• Algis Marcinkevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
 • Aleksas Banišauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Antanas Baranauskas – asociacijos „Anties sodo bendruomenė“ narys
 • Antanas Bendinskas – Dvariuko bendruomenės narys
 • Artūras Buitkus – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Rasa Juocevičienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Daiva Macijauskienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos narė
 • Jaunius Mališauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Kristina Nastulevičienė – Prienų rajono savivaldybės gyventoja
 • Leonas Sakalavičius –  Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenės „Ošvenčia“ narys
 • Eimantas Šalomskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Jovydas Juocevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)
 • Deividas Dargužis - Prienų rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Ramūnas Buikus - Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Audrius Gelčys – Prienų rajono savivaldybės gyventojas
 • Daiva Macijauskienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos narė
 • Jaunius Mališauskas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Leonas Sakalavičius –  Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenės „Ošvenčia“ narys
 • Jonas Vilionis – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdis vyks š. m. gegužės 29 d. (trečiadienį) 15 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis
 • Darbotvarkė: Dėl sprendimo „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
 • Vytautė Draugelytė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė)
 • Birutė Žvirblienė – Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė (komisijos pirmininko pavaduotoja)
 • Agnė Dargužienė – Prienų rajono savivaldybės mero patarėja
 • Andrius Grumadas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
 • Cezaras Pacevičius – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys

AKTUALI INFORMACIJA APIE PETICIJOS TEISĖS ĮGYVENDINIMĄ

Komisijos nuostatai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b74268521b6a11ee9f8efaacc26fd687?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1c6fcfea-60a8-4779-b5dc-f86912ad8ca5

Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44245d808c1111ed8df094f359a60216

INFORMACIJA, KURIĄ PRIVALOMA NURODYTI KREIPIMESI

Kreipimusi gali būti prašoma ar siūloma spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo klausimą, Prienų rajono savivaldybės institucijų reformavimo klausimą arba kitą ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą.

*Kreipimesi negali būti teikiamas toks prašymas ar siūlymas, kurį patenkinus būtų paneigiamos kitų žmonių teisės ir laisvės, keliama grėsmė Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai.

*Kreipimąsi dėl Prienų rajono savivaldybės institucijų priimamų norminių teisės aktų pareiškėjas arba jo atstovas teikia Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijai.

*Kreipimesi turi būti nurodyta:
1) pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;
2) pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos ne visos šiame įstatyme numatytos pareiškėjo teisės;
3) pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniai duomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiama informacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos);
4) institucija, kuriai teikiamas kreipimasis;
5) prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastis ir tikslus;
6) pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

*Prie kreipimosi gali būti pridėti kreipimesi nurodytą prašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės akto projektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga. Prie kreipimosi taip pat pridedamas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

*Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo ir Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijai pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

DARBOTVARKĖS:

2024 m. balandžio 8 d. 15 val. vyks Peticijų komisijos posėdis

 

INFORMACIJA APIE PETICIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 • Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės vicemerė (Komisijos pirmininkė)
 • Rimantas Šiugždinis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Edita Jakimavičiūtė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus skyriaus vyriausioji specialistė
 • Artiomas Marchockis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Zita Matukaitienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Agnė Motiejūnienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Roberta Revuckienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
 • Komisijos darbo reglamentas
 • Jūratė Mickevičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė (Komisijos pirmininkė)
 • Rimvydas Zailskas, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Artiomas Marchockis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos sekretorius)
 • Agnė Motiejūnienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Virginijus Slauta, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)
 • Komisijos nuostatai
 • Jūratė Mickevičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė (Komisijos pirmininkė)
 • Rimantas Šiugždinis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Artiomas Marchockis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos sekretorius)
 • Raimonda Kubilienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Zita Matukaitienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Agnė Motiejūnienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Virginija Zujienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Komisijos nuostatai
 • Jūratė Zailskienė – vicemerė (komisijos pirmininkė)
 • Jurgita Čerkauskienė – Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja)
 • Linutė Mikušauskienė – Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė)
 • Tomas Žvirblys – Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas
 • Agnė Motiejūnienė – Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas ir priedai
 • Jūratė Mickevičienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė (darbo grupės pirmininkė)
 • Rimvydas Zailskas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas (darbo grupės pirmininkės pavaduotojas)
 • Tomas Žvirblys - Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas
 • Diana Budbergienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Virginija Zujienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Darbo grupės nuostatai
 • Jūratė Zailskienė – Savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė)
 • Tomas Žvirblys – Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Audrius Baidokas – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Raminta Baranauskienė – Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rimantas Ignatavičius – UAB „Prienų vandenys“ direktorius
 • Dalia Joneliūnienė – Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
 • Laura Milkevičienė – Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Aidas Stravinskas – Alytaus apskrities VPK Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas
 • Algis Valatka – UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius
 • Eismo saugumo komisijos nuostatai
 • Sandra Mekionienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė);
 • Vytautė Draugelytė  – Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja;
 • Irena Karsokaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo pirmininkė;
 • Edita Skalskienė – VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja;
 • Angelė Tamulevičienė – VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro direktorė-gydytoja psichiatrė.
 • Komisijos nuostatai
 • Tomas Žvirblys - Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas)
 • Diana Budbergienė - Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Edita Jakimavičiūtė - Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Violeta Raguckienė - Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rima Sodaitienė - Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Komisijos nuostatai
 • Agnė Juodžiukynienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) (komisijos pirmininkė);
 • Vilija Žukauskaitė – Moterų teisių asociacijos direktorė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
 • Jolita Abramavičienė – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė;
 • Daiva Brudnienė – Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė;
 • Laimutė Jančiukienė – Prienų rajono savivaldybės vicemerė;
 • Romas Joneliūnas – Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro socialinis pedagogas;
 • Edita Kubilienė – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja - bendruomenės pareigūnė;
 • Jūratė Mickevičienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė;
 • Rasa Olisevičienė – Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Prienų rajone, Birštono savivaldybėje;
 • Rūta Smailienė – Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Gintarė Šilingienė – Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centro socialinė darbuotoja;
 • Irma Urbonaitė – VšĮ „Gilės sodas“ projektų vadovė;
 • Virginija Zujienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Komisijos veiklos nuostatai
 • Komisijos posėdžių protokolai
 • Agnė Juodžiukynienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (komisijos pirmininkė);
 • Rimvydas Zailskas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Virginija Zujienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
 • Asta Bernatavičienė – Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė;
 • Saulius Dobilas – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo;
 • Giedrė Džiaugienė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedė;
 • Danguolė Juodsnukienė – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė;
 • Sandra Mekionienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 • Rasa Olisevičienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Prienų rajono savivaldybėje patarėja (arba ją pavaduojantis asmuo);
 • Virginijus Slauta – Prienų rajono savivaldybės administracijos gydytojas (vyriausiasis specialistas);
 • Rūta Smailienė – Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus vyriausioji specialistė.
 • Komisijos darbo reglamentas ir priedai
 • Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Jūratė Mickevičienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
 • Edita Jakimavičiūtė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Agnė Motiejūnienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Rimantas Šiugždinis – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas.
 • Komisijos darbo reglamentas