Informuojame apie parengtą 0,3858 ha ploto žemės sklypo formavimo žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelei įrengti šalia stambiųjų ir kitų atliekų aikštelės žemės sklypo, esančio Pramonės g. 3, Prienų m., bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano (TPDR Nr. T00090375), koregavimą.

Planuojama teritorija: apie 0.3858 ha. Prienai, Pramonės g. 3A, kad. Nr. 6943/0008:146.

Planavimo pagrindas: Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas, 2024-01-31 Nr. A3-47.

Organizatorius: Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės aikštė 12, Prienai, www.prienai.lt.

Iniciatorius: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

Rengėjas: UAB Poliplan, A.Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el.p.: [email protected].

Tikslai: pakoreguoti detaliojo plano leistino pastatų aukščio, užstatymo tankumo ir intensyvumo bei statybos zonos ir statybos ribų sprendinius, nekeičiant kitų sprendinių.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: neatliekamas.

Su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2024-05-02 iki 2024-05-16 (10 d.d. imtinai):

– Organizatoriaus buveinėje ir interneto svetainėje Laisvės aikštė 12, Prienai, www.prienai.lt;
– Vieša ekspozicija Prienų seniūnijos skelbimų lentoje J. Brundzos g. 12A, Prienai;
– LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-69-24-150;

– Teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas vyks 2024-05-16, 16:30 val. nuotoliniu būdu, nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/82395651916?pwd=4m40nHabV1Rty8APIb52IiaaxsXYas.1

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Organizatoriui arba Rengėjui, atstovaujančiam planavimo Iniciatorių, raštu (šiame skelbime nurodytais kontaktais) arba per TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-69-24-150, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2024-05-16 imtinai ir viešo svarstymo metu.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu yra) vardą ir pavardę, asmens gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninį paštą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą ir telefono numerį, elektroninis paštą, interneto svetainę, ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba TPDRIS, www.tpdris.lt.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Koregavimo sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintus Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano konkretizuotus sprendinius atsižvelgus į priimtus visuomenės pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota. Su specialiojo plano sprendiniais galite susipažinti www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-69-21-162 ir Prienų rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje.

Rengimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T3-46 „Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.
Plano organizatorius: Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai, el. paštas [email protected], tel. (8 319) 61102. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė tel.: (8 319) 61 146, el. p. [email protected].
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 677 50670, el. p. [email protected].
Planuojama teritorija: Prienų rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai:
• nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo įgyvendinimo gaires, numatyti darniai plėtrai reikalingas teritorijas, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius;
• kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
• sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
Planavimo uždaviniai:
• užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plėtrą bei numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros kryptis;
• įvertinti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros esamą būklę ir poreikį susisiekti tarp valstybinės reikšmės kelių ir gyvenamųjų vietovių, ūkinių ar rekreacinių objektų ir vietinės reikšmės viešųjų bei savivaldybės vidaus kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą ir papildymą bei nurodyti:
o susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių tinklo išdėstymą ir papildymą, apibendrinus žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinius;
o susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių dangą, ilgį, plotį, kelio juostos plotį, kategoriją, numerį, ruožo pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates ir / ar kitus techninius duomenis pagal statinio specifiką (papildyti inžinerinio statinio ir žemės sklypo numeriais, servituto, jei toks yra, ilgiu);
o esamas ir planuojamas automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus, tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus;
• išskirti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių vietas ir / ar atkarpas, kurios yra privačioje žemėje;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
• įvertinti vietinės reikšmės viešuosius ir savivaldybės vidaus kelius bei jų ruožus, esančius gyvenamosiose vietovėse ir priskiriamus gatvėms;
• įvertinti kelius ir jų ruožus, esančius sodininkų bendrijų teritorijose ir priskiriamus gatvėms;
• numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
• numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
• numatyti oro uostų, vandens uostų, kitų transporto statinių išdėstymą;

Specialiojo plano sprendiniai

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas.

Rengimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T3-46 „Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

Plano organizatorius: Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai, el. paštas [email protected], tel. (8 319) 61102. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė tel.: (8 319) 61 146, el. p. [email protected].

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 677 50670, el. p. [email protected].

Planuojama teritorija: Prienų rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:
• nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo įgyvendinimo gaires, numatyti darniai plėtrai reikalingas teritorijas, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius;
• kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
• sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

Planavimo uždaviniai:
• užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plėtrą bei numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros kryptis;
• įvertinti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros esamą būklę ir poreikį susisiekti tarp valstybinės reikšmės kelių ir gyvenamųjų vietovių, ūkinių ar rekreacinių objektų ir vietinės reikšmės viešųjų bei savivaldybės vidaus kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą ir papildymą bei nurodyti:
o susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių tinklo išdėstymą ir papildymą, apibendrinus žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinius;
o susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių dangą, ilgį, plotį, kelio juostos plotį, kategoriją, numerį, ruožo pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates ir / ar kitus techninius duomenis pagal statinio specifiką (papildyti inžinerinio statinio ir žemės sklypo numeriais, servituto, jei toks yra, ilgiu);
o esamas ir planuojamas automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus, tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus;
• išskirti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių vietas ir / ar atkarpas, kurios yra privačioje žemėje;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
• įvertinti vietinės reikšmės viešuosius ir savivaldybės vidaus kelius bei jų ruožus, esančius gyvenamosiose vietovėse ir priskiriamus gatvėms;
• įvertinti kelius ir jų ruožus, esančius sodininkų bendrijų teritorijose ir priskiriamus gatvėms;
• numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
• numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
• numatyti oro uostų, vandens uostų, kitų transporto statinių išdėstymą;

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-69-21-162
Specialiojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji
SPAV procedūros: vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo atliktos SPAV procedūros (SPAV atranka).

