Informuojame apie pradedamą rengti 0,3858 ha ploto žemės sklypo formavimo žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelei įrengti šalia stambiųjų ir kitų atliekų aikštelės žemės sklypo, esančio Pramonės g.
3, Prienų m., bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano (TPDR Nr. T00090375), koregavimą..

Planuojama teritorija: apie 0.3858 ha. Prienai, Pramonės g. 3A, kad. Nr. 6943/0008:146.

Planavimo pagrindas: Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas, 2024-01-31 Nr. A3-47.

Organizatorius: Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės aikštė 12, Prienai, www.prienai.lt.

Iniciatorius: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

Rengėjas: UAB Poliplan, A.Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el.p.: [email protected].

Tikslai: pakoreguoti šio programos 1 punkte nurodyto žemės sklypo detaliojo plano leistino pastatų aukščio, užstatymo tankumo ir intensyvumo bei statybos zonos ir statybos ribų sprendinius, nekeičiant kitų sprendinių..

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: neatliekamas.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Organizatoriui arba Rengėjui, atstovaujančiam planavimo Iniciatorių, raštu (šiame skelbime nurodytais kontaktais) arba per TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-69-24-150, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu yra) vardą ir pavardę, asmens gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninį paštą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą ir telefono numerį, elektroninis paštą, interneto svetainę, ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba TPDRIS,
www.tpdris.lt.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

PRIDEDAMA: 1. Organizatoriaus sprendimas; 2. Planavimo darbų programa; 3. Iniciavimo sutartis.

Informuojame, kad pradedamas rengti Prienų miesto bendrojo plano koregavimas (toliau – Koregavimas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A3-29 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo“.

Planuojama teritorija – Prienų miesto teritorijos dalys.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, el. paštas [email protected].

Informaciją teikia: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected]; vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].

Koregavimo rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Koregavimo tikslai ir uždaviniai:
1. Koreguoti Prienų miesto bendrojo plano sprendinius, koreguojant ir papildant teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
2. Koreguoti Prienų miesto bendrojo plano sprendinius, suformuojant planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, optimizuojant planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą koreguojamose teritorijose.
3. Koreguojamų teritorijų numatomi keisti ar papildomai nustatomi sprendinių uždaviniai:
3.1. Planuojama teritorija Nr. 1 – keisti funkcinių zonų ribas ir plotą priskiriant dalį vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios zonos (indeksas – GG.2) vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamajai zonai (indeksas – GG.3) prie Kauno g., pakoreguoti Prienų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamojoje zonoje (indeksas – GG.3) prie Kauno g., pakeičiant didžiausią galimą vieno mažmeninės prekybos objekto bendrą plotą ir patikslinant koreguojamos teritorijos funkcinės zonos bendruosius tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.
3.2. Planuojama teritorija Nr. 2 – keisti inžinerinės infrastruktūros funkcinę zoną (indeksas – TI.3) į intensyvaus užstatymo gyvenamąją funkcinę zoną, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reikalavimus; keisti intensyvaus užstatymo gyvenamosios zonos (indeksas – GG.4) tarp Statybininkų, Tyliosios ir Kęstučio g. didžiausius leistinus užstatymo rodiklius, pagal poreikį tikslinti kitus funkcinės zonos bendruosius tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.
3.3. Planuojama teritorija Nr. 3 – keisti ekstensyviai naudojamų želdynų zonos (indeksas – BZ) ir inžinerinės infrastruktūros koridoriaus zonos (indeksas – TK) prie Pakalnės g. ribas ir plotą;
3.4. Planuojama teritorija Nr. 4 – keisti ekstensyviai naudojamų želdynų zonos (indeksas – BZ) tarp F. Martišiaus g. 78, F. Martišiaus g. ir privažiavimo ribas ir plotą, funkcinės zonos dalyje formuoti inžinerinės infrastruktūros funkcinę zoną.
3.5. Planuojama teritorija Nr. 5 – mišrioje gyvenamojoje ir pramonės zonoje (indeksas – GP.4) tarp Pramonės, Birutės, J. Lukšos ir Algirdo gatvių esančią inžinerinės infrastruktūros koridoriaus zoną (indeksas – TK) keisti į mišrią gyvenamąją ir pramonės zoną (indeksas – GP.4), visoje zonoje tikslinti didžiausius leistinus užstatymo rodiklius, pagal poreikį tikslinti kitus funkcinės zonos bendruosius tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.
3.6. Planuojama teritorija Nr. 6 – ekstensyviai naudojamų želdynų zoną (indeksas BZ) F. Martišiaus ir F. Vaitkaus gatvių kampe keisti į inžinerinės infrastruktūros funkcinę zoną.

