Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėjas

Rimvydas Zailskas
[email protected]
tel: +370 319 61 134

227

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės švietimo ir sporto veiklą siekdamas įgyvendinti teisės aktų nustatytas Savivaldybės funkcijas šiose srityse.

inicijuoja informacijos teikimą kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, visuomenei, siekdamas užtikrinti informacijos viešumą ir sklaidą.

inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio švietimo plano, metinių švietimo veiklos programų projektus, siekdamas užtikrinti valstybinės švietimo politikos nuostatų įgyvendinimą savivaldybėje.

organizuoja rajono savivaldybės švietimo įstaigų veiklos analizę, siekdamas užtikrinti švietimo kokybę vertinimo ir tobulinimo tikslu.

organizuoja savivaldybės mokyklų vadovų ir pedagogų praktinės veiklos vertinimą, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatus.

kontroliuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų bei kitokių mokinių pasiekimų tyrimų organizavimą ir vykdymą, siekdamas įvertinti švietimo rezultatus rajone.

organizuoja švietimo stebėseną, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintos sąlygos švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus, švietimo kokybę laiduojančius sprendimus.

pagal Skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja Savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją.

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose.

inicijuoja informacijos teikimą kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, visuomenei, siekdamas užtikrinti informacijos viešumą ir sklaidą.

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (studijų kryptis – edukologija);

turėti ne mažiau kaip 5 metų vadybinio darbo patirtį švietimo srityje;

mokėti užsienio (anglų) kalbą B2 lygiu;

atitikti Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-1717 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams aprašo patvirtinimo“, reikalavimus, nustatytus švietimo padalinių vadovams.


Vyriausiasis specialistas

Artiomas Marchockis
[email protected]
tel: +370 319 61 138

229

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą sporto klausimais, organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių sporto vykdymą, įgyvendinimą;

analizuoja sporto situaciją savivaldybėje, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl sporto veiklos savivaldybės teritorijoje;

siūlo steigti, reorganizuoti ir likviduoti iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomus sveikatos klubus, sporto įstaigas, sporto mokyklas bei centrus, koordinuoja ir prižiūri jų veiklą, tiria miesto, rajono sporto specialistų poreikius, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu, kad būtų užtikrintas tinkamas fizinio aktyvumo ir sporto vystymasis rajone;

stebi, tiria ir koordinuoja vaikų socializacijos, nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės, mokinių sveikatingumo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programų įgyvendinimą, pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo konkursus, kad būtų užtikrintas valstybinės sporto politikos vykdymas savivaldybėje;

bendradarbiaudamas su Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centru, koordinuoja Prienų rajono mokinių sporto varžybų organizavimą;

rengia ir įgyvendina fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje programas, rūpinasi lėšomis Prienų rajonui atstovaujančioms komandoms ar sportininkams rengti ir jiems dalyvauti šalies ir tarptautinėse varžybose, rūpinasi vaikų, dirbančiųjų bei pagyvenusių žmonių, taip pat neįgaliųjų ir kitų miesto, rajono gyventojų fiziniu aktyvumu ir sportu, sveikos gyvensenos judėjimu, propaguoja fizinį aktyvumą ir sportą;

kuruoja bendrojo lavinimo mokyklų fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veiklą;

inicijuoja fizinio aktyvumo programų (projektų) rengimą ir dalyvauja jas įgyvendinant, įvairinant laisvalaikio praleidimo formas;

kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

vykdo kitus su savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su fizinio aktyvumo ir sporto veikla; vietos savivalda, viešuoju administravimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.


Vyriausioji specialistė

Renata Pavlavičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 138

229

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;

konsultuoja priskirtos srities klausimais;

nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;

organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;

priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu;

rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;

rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;

įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybei nustatytas funkcijas, užtikrina valstybinės švietimo politikos vykdymą savivaldybėje, dalyvauja rengiant savivaldybės strateginio švietimo plano, metinių švietimo veiklos, tikslinių švietimo programų projektus ir šias programas įgyvendinant;

analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo ir švietimo pagalbos įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;

teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimą;

vykdo švietimo stebėseną, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, sudarydamas sąlygas švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus, švietimo kokybę laiduojančius sprendimus;

pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir organizuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;

analizuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklos kokybę, stebi, tiria ir koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir suaugusiųjų formaliojo švietimo programų mokyklose įgyvendinimą, kad rajone būtų užtikrintas švietimo prieinamumas ir tęstinumas;

atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones, dalyvauja vertinant kuruojamų mokyklų veiklą pagal Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašą, kad būtų įvertinta mokyklų veiklos kokybė ir numatyti tobulėjimo prioritetai;

kuruoja Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Išlaužo, Pakuonio, Skriaudžių pagrindinių mokyklų, lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Pasaka“ ir „Saulutė“ veiklą, padėdamas švietimo įstaigoms užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

dalyvauja kuruojamų įstaigų mokytojų atestacijos komisijų veikloje, stebi ir vertina mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus), pretenduojančių įgyti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko, eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą;

dalyvauja mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų atestacijoje, turėdamas tikslą skatinti juos tobulėti;

analizuoja kuruojamų įstaigų nuostatus, strateginius planus, veiklos planus, ugdymo planus ir kt. dokumentus, siekdamas užtikrinti kokybišką dokumentų valdymą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį švietimo įstaigų veiklos reglamentavimą;

koordinuoja savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekto rengimą, organizuoja plano įgyvendinimo stebėseną;

kuruoja mokyklų veiklos įsivertinimą, analizuoja švietimo stebėsenos, mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo duomenų naudojimą mokyklų veiklai tobulinti, kad būtų priimami duomenimis grįsti sprendimai;

kuruoja direktorių pavaduotojų ugdymui, lietuvių, anglų ir kitų užsienio kalbų, istorijos, geografijos, ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinius būrelius, turėdamas tikslą vertinti jų veiklą ir skatinti ją tobulinti;

prižiūri tautinių mažumų mokinių, išvykstančių Lietuvos Respublikos piliečių, atvykstančių užsieniečių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių vaikų ugdymą Prienų rajono savivaldybės mokyklose, kad būtų užtikrintas švietimo prieinamumas;

vykdo centralizuotą vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas;

rengia Švietimo ir sporto skyriaus informacinį leidinį, informaciją apie skyriaus veiklą švietimo srityje;

koordinuoja Švietimo ir sporto skyriaus veiklos programos projekto rengimą;

prižiūri Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos darbą, kad būtų sudarytos sąlygos gauti Lietuvos Respublikos pilietybę ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka teikia informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir visuomenei apie švietimo būklę savivaldybėje, užtikrindamas švietimo būklės viešumą;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo formaliojo švietimo srityje patirtį);

mokėti užsienio (anglų) kalbą B2 lygiu;

atitikti Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-1717 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams aprašo patvirtinimo“, reikalavimus, nustatytus švietimo padalinių specialistams.


Vyriausioji specialistė

Virginija Zujienė
[email protected]
tel: +370 319 61 137

230

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;

konsultuoja priskirtos srities klausimais;

nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;

organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;

priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu;

rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;

rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;

įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybei nustatytas funkcijas, užtikrina valstybinės švietimo politikos vykdymą savivaldybėje, dalyvauja rengiant savivaldybės strateginio švietimo plano, metinių švietimo veiklos, tikslinių švietimo programų projektus ir šias programas įgyvendinant;

analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo ir švietimo pagalbos įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;

teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

vykdo švietimo stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, sudarydamas sąlygas švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus, švietimo kokybę laiduojančius sprendimus;

pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir organizuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;

analizuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklos kokybę, stebi, tiria ir koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo švietimo, programas;

atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones, dalyvauja vertinant kuruojamų mokyklų veiklą pagal Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašą, kad būtų įvertinta mokyklų veiklos kokybė ir numatyti tobulėjimo prioritetai;

konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais, kuruoja Jiezno ir Stakliškių gimnazijų, Prienų meno mokyklų veiklą, padėdamas švietimo įstaigoms užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

dalyvauja kuruojamų įstaigų mokytojų atestacijos komisijų veikloje, stebi ir vertina mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus), pretenduojančių įgyti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko, eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą;

dalyvauja mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų atestacijoje, turėdamas tikslą skatinti juos tobulėti;

analizuoja kuruojamų įstaigų nuostatus, strateginius planus, veiklos planus, ugdymo planus ir kt. dokumentus, siekdamas užtikrinti kokybišką dokumentų valdymą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį švietimo įstaigų veiklos reglamentavimą;