Supažindinimo tvarka: susipažinti su parengtais specialiojo plano konkretizuotais sprendiniais nuo 2024 m. vasario 6 d. iki 2024 m. kovo 6 d. imtinai galima:
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-69-21-162);
• Atvertus nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/10y1QSClC1oHc-GECc1i7db-P86dSRVa5?usp=sharing;
• Planavimo organizatoriaus buveinėje.

Vieša ekspozicija: konkretizuotų sprendinių ekspozicija nuo 2024 m. vasario 13 d. iki 2024 m. kovo 6 d. imtinai vyks Prienų rajono savivaldybės administracijos patalpose, Laisvės aikštė 12, Prienai.

Viešas svarstymas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2024 m. kovo 6 d. 10.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUscOGsqzkoE9GFm5XYIbfrQ_vPZJvTGdiK
Meeting ID: 811 7845 2295

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-RJ-69-21-162) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos, viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešo svarstymo pasiūlymai dėl specialiojo plano nebepriimami.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTU PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA–JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU–IIVP) PROJEKTU

Susipažinti su parengtais IIVP projekto sprendiniais galima nuo 2023-08-04 iki 2023-10-04 imtinai:

  1. LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-ruozo-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas;
  2. TPDRIS www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-8);
  3. Web GIS internetinėje erdvėje: https://arcg.is/1OevCL

Informuojame, kad parengtas Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T3-225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“.

Planavimo organizatorius: Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (+370 319) 61102, faksas (+370 319) 61199, el. p. [email protected].

Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai: 1) numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; 2) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; 3) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas (naujiems valymo įrenginiams); 4) numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; 5) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; 6) nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 7) atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingus planavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti; 8) sprendinius pagrįsti aplinkosauginiu aspektu.

Planuojama teritorija: Prienų rajono savivaldybės teritorija.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-69-19-580 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“).

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2020 metų rugsėjo 28 d. iki 2020 metų spalio 12 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki spalio 12 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Skelbimai seniūnijose čia

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-645 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Prienų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.

Su projektu galima susipažinti Prienų rajono savivaldybėje (Laisvės aikštė 12, Prienai). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. liepos 3 d. 10.00 val. Prienų rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje (Laisvės aikštė 12, Prienai).

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected]; www.amvmt.lt.

Platesnė informacija čia:
http://www.amvmt.lt/index.php/26-naujienos/1226-parengtas-prienu-rajono-savivaldybes-valstybines-reiksmes-misku-plotu-schemos-pakeitimo-projektas

Informuojame apie parengtus žemės sklypų nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste suformavimo individualiai statybai, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliuosius planus:

1. F. Vaitkaus g., Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav., ~ 0,51 ha;
2. F. Vaitkaus g., Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav., ~ 0,40 ha;

Planavimo pagrindas  – Lietuvos Respublikos Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl detaliųjų planų rengimo“ Nr. T3-101, 2007 m. kovo 28 d.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste suformavimas individualiai statybai, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a.12, Prienai, tel. (8-319) 61103.
Informaciją teikia savivaldybės administracijos savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8-319) 61125, el. p. [email protected].

Detaliojo plano rengėjas – individuali Gedimino Bulavo įmonė, įm. k. 133168736, J. Basanavičiaus al. 20 – 1, Kaunas, architektas G.Bulavas, tel. (8-699) 81232, el. p. [email protected].

Su parengto detaliojo plano sprendiniais visuomenė gali susipažinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje nuo 2019-12-03 iki viešo susirinkimo ir jo metu, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45).

Detaliojo plano sprendiniai viešai eksponuojami Prienų rajono savivaldybės administracijos patalpose  Laisvės a. 12, I a. (Architektūros ir urbanistikos skyriuje) nuo 2019-12-03 d. iki viešo susirinkimo ir jo metu, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45), taip pat Prienų rajono savivaldybės Prienų seniūnijos patalpose Vytauto g. 35, Prienai.

Projekto viešas susirinkimas vyks 2019-12-17 d. 11 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose (Prienai, Laisvės a. 12, 117 kab.)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, reikalinga nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Vienuolio g. 8, 01104, Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, el. p. [email protected]) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Informuojame, kad parengtas apie 1,79 ha ploto teritorijos prie V. Mykolaičio – Putino g., Prienuose, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas –  2009 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T3-143 „Dėl žemės sklypų suformavimo nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste detaliųjų planų parengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste, suformavimas individualiai statybai, nustatant juose naudojimo paskirtį, naudojimo būdus, naudojimo pobūdžius, statybos reglamentus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT- 59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faks. (8 319) 61199Informaciją teikia savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8 319) 61125, (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Detaliųjų planų rengėjas – UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 2612745, el. p. [email protected].

Su parengto detaliojo plano sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo dokumentu visuomenė gali susipažinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje nuo 2019-05-27 iki viešo susirinkimo ir jo metu, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45).

Detaliojo plano sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimas viešai eksponuojami Prienų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Prienai, Laisvės a. 12) I a. 2019-06-03 – 2019-06-10.

Projekto viešas susirinkimas vyks 2019-06-11 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose (Prienai, Laisvės a. 12, 117 kab.) 10.00 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu galima planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, reikalinga nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Vienuolio g. 8, 01104, Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, el. p. [email protected]) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.