJONO TARYBOS 2000-07-13 SPRENDIMO NR.60 „DĖL ĮGALIOJIMO SKIRSTYTI PAPILDOMAS BIUDŽETO LĖŠAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
284 DĖL IŠLAUŽO SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
285 DĖL RAJONO TARYBOS 1999-08-28 SPRENDIMO NR.325 „DĖL ĮGALIOJIMO RAJONO VALDYBAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
235

235a

235b

235c

DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO IR MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO TVARKOS
236 DĖL PRIĖMIMO Į RAJONO IKIMOKYKLINES ĮSTAIGAS TVARKOS PATVIRTINIMO
237 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-04-05 SPRENDIMO NR.193 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
238 DĖL 2001 M. RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO
239 DĖL 2001 M. ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO
240 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
241 DĖL DVIEJŲ SP UAB ĮSTATŲ PAKEITIMO
242 DĖL SUTIKIMO PERIMTI UŽ SKOLAS PRIENŲ VARTOTOJŲ KOOPERATYVO TURTĄ
243 DĖL RAJONO TARYBOS 1999-12-09 SPRENDIMO NR. 348 „DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
244 DĖL SP UAB „PRIENŲ BUTŲ ŪKIS“ PRIENŲ IR IŠLAUŽO PIRČIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
245 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VŠĮ „PRIENŲ DROŽĖJAI“ PANAUDAI
246 DĖL 2001 M. ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO
247 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO EKSPLOATAUOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ SP UAB „JIEZNO KOMUNALINIS ŪKIS“
248 DĖL SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ
249 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
250 DĖL RAJONO TARYBOS 2001 05 30 SPRENDIMO NR. 229 „DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATUI PANAUDAI“ PAPILDYMO
251 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI ILGALAIKĮ NENAUDOJAMĄ MATERIALŲJĮ TURTĄ
252 DĖL VŠĮ JIEZNO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO ATLYGINIMO IR IŠLAIDŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO
253 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PRIENŲ LIGONINĖS, PRIENŲ, BALBIERIŠKIO, VEIVERIŲ, STAKLIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRŲ, JIEZNO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮSTATŲ PAPILDYMO
254 DĖL LENGVOJO AUTOMOBILIO PERDAVIMO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATUI
221 DĖL RAJONO TARYBOS 2001 02 08 SPRENDIMO NR.146 „DĖL RAJONO BENDROJO LAVINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PERTVARKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
222 DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE „MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS KAIMIŠKOSE MOKYKLOSE“
223 DĖL SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ ETATŲ ĮSTEIGIMO
224 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ
225 DĖL SP UAB „PRIENŲ VANDENYS“ ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO
226 DĖL PATENTO MOKESČIO PAGAL ATSKIRAS VEIKLOS RŪŠIS TARIFŲ NUSTATYMO
227 DĖL VŠĮ STAKLIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO ATLYGINIMO IR IŠLAIDŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO
228 DĖL 2001 02 23 SPRENDIMO NR.165 „DĖL 2001 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
229 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATUI PANAUDAI
230 DĖL PRIENŲ RAJONO TARYBOS 2001 10 19 SPRENDIMO NR. 107 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
231 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
232 DĖL ĮGALIOJIMO RAJONO MERUI A.GUSTAIČIUI PASIRAŠYTI SUTARTIS
233 DĖL RAJONO VALDYBOS 2001 05 23 SPRENDIMO NR. 103 „DĖL PRIENŲ „ĄŽUOLO“ VIDURINĖS MOKYKLOS ŪKINĖS – FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMO“ 4 PUNKTO VYKDYMO
234 DĖL 2001 METŲ GAMTOS APSAUGOS FONDO SĄMATOS PAPILDYMO
207