Pasiūlymų teikimo tvarka ir viešas susipažinimas. Pasiūlymus dėl Koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Pridedama. Prienų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, patvirtinta Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A3-43 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informuojame, kad pradedamas rengti Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Koregavimas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės tarybos tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T3-282 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.

Planuojama teritorija – Prienų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, el. paštas [email protected].

Informaciją teikia: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected]; vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].

Koregavimo rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Koregavimo tikslai ir uždaviniai pagal Memorandumą:
1. Pagal iškilusį poreikį valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,48 iki 31,10 km (Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) rekonstravimui iš dviejų eismo juostų į keturių eismo juostų kelią Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T3-65 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, (toliau – Bendrasis planas) susisiekimo dalies, kurios sudedamąja dalimi yra Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T3-133 patvirtintas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialusis planas, koregavimas.
2. Koreguoti Bendrojo plano susisiekimo dalį įvertinus, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiuoju planu suplanuotos teritorijos ribos nesikeičia, žemė visuomenės poreikiams paimta, numatant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,48 iki 31,10 km (Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) rekonstravimą iš dviejų eismo juostų į keturių eismo juostų kelią.
3. Bendrojo plano susisiekimo dalį koreguoti įvertinus parengtus valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo priešprojektinius sprendinius.
4. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožą nuo 19,48 iki 31,10 km (Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka ir viešas susipažinimas. Pasiūlymus dėl Koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Pridedame Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informuojame, kad pradedamas rengti Veiverių miestelio bendrojo plano keitimas (toliau – Keitimas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T3-228 „Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano keitimo“.
Planuojama teritorija – Veiverių miestelio teritorija.
Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius (Prienai, Laisvės a. 12, LT-59126), tel. (8 319) 61 102, el. paštas [email protected].
Informaciją teikia: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected]; vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].
Koregavimo rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo tikslai:
1. sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai;
2. nustatyti gyvenamųjų teritorijų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
3. įvertinti Veiverių miestelio teritorijos architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, kuriant sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
4. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
5. įvertinti žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, savivaldybės, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
6. įvertinti Veiverių miestelio teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas;
7. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Planavimo uždaviniai:
1. įvertinti Veiverių miestelio plėtros įtaką Mauručių kaimo teritorijai;
2. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
3. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
4. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
5. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
6. nustatyti socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus;
7. patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, atsižvelgus į rengiamo savivaldybės dalies bendrojo plano mastelį – urbanizuojamų teritorijų ribas;
8. numatyti (arba patikslinti ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytą) savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
9. patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
10. nustatyti (arba patikslinti ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane nustatytas) gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, jose esančius šiam savitumui išsaugoti svarbius antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį atskleidžiančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
11. numatyti (ar patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytus) 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų išdėstymo reikalavimus arba numatyti šių statinių ir objektų išdėstymą;
12. tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją, numatyti (ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytus) urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus;
13. numatyti (ar patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytas) teritorijas, kuriose architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingi objektai būtų planuojami ar projektuojami rengiant Architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus architektūrinius konkursus;
14. numatyti (ar patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytas) kvartalų kompleksinio atnaujinimo (modernizavimo) teritorijas ir jų energinio efektyvumo didinimo priemones vadovaujantis Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu;
15. numatyti (arba patikslinti ar detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytus) miško įveisimo ir naudojimo reikalavimus, miškų pritaikymą visuomenės reikmėms;
16. nurodyti prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, kuri nepatenka į nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas, ir teritorijas, kurių vystymui ši infrastruktūra skirta;
17. numatyti (įvertinti ir apskaičiuoti) lėšų poreikį prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai;
18. numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams pagal Žemės įstatymo 45 straipsnyje nurodytus reikalavimus;
19. esant poreikiui, gali būti keičiami ar koreguojami kiti Veiverių miestelio bendrojo plano sprendiniai.