koordinuoja mokyklų veiklos tobulinimo išorės vertinimo organizavimą rajono mokyklose;

koordinuoja ir prižiūri mokyklų bibliotekų veiklą, rengia statistines bibliotekų ataskaitas, siekdama pagerinti mokyklų teikiamas paslaugas;

kuruoja dailės, muzikos, žmogaus saugos, tikybos, etikos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą ir metodinę veiklą;

kuruoja meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų ir mokyklų bibliotekininkų metodinę veiklą;

organizuoja savivaldybės vaikų socializacijos, gabių vaikų rėmimo ir skatinimo programų konkursus ir koordinuoja finansinės paramos teikimą laimėjusioms programoms;

tiria, analizuoja poreikį ir aprūpina mokyklas išsilavinimo pažymėjimų blankais, tvarko išsilavinimo pažymėjimų apskaitos duomenis informacinėje sistemoje, teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai metines aprūpinimo ataskaitas, kad būtų sudarytos sąlygos kokybiškam asmenų mokymosi rezultatų įteisinimui;

tvarko skyriaus dokumentų archyvą: atlieka dokumentų vertės ekspertizę, parengia laikino saugojimo dokumentų naikinimo aktus ir juos naikina, rengia ilgo bei nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimo aktus ir juos perduoda savivaldybės archyvui;

pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja Savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją;

pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja

administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka teikia informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir visuomenei apie švietimo būklę savivaldybėje, užtikrindama švietimo būklės viešumą;

vykdo kitus su rajono savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikaciniį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

studijų kryptis – edukologija (arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo formaliojo švietimo srityje patirtį);

mokėti užsienio (anglų) kalbą B2 lygiu;

atitikti Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-1717 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams aprašo patvirtinimo“, reikalavimus, nustatytus švietimo padalinių specialistams.


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

2. „Veiklos vadybos ir įsivertinimo poveikis švietimo kokybei Europoje“

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius parengė ir koordinavo Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius Regio projektą „Veiklos vadybos ir įsivertinimo poveikis švietimo kokybei Europoje“. Projektas buvo įgyvendinamas 2009–2011 m. kartu su užsienio (Turkijos Nacionalinio švietimo ministerijos Eskisehiro miesto direktoratu, Kilicoglu vidurine mokykla ir Turkijos kokybės asociacija) ir vietos partneriais (Išlaužo pagrindine mokykla ir Prienų švietimo centru). Projekto tikslas – sukurti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelį, galimą pritaikyti Europos valstybėse. Projektą finansavo Europos Sąjunga, jam įgyvendinti skirta 23 682,59 litų (6858,95 eurų) dotacija.

3. „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius parengė ir koordinavo Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius Regio projektą „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“, kuris buvo įgyvendinamas 2011–2013 m. Projekto tikslas – nutiesti tiltą tarp mokyklos ir realaus gyvenimo, išplečiant mokymosi erdvę už mokyklos vartų ir atrandant naujas mokymosi vietas savo mieste. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su užsienio (Bukarešto mokytojų tobulinimo centru, Bukarešto savivaldybės mokyklų inspektoratu, savivaldybės muziejumi, „M. Botez“, „Titan“ pradinėmis mokyklomis, „Eugen Lovinescu“ vidurine mokykla, NVO Clubul Kiwanis Bucureşti) ir vietos partneriais (Šilavoto pagrindine mokykla, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų švietimo centru, Prienų krašto muziejumi). Bendras projekto biudžetas – 85 780 eurų, Prienų rajono savivaldybės disponuojama lėšų dalis – 40 780 eurų, iš jų 35 585 eurai skirti Europos Sąjungos.

4. „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius parengė ir laimėjo Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo (KA1) bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“, kuris buvo įgyvendinamas 2016–2017 m. Projekto tikslas – kurti profesionalią aplinką Prienų rajono mokyklose stiprinant tarptautiškumą ir suteikiant geresnes galimybes asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus atitinkančiam kvalifikacijos tobulinimui. Projekto įgyvendinimo metu 37 visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovai ir mokytojai turėjo galimybę vykti į keturiose šalyse (Ispanijoje, Kipre, Čekijoje ir Italijoje) organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo kursus skirtingomis temomis, atitinkančiomis mokyklų strateginius prioritetus: asmeninė mokinių pažanga, mokymo nuostatos ir būdai, mokytojo ir mokinio dialogas, komandinio darbo ir lyderystės skatinimas. Projektą finansavo Europos Sąjunga, jam įgyvendinti skirta 67 984,00 eurų dotacija. 2018 m. Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurse projektas „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ buvo pripažintas Lietuvoje kokybiškiausiai įgyvendintu bendrojo ugdymo sektoriaus projektu.