207a

DĖL RAJONO TARYBOS IR VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITOS
208 DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
209 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
210 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ
211 DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2000 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO
212 DĖL TURTO PERDAVIMO Į SP UAB „PRIENŲ VANDENYS“ BALANSĄ
213 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ NUSTATYMO
214 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO
215 DĖL RAJONO TARYBOS 2001 04 05 SPRENDIMO NR.203 „DĖL 2001 M. KELIŲ FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO IR 2000 M. ATASKAITOS“ DALINIO PAKEITIMO
216 DĖL RAJONO TARYBOS SPRENDIMŲ DALINIO PAKEITIMO
217 DĖL GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS ATSTOVO RINKIMO TVARKOS
218 DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDU VŠĮ BALBIERIŠKIO PSPC, VŠĮ VEIVERIŲ PSPC IR VŠĮ PRIENŲ LIGONINEI
219 DĖL RAJONO TARYBOS 2000 11 30 SPRENDIMO NR.109 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
220 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ BEI JŲ NUOSTATŲ
183 DĖL KAI KURIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
184 DĖL KAI KURIŲ PRADINIŲ MOKYKLŲ LIKVIDAVIMO
185 DĖL 2000 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO
186 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2000 M. NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ APYSKAITŲ PATVIRTINIMO
187 DĖL KREDITINĖS LINIJOS
188 DĖL ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
189 DĖL PRIENŲ MIESTO KOMPLEKSINIŲ URBANISTINIŲ – EKOLOGINIŲ KEOFICIENTŲ PATVIRTINIMO
190 DĖL 2001 METŲ RAJONO GYVENTOJŲ SOCIALINIO RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
191 DĖL 2001 METŲ INVALIDŲ INTEGRACIJOS IR REABILITACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
192 DĖL ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO GYVENTOJAMS, TURINTIEMS MAŽAS PAJAMAS, TVARKOS
193 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
194 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALŲ
195

195a

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JIEZNO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO
196 DĖL TURTO PERDAVIMO VŠĮ PRIENŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PANAUDOS PAGRINDU
197 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRIENŲ LIGONINĖS FILIALO – JIEZNO VIDAUS LIGŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
198 DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO RAJONO MERUI IR RAJONO MERO PAVADUOTOJUI
199

Priedas

Priedas

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VALGYKLŲ PATALPŲ, ĮRANGOS BEI INVENTORIAUS NUOMOS
200 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
201 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMIO
202 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ ŪKINIO – FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO
203

203c

DĖL 2001 M. KELIŲ FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO IR 2000 M. ATASKAITOS
204

204a

204b

DĖL ŽYMINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO
205 DĖL PRITARIMO IMTI PASKOLĄ
206 DĖL VALDYBŲ NARIŲ RINKIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE
165 DĖL 2001 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
166 DĖL 2001 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
167 DĖL PASKOLŲ
168 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
169 DĖL RAJONO TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES NUSTATYMO IR KOMITETO PIRMININKO IŠRINKIMO
170 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS) VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
171

171a

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTOLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS) 2001 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
172 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
173 DĖL 2001 M. RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI TURIZMO PLĖTROS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
174 DĖL 2001 M. DARBO RINKOS POLITIKOS PROGRAMOS RAJONE PATVIRTINIMO
175 DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS JIEZNO VAISTINĖS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
176 DĖL SUTIKIMO PERIMTI UŽ SKOLAS IŠ LIKVIDUOJAMOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS „STRIELČIAI“ TURTĄ
177 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI PATALPAS
178 DĖL SP UAB „PRIENŲ BUTŲ ŪKIS“ VALDYBOS NARIO RINKIMO
179 DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ REVIZORIŲ RINKIMO
180 DĖL PRITARIMO ALYTAUS REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS GALIMYBIŲ STUDIJAI
181 DĖL TURTO PERDAVIMO VŠĮ STAKLIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PANAUDOS PAGRINDU
182 DĖL DALIES STEIGĖJO FUNKCIJŲ PERDAVIMO RAJONO VALDYBAI