Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas: nuoroda

Lyčių lygybė – tai užtikrintos vienodos moterų ir vyrų teisės bei galimybės. Vienodas matomumas ir požiūris, galių ir atsakomybės pasiskirstymas, išteklių, naudos, paslaugų ir teisingumo prieinamumas bei vienodas dalyvavimas visuose procesuose ir srityse. Nuoroda.

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas: nuoroda

Prienų rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimas Prienų rajono savivaldybės administracijoje

Žemėlapis matuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Matavimui naudojami statistiniai duomenys apie 8 savivaldybės veiklos sritis: 1) savivaldybės valdymas; 2) valdžia ir sprendimų priėmimas; 3) išsilavinimas ir švietimas; 4) dalyvavimas darbo rinkoje; 5) ekonominis aktyvumas; 6) sveikata ir sveikatos paslaugos; 7) socialinė apsauga ir saugumas ir 8) kultūra ir sportas. Kiekviena savivaldybė vertinama bendru įverčiu 100 balų sistemoje. Konkrečią savivaldybės veiklos sritį galima vertinti ir atskirai 10 balų sistemoje. Lyčių lygybės žemėlapiu siekiama parodyti moterų ir vyrų padėties skirtumus ir sritis, kuriose savivaldybė turėtų labiau pasitempti.

Lyčių lygybės stebėsenos Prienų rajono savivaldybėje rezultatai