5. „Geras mokymas pažadina mokymąsi“

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius parengė ir laimėjo Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą „Geras mokymas pažadina mokymąsi“, kuris buvo įgyvendinamas 2015–2017 m. Projekto tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę įgyvendinant pokyčius pamokose ir įtraukiant mokinius į aktyvų mokymąsi. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su užsienio (Italijos Sasario savivaldybe, Istituto San Donato mokykla ir Nacionaline Italijos pedagogų asociacija) ir vietos partneriais („Žiburio“ gimnazija, „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindine mokykla, Švietimo centru ir Pedagogine psichologine tarnyba). Susibūrusi besimokančių profesionalų komanda susitelkė bendram mokymuisi ir imėsi realių veiksmų ir iniciatyvų gerinti pamokos kokybę, kad ji atitiktų mokinių ir jų tėvų lūkesčius. Projektą finansavo Europos Sąjunga, jam įgyvendinti skirta 95 686,00 eurų dotacija. Švietimo mainų paramos fondo kvietimu projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ tęstinumo ir tvarumo patirtis buvo pristatyta nacionalinėje konferencijoje „Erasmus+“: algoritmas pažangai“. Projekto metu buvo sukurtas intelektinis produktas – Mokymosi paradigmos diegimo pamokoje modelis.

6. „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius parengė ir laimėjo Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo (KA1) bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“, kuris buvo įgyvendinamas 2018–2020 m. kartu su visomis rajono bendrojo ugdymo mokyklomis ir lopšeliais-darželiais. Projekto tikslas – plėtojant konsorciumo narių (rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir lopšelių-darželių) partnerystę ir stiprinant tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti novatoriškas ugdymo(si) praktikas, gerinančias mokinių anglų k. pasiekimus. Projektą finansavo Europos Sąjunga, jam įgyvendinti skirta 81 448,00 eurų dotacija.

7. „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius parengė ir laimėjo Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą projektą „Modern methods of learning/teaching and assessment – a way to individual progress“, kuris įgyvendinamas 2018–2020 m. kartu su vietos (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla, „Žiburio“ gimnazija) ir užsienio (IES ILDEFONSO SERRANO mokykla (Ispanija), De Alijó savivaldybė (Portugalija), Agrupamento de Escolas D. Sancho II mokykla (Portugalija) partneriais. Projekto tikslas – reflektyviosios mokytojų praktikos pagalba įdiegti šiuolaikiškus mokinių mokymo (si) ir individualios pažangos vertinimo metodus išlaikant jų tęstinumą skirtinguose amžiaus koncentruose. Projektą finansuoja Europos Sąjunga, jam įgyvendinti skirta 160 309,00 eurų dotacija.

8. „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius parengė ir laimėjo Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo (KA1) bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“, kuris bus įgyvendinamas 2020–2022 m. kartu su visomis rajono bendrojo ugdymo mokyklomis ir lopšeliais-darželiais. Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką, sudarant sąlygas konsorciumo nariams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių tenkinti nepalankaus socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto sąlygotus mokinių poreikius. Projektą finansuoja Europos Sąjunga, jam įgyvendinti skirta 146 301,00 eurų dotacija.

VYKDOMI PROJEKTAI

2. „Erasmus“ akreditacija. 2021–2022 m. bendrojo ugdymo mobilumo projektas

Prienų rajono savivaldybės administracijai suteikta „Erasmus“ akreditacija 2021–2027 m. „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Akredituotos „Erasmus“ institucijos gali paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal 2021–2027 m. programos 1 pagrindinį veiksmą galimybėmis. 2021–2022 m. Prienų r. savivaldybės administracija kartu su visomis rajono bendrojo ugdymo mokyklomis ir lopšeliais-darželiais, kaip akredituotas konsorciumas, įgyvendina programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektus.

