Informuojame, kad pradedamas rengti detaliojo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir Rajono valdybos 1998-11-11 sprendimo Nr. 258 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ bei Rajono valdybos 1999-04-28 sprendimo Nr. 86 „Dėl Rajono valdybos 1998 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. „Dėl detaliojo plano tvirtinimo dalijant sklypą“ dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“, sprendinių keitimas (toliau – Keitimas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. A3-842 „Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planuojama teritorija – tarp žemės sklypų Trakų g. 3, 5, 7, J. Basanavičiaus g. 2, 4, 6, Vilniaus g. 2, 4 ir Trakų gatvės, į kurios teritoriją patenka Prienų rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomi statiniai unikaliais Nr.: 6993-8014-1029, 6993-8014-1030, 6993-8014-1044.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, el. paštas [email protected]

Informaciją teikia: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected]; vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected]

Keitimo rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Keitimo tikslai ir uždaviniai:
1. Patikslinti detaliuoju žemės sklypo planu suformuotų žemės sklypų ribas pagal esamas nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribas.
2. Suformuoti žemės sklypą likusioje laisvoje valstybinėje žemėje.
3. Nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
4. Nustatyti servitutus.
5. Nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus bei teritorijos naudojimo tipą vadovaujantis Jiezno miesto teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338) ir kitais teisės aktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka ir viešas susipažinimas. Pasiūlymus dėl Keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Pridedame Planavimo darbų programą keičiamo detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A3-842 „Dėl detaliojo žemės sklypo plano, patvirtinto Prienų rajono valdybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 305, keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informuojame, kad pradedamas rengti Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T3-46 „Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

Planuojama teritorija – Prienų rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, el. paštas [email protected].

Informaciją teikia: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected]; vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].

Specialiojo plano rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Specialiojo plano tikslai:

1. Nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo įgyvendinimo gaires, numatyti darniai plėtrai reikalingas teritorijas, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.
2. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
3. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

Specialiojo plano uždaviniai:

1. Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plėtrą bei numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros kryptis.
2. Įvertinti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros esamą būklę ir poreikį susisiekti tarp valstybinės reikšmės kelių ir gyvenamųjų vietovių, ūkinių ar rekreacinių objektų ir vietinės reikšmės viešųjų bei savivaldybės vidaus kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų.
3. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą ir papildymą bei nurodyti:
3.1. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių tinklo išdėstymą ir papildymą, apibendrinus žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinius;
3.2. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių, vietinės reikšmės viešųjų ir savivaldybės vidaus kelių dangą, ilgį, plotį, kelio juostos plotį, kategoriją, numerį, ruožo pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates ir / ar kitus techninius duomenis pagal statinio specifiką;
3.3. esamas ir planuojamas automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus, tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus.
4. Išskirti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių vietas ir / ar atkarpas, kurios yra privačioje žemėje.
5. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statinių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
6. Įvertinti vietinės reikšmės viešuosius ir savivaldybės vidaus kelius bei jų ruožus, esančius gyvenamosiose vietovėse ir priskiriamus gatvėms.
7. Įvertinti kelius ir jų ruožus, esančius sodininkų bendrijų teritorijose ir priskiriamus gatvėms.

Pasiūlymų teikimo tvarka ir viešas susipažinimas. Pasiūlymus dėl Specialiojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Informuojame, jog keičiamas Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T3-180 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T3-225 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Planuojama teritorija – Prienų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61 102, faks. (8 319) 61 199, el. paštas [email protected].

Informaciją teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas [email protected], vyriausioji specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61 146, el. paštas [email protected].

Specialiojo plano keitimo rengėjas: bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Specialiojo plano keitimo tikslai: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Specialiojo plano keitimo uždaviniai:

1. numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
2. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
3. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas (naujiems valymo įrenginiams);
4. numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
5. numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
7. atliki teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingus planavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
8. sprendinius pagrįsti aplinkosauginiu aspektu.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl Specialiojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir / ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susipažinimo su parengtais sprendiniais pabaigos. Apie parengtus sprendinius ir viešą susipažinimą bus informuojama papildomai.

Skelbimai seniūnijose čia

Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą  keisti Prienų  rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas).

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faks. (8 319) 61199, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected], vyriausioji specialistė Gintarė Jankauskaitė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected]

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu ir planavimo tikslais bei raštu pateikti pasiūlymus planavimo organizatoriui galima aukščiau nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.