Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Jurgita Čerkauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 115

127

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja strateginio planavimo procesą, vykdo stebėseną ir kontrolę.
11. Kontroliuoja savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų būklę ir teikia pasiūlymus dėl įsiskolinimų mažinimo.
12. Vykdo savivaldybės biudžeto pajamų pagal atskiras rūšis prognozavimą ir planavimą.
13. Vykdo biudžetinių įstaigų pajamų, mokymo lėšų ir asignavimų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms planavimą.
14. Vertina savivaldybės skolinimosi bei garantijų suteikimo galimybes.
15. Kontroliuoja savalaikį viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų pateikimą į informacinę sistemą VSAKIS.
16. Tvirtina savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir iždo finansinį ataskaitų rinkinį.
17. Organizuoja savivaldybės biudžeto projektų rengimą, tvirtinimą ir vykdymą.
18. Kontroliuoja savivaldybės biudžeto vykdymą, patvirtintų programų finansavimą bei tarpusavio atsiskaitymus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
19. Teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.
20. Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – finansai;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – 5 metai.


Vyriausioji specialistė

Dalija Marčiulynienė
[email protected]
tel: +370 319 61 116

128

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka einamąją finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja einamosios finansų kontrolės atlikimą.
3. Atlieka išankstinę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės finansų kontrolės atlikimą.
4. Atlieka paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
7. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
13. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

14. Ruošia išlaidų skaičiavimo normatyvus iš biudžeto finansuojamų švietimo įstaigų programų sąmatoms parengti.
15. Dalyvauja rengiant savivaldybės strateginio plano ir biudžeto projektą.
16. Informacinėje sistemoje LABBIS veda biudžeto asignavimų valdytojams patvirtintus asignavimus.
17. Vykdo strateginio planavimo administravimą informacinėje sistemoje LABBIS.
18. Priima iš asignavimų valdytojų biudžeto vykdomų programų sąmatų vykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas, tikrina planinius duomenis, sudaro biudžeto vykdymo suvestines ataskaitas ir pateikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
19. Priima ir kontroliuoja biudžetinių įstaigų mokėtinų sumų ataskaitas, sudaro suvestinę ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
20. Analizuoja ir kontroliuoja įstaigų ir organizacijų išlaidų sąmatas bei paskaičiavimus prie jų.
21. Sudaro biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymą ketvirčiais, bei programų finansavimo planą, atlieka tikslinimus.
22. Priima iš biudžetinių įstaigų finansavimo paraiškas, tikrina asignavimų plano teisingumą ir patvirtintų programų sąmatas suveda į LABBIS informacinę sistemą.
23. Ruošia asignavimų valdytojams pranešimus apie jų biudžeto asignavimų pasikeitimus, veda jų apskaitą.
24. Veda tarpusavio atsiskaitymų su Lietuvos Respublikos finansų ministerija planą.
25. Savivaldybės interneto svetainėje skelbia ataskaitinio laikotarpio Ssavivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymo suvestines ataskaitas.
26. Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
27. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Rima Kleizienė
[email protected]
tel: +370 319 61 116

128

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka einamąją finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja einamosios finansų kontrolės atlikimą.
3. Atlieka išankstinę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės finansų kontrolės atlikimą.
4. Atlieka paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
7. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
13. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

14. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės starteginio planavimo, biudžeto vykdymo, finansinės apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos darbą.
15. Veda savivaldybės biudžeto vykdymo pajamų ir išlaidų bei tarpusavio atsiskaitymų su Lietuvos Respublikos finansų ministerija apskaitą.
16. Vykdo savivaldybės biudžeto programų finansavimą.
17. Sudaro savivaldybės iždo tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius (toliau – FAR).
18. Tikrina ir koreguoja viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS) savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio duomenis (toliau – KFAR).
19. Veda savivaldybės iždo FAR duomenis į informacinę sistemą VSAKIS.
20. Priima ir tikrina asignavimų valdytojų pateiktas biudžeto programų sąmatų vykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas, kasines išlaidas.
21. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kad būtų užtikrintas tinkamas finansinės atskaitomybės sudarymas.
22. Vykdo savivaldybės paskolų apskaitą, teikia ataskaitas apie savivaldybės skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos būklę.
23. Sutikrina savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įplaukas, rengia mokėjimo pavedimus.
24. Savivaldybės interneto svetainėje skelbia ataskaitinio laikotarpio iždo FAR.
25. Atlieka informacinės sistemos LABBIS posistemio „Finansų apskaita bei veiklos valdymas“ (LABBIS Apskaita) koordinavimą tarp LABBIS sistemos tiekėjo ir savivaldybei pavaldžių įstaigų kompleksinį dimensijų, balansinių sąskaitų koregavimą, duomenų tikrinimą, incidentų LABBIS Apskaita registravimo priežiūrą bei apmokėjimo už papildomas paslaugas kontrolę.
26. Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
27. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Dalė Milvydienė
[email protected]
tel: +370 319 61 117