Projekto tikslai:

 1. Sustiprinti mokinių pažangos stebėsenos ir mokymosi pagalbos sistemą Prienų r. mokyklose, organizuojant vadovų, mokytojų ir pagalbos specialistų profesinį tobulėjimą ir įdiegiant novatoriškas praktikas.
 2. Sumažinti mokinių ugdymosi sąlygų skirtumus miesto ir kaimo mokyklose, padidinant visų Prienų r. mokyklų matematikos, užsienio k. ir gamtos mokslų mokytojų profesionalumą bei skaitmeninį raštingumą.
 3. Padidinti konsorciumo koordinatoriaus ir narių gebėjimus tvariai dirbti tarptautiniu mastu, plėtojant Erasmus programos dalyvių kalbines ir tarpkultūrines kompetencijas, ES teikiamų galimybių išmanymą.

Projektus finansuoja Europos Sąjunga.

Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigos

el. p. [email protected]

Įstaiga

Įstaigos vadovas Vykdomos ugdymo programos

Kontaktai

Adresas

Telefonas

Elektroninis paštas

Interneto svetainė

Gimnazijos

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Irma Kačinauskienė

Pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos II dalis, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

J. Basanavičiaus g. 1, Prienai

(8 319) 52 430

[email protected]

http://ziburys.prienai.lm.lt/

Prienų r.  Jiezno gimnazija Neringa  Zujienė Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų ugdymo programa Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r.

(8 319) 57 118

[email protected]

Jiezno gimnazija

 • Prienų r. Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programa Mokyklos g. 7, Jieznas, Prienų r.

(8 319) 57 370

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Audronė Raibužienė

Priešmokyklinio,  pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programa Kauno g. 29, Veiveriai, Prienų r.

(8 319) 61 202

[email protected]

http://www.vtzg.lt/

 • Prienų r.Veiverių T. Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ikimokyklinio ugdymo programa Kauno g. 29, Veiveriai, Prienų r.

(8 319)61 202

[email protected]  

 

Prienų r. Stakliškių gimnazija Vygantas Kornejevas Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programa Prienų g. 8, Stakliškės, Prienų r.

(8 319) 45 543

[email protected]

http://www.stakliskiuvm.puslapiai.lt/

 •  Prienų r. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
 Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programa  Vilniaus g. 14, Stakliškės, Prienų r.

 (8 319) 45 635

 –

 • Prienų r. Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programa Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r.

(8 319) 46 410

 –

Progimnazijos

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

Giedrė Tautvydienė

 Priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos I dalis Kęstučio g. 45, Prienai

(8 319) 51 118

[email protected]

http://www.azuolas.prienai.lm.lt/

 • Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkcis centras
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programa Ašmintos k., Ašmintos sen., Prienų r.

(8 319) 47 434

Pagrindinės mokyklos

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla

Ilona Balčiukynienė

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos,  suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos I dalis Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai

(8 319) 60 211

[email protected]

http://www.revuona.prienai.lm.lt/

 • Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius
Individualizuota pradinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa Dariaus ir Girėno g. 2, Prienai

(8 319) 52 191

Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla

Stasys Valančius

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programa Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r.

(8 319) 59 146

[email protected]

http://www.balbieriskis.prienai.lm.lt

 • Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinio ugdymo programa Klevų g. 4, Balbieriškis, Prienų r.

(8 319) 59 194

Prienų r.  Išlaužo pagrindinė mokykla

Rasa  Žilinskienė

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programa Mokyklos g. 1, Išlaužas, Prienų r.

(8 319) 48 545

[email protected]

http://www.islauzas.prienai.lm.lt.

 • Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinio ugdymo programa Mokyklos g. 1, Išlaužas, Prienų r.

(8 319) 48 545

Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla

 Audronė Vaicekauskienė

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programa Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.

(8 319) 43 392

[email protected]

http://www.pakuonis.prienai.lm.lt

 • Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinio ugdymo programa Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.

(8 319) 43 392

Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla

Ramūnas Makaveckas

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programa Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r.

(8 319) 42 145

[email protected]

http://www.mokykla.eu

 • Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinio ugdymo programa Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r.

(8 319) 42 189

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Jūratė Liutkuvienė

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programa Statybininkų g. 17, Prienai

(8 319) 52 300

[email protected]

 • Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinio ugdymo programa Strielčių k., Ašmintos sen., Prienų r.

