T3-300 Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
T3-301 Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-302 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-303 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-304 Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
T3-305 Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
T3-306 Dėl tarnybinio nusižengimo
T3-307 Dėl Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-308 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl pritarimo projektams“ pakeitimo
T3-309 Dėl pritarimo projektui „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Prienų rajone“
T3-310 Dėl siūlymo pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“
T3-311 Dėl pritarimo projektui „Daugiafunkcio sporto aikštyno įrengimas ir teritorijos sutvarkymas Pakuonyje“
T3-312 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-313 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
T3-314 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T3-315 Dėl turto perėmimo ir perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
T3-316 Dėl turto panaudos sutarčių nutraukimo
T3-317 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį turtą
T3-318 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 47 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-319 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate“ pakeitimo
T3-320 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-218 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir įrašymo į buhalterinę apskaitą“ pakeitimo
T3-321 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-266 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų r. Skriaudžių pagrindinei mokyklai“ pakeitimo
T3-322 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl turto perdavimo Prienų r. Skriaudžių ir Pakuonio pagrindinėms mokykloms patikėjimo teise“ pakeitimo
T3-323 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-324 Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo
T3-325 Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo viešojoje įstaigoje Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centre
T3-326 Dėl gatvės panaikinimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo

BALSAVIMO REZULTATAI
SPRENDIMAI DĖL NUSIŠALINIMO NEPRIĖMIMO

T3-276 Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
T3-277 Dėl V. Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
T3-278 Dėl pritarimo projektui „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“
T3-279 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“
T3-280 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-281 Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
T3-282 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Jiezno gimnazijai
T3-283 Dėl patalpos tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
T3-284 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo
T3-285 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių pakeitimo ir nutraukimo
T3-286 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
T3-287 Dėl atsisakymo perimti turtą
T3-288 Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo
T3-289 Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-290 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-137 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-291 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-292 Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-293 Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
T3-294 Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
T3-295 Dėl G. B. išlaikymo viešojoje įstaigoje „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ pratęsimo
T3-296 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-297 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-209 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-298 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Kampinių k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-299 Dėl gatvių priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei, gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-255 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-75 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-256 Dėl 2017–2018 mokslo metų trukmės Prienų rajono neformaliojo švietimo mokyklose
T3-257 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-258 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo
T3-259 Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie Prienų miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros“
T3-260 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-261 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. T3-54 „Dėl pastato ir kiemo statinių Prienuose, Kranto g. 8, nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo
T3-262 Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei
T3-263 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono kultūros ir laisvalaikio centrams
T3-264 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-216 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“ pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo
T3-265 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo
T3-266 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
T3-267 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-268 Dėl gyvenamojo namo ir jame esančių butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos
T3-269 Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo
T3-270 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo
T3-271 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-272 Dėl Jiezno vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-273 Dėl Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų slaugos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-274 Dėl atsisakymo pasinaudoti pirmenybės teise
T3-275 Dėl Vyganto Kornejevo skyrimo į Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigas

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-236 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
T3-237 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
T3-238 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-239 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
T3-240 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo
T3-241 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
T3-242 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-243 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai
T3-244 Dėl Prienų rajono savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms
T3-245 Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
T3-246 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
T3-247 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T3-248 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo
T3-249 Dėl pritarimo sutarčiai
T3-250 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-251 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo
T3-252 Dėl E. G. apgyvendinimo ir išlaikymo globos namuose „Užuovėja“ pratęsimo
T3-253 Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose
T3-254 Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-235 Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-191 Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo
T3-192 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2017–2018 mokslo metais patvirtinimo
T3-193 Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-194 Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-195 Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-196 Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-197 Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-198 Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“
T3-199 Dėl pritarimo projektui „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“
T3-200 Dėl 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų  ir lengvatų nustatymo
T3-201 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
T3-202 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti
T3-203 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-204 Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
T3-205 Dėl elektros oro linijų pirkimo
T3-206 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos
T3-207 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-208 Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
T3-209 Dėl valstybės turto perėmimo nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
T3-210 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarčių  nutraukimo
T3-211 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos teise Prienų bendruomenei
T3-212 Dėl nekilnojamojo  turto perdavimo patikėjimo teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-213 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo  turto perdavimo panaudos teise Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui
T3-214 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-215 Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai panaudos teise
T3-216 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Prienų butų ūkis“ pagal turto patikėjimo sutartį
T3-217 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-218 Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise
T3-219 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-294 ,,Dėl turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai patikėjimo teise“ pakeitimo
T3-220 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo
T3-221 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-93 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“ pakeitimo
T3-222 Dėl leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą
T3-223 Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
T3-224 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
T3-225 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
T3-226 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T3–186 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
T3-227 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-137 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-228 Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2009 m. rugpjūčio 27 d. Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. (9.28)-d1-490
T3-229 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ papildymo
T3-230 Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
T3-231 Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-232 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Pakuonio sen., Daukšiagirės k., Dvaro g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-233 Dėl gatvių priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo
T3-234 Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragos panaikinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-168 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T3-169 Dėl pritarimo draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai
T3-170 Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
T3-171 Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-172 Dėl Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-173 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-174 Dėl Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-175 Dėl Prienų švietimo centro ir Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos  reorganizavimo sąlygų aprašo ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-176 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
T3-177 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-178 Dėl leidimo įrengti kintamo vaizdo ekraną
T3-179 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį
T3-180 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Stakliškių gimnazijai
T3-181 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
T3-182 Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės administracijai
T3-183 Dėl Prienų rajono  savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo
T3-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
T3-185 Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose,  patvirtinimo
T3-186 Dėl pritarimo Birštono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo susitarimui
T3-187 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo
T3-188 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
T3-189 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-98 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo
T3-190 Dėl pritarimo projektui „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-141 Dėl pritarimo  uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų butų ūkis“  2016 metų veiklos ataskaitai
T3-142 Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Prienų šilumos tinklai“ 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-143 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos direktore Angele Vasiliauskiene
T3-144 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-145 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo
T3-146 Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą
T3-147 Dėl 2018 metų  nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T3-148 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
T3-149 Dėl žemės mokesčio lengvatų
T3-150 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-151 Dėl Prienų rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse
T3-152 Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius
T3-153 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T3-154 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T3-155 Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai
T3-156 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo
T3-157 Dėl Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nurašymo
T3-158 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
T3-159 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
T3-160 Dėl butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos
T3-161 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-140 ,,Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo
T3-162 Dėl Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties  nutraukimo
T3-163 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos
T3-164 Dėl Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos
T3-165 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo
T3-166 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo
T3-167 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-140 Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
T3-107 Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-108 Dėl pritarimo Prienų globos namų 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-109 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-110 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-111 Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-112 Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-113 Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-114 Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-115 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-116 Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-117 Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-118 Dėl pritarimo  uždarosios akcinės bendrovės ,,Prienų vandenys“ 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-119 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
T3-120 Dėl pritarimo projektui „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“
T3-121 Dėl pritarimo projektui „Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos atnaujinimas“
T3-122 Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo
T3-123 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitai
T3-124 Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
T3-125 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
T3-126 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-127 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-128 Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
T3-129 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T3-245 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai ,,Plačiajuostis internetas“ pakeitimo
T3-130 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-131 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-93 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“ pakeitimo
T3-132 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
T3-133 Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
T3-134 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3–267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-135 Dėl Prienų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
T3-136 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo
T3-137 Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis  finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
T3-138 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai  Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui
T3-139 Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-64 Dėl Ritos Drazdauskienės skyrimo į Prienų lopšelio- darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigas
T3-65 Dėl Jūratės Liutkuvienės skyrimo į Prienų lopšelio- darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigas
T3-66 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitos
T3-67 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos
T3-68 Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-69 Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-70 Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-71 Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-72 Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-73 Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-74 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-75 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-76 Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo ir seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
T3-77 Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui
T3-78 Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-79 Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-80 Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-81 Dėl Klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-82 Dėl atstovo delegavimo į 10-ojo Pasaulio jaunimo sklandymo čempionato koordinavimo grupę
T3-83 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projekte
T3-84 Dėl pritarimo projektui „Neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūros gerinimas Prienų mieste“
T3-85 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti
T3-86 Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-87 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T3-88 Dėl sutikimo įregistruoti buveinę
T3-89 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai
T3-90 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-91 Dėl patalpų ir kiemo statinių Prienuose, Vytauto g. 11, nuomos ne konkurso būdu
T3-92 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo
T3-93 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos
T3-94 Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar įrengimo eiliškumo sąrašo patvirtinimo
T3-95 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-142 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų  patvirtinimo“ pakeitimo
T3-96 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-143 „Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios
T3-97 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-144 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-98 Dėl Prienų rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-99 Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos  2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-100 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
T3-101 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2017 m. veiklos programos patvirtinimo
T3-102 Dėl Prienų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
T3-103 Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2017 metų sąmatos patvirtinimo
T3-104 Dėl Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo
T3-105 Dėl Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių sąrašo ir išdėstymo schemų patvirtinimo
T3-106 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-257„Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-24 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus perkėlimo
T3-25 Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
T3-26 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
T3-27 Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų  vadovų (išskyrus švietimo įstaigų) darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-28 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-29 Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-30 Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-31 Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-32 Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-33 Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-34 Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-35 Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-36 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-37 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-38 Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-39 Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-40 Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-41 Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-42 Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-43 Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-44 Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-45 Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-46 Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-47 Dėl pritarimo Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-48 Dėl pritarimo Prienų švietimo centro 2016 metų veiklos ataskaitai
T3-49 Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų festivalių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo
T3-50 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-51 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-52 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-53 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo
T3-54 Dėl pastato ir kiemo statinių Prienuose, Kranto g. 8, nuomos ne konkurso būdu
T3-55 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-56 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
T3-57 Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo
T3-58 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-59 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ papildymo
T3-60 Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo
T3-61 Dėl  pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Prienų ligoninėje
T3-62 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Skriaudžių k., Ežero g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams  ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-63 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2017 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo

BALSAVIMO REZULTATAI

T3-1 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos
T3-2 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-3 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-4 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo
T3-5 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-17 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-6 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T3-7 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
T3-8 Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo
T3-9 Dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2017 m. sausio 4 d. teikimo Nr. 7-1 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo“
T3-10 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto  patvirtinimo
T3-11 Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
T3-12 Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo
T3-13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
T3-14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
T3-15 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai  Prienų ligoninei
T3-16 Dėl valstybės turto nurašymo
T3-17 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-18 Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo
T3-19 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
T3-20 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-141 „Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
T3-21 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
T3-22 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
T3-23 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-107 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas“ pakeitimo

BALSAVIMO REZULTATAI