KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTU PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA–JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU–IIVP) PROJEKTU

Susipažinti su parengtais IIVP projekto sprendiniais galima nuo 2023-08-04 iki 2023-10-04 imtinai:

  1. LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-ruozo-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas;
  2. TPDRIS www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-8);
  3. Web GIS internetinėje erdvėje: https://arcg.is/1OevCL

Informuojame, kad parengtas Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T3-225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“.

Planavimo organizatorius: Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (+370 319) 61102, faksas (+370 319) 61199, el. p. [email protected].

Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai: 1) numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; 2) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; 3) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas (naujiems valymo įrenginiams); 4) numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; 5) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; 6) nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 7) atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingus planavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti; 8) sprendinius pagrįsti aplinkosauginiu aspektu.

Planuojama teritorija: Prienų rajono savivaldybės teritorija.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-69-19-580 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“).

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2020 metų rugsėjo 28 d. iki 2020 metų spalio 12 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki spalio 12 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Skelbimai seniūnijose čia

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-645 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Prienų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.

Su projektu galima susipažinti Prienų rajono savivaldybėje (Laisvės aikštė 12, Prienai). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. liepos 3 d. 10.00 val. Prienų rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje (Laisvės aikštė 12, Prienai).

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected]; www.amvmt.lt.

Platesnė informacija čia:
http://www.amvmt.lt/index.php/26-naujienos/1226-parengtas-prienu-rajono-savivaldybes-valstybines-reiksmes-misku-plotu-schemos-pakeitimo-projektas

Informuojame apie parengtus žemės sklypų nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste suformavimo individualiai statybai, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliuosius planus:

1. F. Vaitkaus g., Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav., ~ 0,51 ha;
2. F. Vaitkaus g., Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav., ~ 0,40 ha;

Planavimo pagrindas  – Lietuvos Respublikos Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl detaliųjų planų rengimo“ Nr. T3-101, 2007 m. kovo 28 d.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste suformavimas individualiai statybai, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a.12, Prienai, tel. (8-319) 61103.
Informaciją teikia savivaldybės administracijos savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8-319) 61125, el. p. [email protected].

Detaliojo plano rengėjas – individuali Gedimino Bulavo įmonė, įm. k. 133168736, J. Basanavičiaus al. 20 – 1, Kaunas, architektas G.Bulavas, tel. (8-699) 81232, el. p. [email protected].

Su parengto detaliojo plano sprendiniais visuomenė gali susipažinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje nuo 2019-12-03 iki viešo susirinkimo ir jo metu, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45).

Detaliojo plano sprendiniai viešai eksponuojami Prienų rajono savivaldybės administracijos patalpose  Laisvės a. 12, I a. (Architektūros ir urbanistikos skyriuje) nuo 2019-12-03 d. iki viešo susirinkimo ir jo metu, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45), taip pat Prienų rajono savivaldybės Prienų seniūnijos patalpose Vytauto g. 35, Prienai.

Projekto viešas susirinkimas vyks 2019-12-17 d. 11 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose (Prienai, Laisvės a. 12, 117 kab.)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, reikalinga nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Vienuolio g. 8, 01104, Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, el. p. [email protected]) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Informuojame, kad parengtas apie 1,79 ha ploto teritorijos prie V. Mykolaičio – Putino g., Prienuose, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas –  2009 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T3-143 „Dėl žemės sklypų suformavimo nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste detaliųjų planų parengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste, suformavimas individualiai statybai, nustatant juose naudojimo paskirtį, naudojimo būdus, naudojimo pobūdžius, statybos reglamentus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.

Planavimo iniciatorius ir organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT- 59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faks. (8 319) 61199Informaciją teikia savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8 319) 61125, (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Detaliųjų planų rengėjas – UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 2612745, el. p. [email protected].

Su parengto detaliojo plano sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo dokumentu visuomenė gali susipažinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje nuo 2019-05-27 iki viešo susirinkimo ir jo metu, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45).

Detaliojo plano sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimas viešai eksponuojami Prienų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Prienai, Laisvės a. 12) I a. 2019-06-03 – 2019-06-10.

Projekto viešas susirinkimas vyks 2019-06-11 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose (Prienai, Laisvės a. 12, 117 kab.) 10.00 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu galima planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, reikalinga nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Vienuolio g. 8, 01104, Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, el. p. [email protected]) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.