(8 319) 44 593

[email protected]

http://www.gintarelis.prienai.lm.lt/

Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“

Rita Anušauskienė

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programa F. Vaitkaus g. 2, Prienai

(8 319) 52 667

[email protected]

www.prienupasaka.lt

Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“

 Rita Drazdauskienė

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programa Kauno g. 2C, Prienai

(8 319) 51 202

[email protected]

http://www.saulute.prienai.lm.lt

Neformaliojo ugdymo įstaigos

Prienų meno mokykla

Pavaduojanti direktorę Danutė Stankevičienė

Neformaliojo švietimo programa Kauno g. 2C, Prienai

(8 319) 52 979

[email protected]

http://www.menas.prienai.lm.lt

Prienų meno mokyklos Jiezno filialas

Neformaliojo švietimo programa Mokyklos g. 11, Jieznas, Prienų r.

(8 319) 57 311

[email protected]

www.jieznomuzika.lt

Prienų meno mokyklos Veiverių Antano Kučingio filialas

Neformaliojo švietimo programa Kauno g. 54, Veiveriai, Prienų r.

(8 319) 68 130

[email protected]

http://www.kucingis.lt

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras Krepšinio treneris, laikinai einantis direktoriaus pareigas, Paulius Ivanauskas Neformaliojo švietimo programa Kęstučio g. 81, Prienai

(8 319) 60 051

[email protected]

Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Danguolė Damijonaitytė

Kauno g. 1A, 59147 Prienai

(8 319) 52 355

(8 319) 52 081

[email protected]

[email protected]

http://www.ppt.prienai.lm.lt

http://svietimocentras.prienai.lm.lt

Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigos

el. p. [email protected]

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA

J. Basanavičiaus g. 1, Prienai
Interneto svetaine www.ziburiogimnazija.lt

Įstaigos vadovas Irma Kačinauskienė
El. paštas [email protected]
Tel. +370 319 52 430

Vykdomos ugdymo programos:
Pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurinio ugdymo programa, suaugusių pagrindinio ugdymo programos II dalis, suaugusių vidurinio ugdymo programa

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJA

Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r.
Interneto svetaine www.jieznogimnazija.lt

Įstaigos vadovas Neringa Zujienė
El. paštas [email protected]
Tel. +370 319 57 118

Vykdomos ugdymo programos:
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programa, suaugusių ugdymo programa

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Mokyklos g. 7, Jieznas, Prienų r.
Tel. +370 319 57 370

Vykdomos ugdymo programos:
Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programa

PRIENŲ R. VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJA

Kauno g. 29, Veiveriai, Prienų r.
Interneto svetaine www.vtzg.lt

Įstaigos vadovas Audronė Raibužienė
El. paštas [email protected]
Tel. +370 319 61 202

Vykdomos ugdymo programos:
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programa

PRIENŲ R. VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Kauno g. 29, Veiveriai, Prienų r.
Tel. +370 319 61 202

Vykdomos ugdymo programos:
Ikimokyklinio ugdymo programa

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA

Prienų g. 8, Stakliškės, Prienų r.
Interneto svetaine www.stakliskiugimnazija.lt

Įstaigos vadovas Vygantas Kornejevas
El. paštas [email protected]
Tel. +370 319 45 543

Vykdomos ugdymo programos:
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programa

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Vilniaus g. 14, Stakliškės, Prienų r.
Tel. +370 319 45 635

Vykdomos ugdymo programos:
Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programa

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS PIEŠTUVĖNŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Pieštuvėnų k., Stakliškių sen., Prienų r.
Tel. +370 319 46 410

Vykdomos ugdymo programos:
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programa

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA

Kęstučio g. 45, Prienai
Interneto svetaine www.azuolas.prienai.lm.lt

Įstaigos vadovas Giedrė Tautvydienė
El. paštas [email protected]
Tel. +370 319 51 118

Vykdomos ugdymo programos:
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programa

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS AŠMINTOS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Ašmintos k., Ašmintos sen., Prienų r.
Tel. +370 319 51 118

Vykdomos ugdymo programos:
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programa

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai
Interneto svetaine www.revuona.prienai.lm.lt

Įstaigos vadovas Ilona Balčiukynienė
El. paštas [email protected]
Tel. +370 319 60 211

Vykdomos ugdymo programos:
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programa, suaugusių pagrindinio ugdymo programa

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUS
Dariaus ir Girėno g. 2, Prienai
Tel. +370 319 52 191

Vykdomos ugdymo programos:
Individualizuota pradinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa

2022 metų veiklos ataskaitos

2021 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų užduotys

2020 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų užduotys

2019 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų užduotys