Remiantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A3-400 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42 punktu, skelbiamas naujas paraiškų teikimo konkursas Balbieriškio, Išlaužo ir Pakuonio seniūnijose.
Pareiškėjais gali būti šiose seniūnijose veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme. Pareiškėjų veikloms įgyvendinti didžiausia galima skirti suma yra: Balbieriškio seniūnijoje – 1786.00 , Išlaužo seniūnijoje – 1464.00, Pakuonio seniūnijoje -1432.00 eurų , mažiausia – 200 Eur. Bendruomeninės organizacijos šiame etape paraiškų teikti nebegali.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2021 m. liepos 14 d. 17.00 val. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi kompiuteriu lietuvių kalba užpildyti:
Paraiškos formą
Projekto įgyvendinimo samatą
Pareiškėjo deklaraciją

Kita pareiškėjui reikalinga informacija:
Aprašas
Tinkamos finansuoti veiklos

Pareiškėjas konkursui gali teikti vieną paraišką. Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
Paraiškų pateikimo būdai:
• elektronine versija el. pašto adresu administracija@prienai.lt (tik pasirašyta el. parašu).
• kaip popierinis dokumentas pateikiamas Savivaldybės administracijoje (prie langelio) ar siunčiamas paštu adresu Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai.

Pareiškėjai kartu su paraiška privalo pateikti šių dokumentų kopijas (su tikrumo žyma):
1. Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovo arba asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą) (pateikti privaloma);
2. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus), jei paraiška Priemonei įgyvendinti yra teikiama pirmą kartą, arba jei juridinis asmuo per pastaruosius dvejus metus keitė steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus) ir jei steigimo dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
3. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumentą (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą) (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
4. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus,– faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitą (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
5. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pateikti privaloma);
6. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimą / jungtinės veiklos sutartį (pateikti privaloma, jeigu projektas atitinka šiame punkte nustatytas sąlygas);
7. jeigu projekte bus vykdomos Aprašo 10.7 papunktyje nurodytos veiklos, skirtos infrastruktūros gerinimui (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams ), Prienų rajono savivaldybės administracija skirs lėšų papildomai, remdamasi Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2020 -11-26 Nr. T3-285) nustatyta tvarka.
8. kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva.

Paraiškos nevertinamos, jeigu:
• pateiktos pasibaigus nustatytam priėmimo terminui;
• neįformintos pagal Priemonės įgyvendinimo Aprašą;
• paraišką pateikė pareiškėjas, neatitinkantis Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų;
• pareiškėjo veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
• pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinio VĮ Registrų centui per pastaruosius 2 metus. Nėra atsiskaitęs už anksčiau skirtų lėšų panaudojimą.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais raštu ir / ar žodžiu kasdien 8.00–17.00 val. (iki paraiškų teikimo konkurso pabaigos) teikia Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė, tel. (8 319) 61 135, el. p. irena.urbanaviciene@prienai.lt