128

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2. suderina sutarties projektą su VĮ Registrų centru dėl žemės kadastro duomenų teikimo ir teikia ją pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui;
3. ruošia sprendimų projektus mokesčių tarifų, mokėjimo bei lengvatų suteikimo klausimais;
4. patikrina gautus duomenis ir apskaičiuoja žemės nuomos mokestį;
5. suformuoja, patikrina, atspausdina ir išsiunčia mokesčio mokėtojams žemės nuomos mokesčio deklaracijas (pranešimus). Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos seniūnais žemės nuomos mokesčio klausimais;
6. ruošia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo tvarkos;
7. vykdo žemės nuomos mokesčio sumokėjimo apskaitą;
8. kontroliuoja žemės nuomos mokesčio įplaukas į savivaldybės surenkamąją sąskaitą;
9. skaičiuoja delspinigius už laiku nesumokėtą žemės nuomos mokestį;
10. siunčia valstybinės žemės nuomotojams ir naudotojams raginimus sumokėti žemės nuomos mokestį ir delspinigius;
11. išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims pažymas apie nuomojamos (naudojamos) žemės sklypus ir apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą (naudojimą);
12. vykdo žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimą;
13. konsultuoja žemės nuomos mokesčio mokėtojus mokesčio mokėjimo klausimais;
14. informaciją apie mokesčio mokėtojus laiko paslaptyje ir naudoja tik įstatymų nustatytiems tikslams;
15. vykdo žemės nuomos mokesčio įmokų analizę;
16. teikia informaciją pareigybei priskirtais klausimais įvairioms institucijoms, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui;
17. atsako už duomenų apie nereikšmingos pagalbos, taip pat nereikšmingos pagalbos žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose teikimą registrui;
18. tikrina ir koreguoja viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS Prienų rajono savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – KFAR) duomenis;
19. rengia ir sudaro viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį savivaldybėje;
20. atlieka KFAR pildytojo funkcijas;
21. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansų valdymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Vyriausioji specialistė

Virginija Mikėnienė
[email protected]
tel: +370 319 61 140

130

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka einamąją finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja einamosios finansų kontrolės atlikimą.
3. Atlieka išankstinę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės finansų kontrolės atlikimą.
4. Atlieka paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
7. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
13. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

14. Vadovaudamasis teisės aktais, atsižvelgdamas į švietimo įstaigų moksleivių ir sąlyginių klasių skaičių nustato asignavimų dydžius mokymo lėšoms bei paskirsto juos pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją.
15. Parengia švietimo įstaigoms prognozuojamus pagrindinius šių įstaigų veiklos rodiklius pagal patvirtintas pinigines išlaidų normas.
16. Analizuoja grupių ir sąlyginių klasių skaičių mokyklose.
17. Atsižvelgdamas į mokinių ir sąlyginių klasių skaičių savivaldybėje, atlieka valstybės biudžeto mokymo lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms poreikio skaičiavimą.
18. Atlieka valstybės biudžeto lėšų valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai – mokinių socialinei paramai – poreikio skaičiavimą.
19. Vykdo pedagogų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų tarifikacijų pirminį patikrinimą, ir apskaičiuoja reikalingas mokymo lėšas.
20. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, perskirsto savivaldybei skirtas mokymo lėšas.
21. Apskaičiuoja ir paskirsto mokymo lėšas, skirtas apmokėti už brandos egzaminų vykdymą ir darbų vertinimą.
22. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos apskaičiuoja mokymo lėšų pasikeitimą dėl pakitusio mokinių ir sąlyginių klasių skaičiaus.
23. Atlieka funkcijas, susijusias su savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo užmokesčiu, poilsio ir darbo laiku.
24. Pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
25. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius

Tel. tel: +370 319 61116, el. p. [email protected]

Skyriaus uždaviniai:

  • organizuoti strateginio planavimo procesą savivaldybėje;
  • užtikrinti strateginio planavimo sistemos funkcionavimą;
  • organizuoti Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto sudarymą, jo vykdymą ir biudžeto lėšų apskaitą;
  • apskaityti ir kontroliuoti Savivaldybės biudžeto pinigų išteklius ir Savivaldybės skolą neviršijant nustatytų skolinimosi limitų;
  • vykdyti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas;
  • tvarkyti Savivaldybės biudžeto apskaitą;
  • užtikrinti nustatytu laiku ir tvarka atskaitomybę su Lietuvos Respublikos finansų ministerija biudžeto planavimo, jo vykdymo ir finansinės atskaitomybės klausimais;
  • užtikrinti žemės nuomos mokesčio administravimą.

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus nuostatai

Mokesčiai ir lengvatos

Paslaugos

Prašymų formos

Planavimo dokumentai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Konsoliduotos finansinės ataskaitos

Biudžetas