Pasiūlymų teikimo tvarka ir viešas susipažinimas. Pasiūlymus dėl Keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Pridedama Pakoreguoto Veiverių miestelio bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, patvirtinta Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A3-717 „Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informuojame, kad pradedamas rengti detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir Rajono valdybos 1998-11-11 sprendimo Nr. 258 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ bei Rajono valdybos 1999-04-28 sprendimo Nr. 86 „Dėl Rajono valdybos 1998 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“, sprendinių keitimas (toliau – Keitimas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. A3-842 „Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planuojama teritorija – tarp žemės sklypų Trakų g. 3, 5, 7, J. Basanavičiaus g. 2, 4, 6, Vilniaus g. 2, 4 ir Trakų gatvės, į kurios teritoriją patenka Prienų rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomi statiniai unikaliais Nr.: 6993-8014-1029, 6993-8014-1030, 6993-8014-1044.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, el. paštas [email protected].

Informaciją teikia: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected]; vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].

Keitimo rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Keitimo tikslai ir uždaviniai:
1. Patikslinti detaliuoju žemės sklypo planu suformuotų žemės sklypų ribas pagal esamas nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribas.
2. Suformuoti žemės sklypą likusioje laisvoje valstybinėje žemėje.
3. Nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
4. Nustatyti servitutus.
5. Nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus bei teritorijos naudojimo tipą vadovaujantis Jiezno miesto teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338) ir kitais teisės aktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka ir viešas susipažinimas. Pasiūlymus dėl Keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Pridedame Planavimo darbų programą keičiamo detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A3-842 „Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informuojame, kad pradedamas rengti Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T3-46 „Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

Planuojama teritorija – Prienų rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, el. paštas [email protected].

Informaciją teikia: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected]; vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].

Specialiojo plano rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Specialiojo plano tikslai:

1. Nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo įgyvendinimo gaires, numatyti darniai plėtrai reikalingas teritorijas, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.
2. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
3. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

Specialiojo plano uždaviniai:

1. Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plėtrą bei numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros kryptis.
2. Įvertinti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros esamą būklę ir poreikį susisiekti tarp valstybinės reikšmės kelių ir gyvenamųjų vietovių, ūkinių ar rekreacinių objektų ir vietinės reikšmės viešųjų bei savivaldybės vidaus kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų.
3. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą ir papildymą bei nurodyti:
3.1. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių tinklo išdėstymą ir papildymą, apibendrinus žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinius;
3.2. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių dangą, ilgį, plotį, kelio juostos plotį, kategoriją, numerį, ruožo pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates ir / ar kitus techninius duomenis pagal statinio specifiką;
3.3. esamas ir planuojamas automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus, tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus.
4. Išskirti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių vietas ir / ar atkarpas, kurios yra privačioje žemėje.
5. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
6. Įvertinti vietinės reikšmės viešuosius ir savivaldybės vidaus kelius bei jų ruožus, esančius gyvenamosiose vietovėse ir priskiriamus gatvėms.
7. Įvertinti kelius ir jų ruožus, esančius sodininkų bendrijų teritorijose ir priskiriamus gatvėms.

Pasiūlymų teikimo tvarka ir viešas susipažinimas. Pasiūlymus dėl Specialiojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Informuojame, jog keičiamas Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T3-180 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T3-225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Planuojama teritorija – Prienų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, faks. (8 319) 61 199, el. paštas [email protected].

Informaciją teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected], vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].

Specialiojo plano keitimo rengėjas: bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Specialiojo plano keitimo tikslai: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Specialiojo plano keitimo uždaviniai:

1. numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
2. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
3. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas (naujiems valymo įrenginiams);
4. numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
5. numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
7. atliki teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingus planavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
8. sprendinius pagrįsti aplinkosauginiu aspektu.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl Specialiojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Skelbimai seniūnijose čia

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą  keisti Prienų  rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas).

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faks. (8 319) 61199, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected], vyriausioji specialistė Gintarė Jankauskaitė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected]

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu ir planavimo tikslais bei raštu pateikti pasiūlymus planavimo organizatoriui galima aukščiau nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.