Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėjas

Rimantas Šiugždinis
[email protected]
+370 319 61106

219

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros, turizmo veiklą, siekiant įgyvendinti teisės aktų nustatytas Savivaldybės funkcijas šiose srityse.
11. Organizuoja savivaldybės kultūros, turizmo įstaigų veiklos analizę, kad būtų užtikrinta jų veiklos kokybė.
12. Organizuoja savivaldybei priklausančių kultūros vertybių apsaugos programų rengimą ir įgyvendinimą, organizuoja žinių apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą kaupimą, tvarkymą, sisteminimą, saugojimą ir skleidimą.
13. Dalyvauja kultūros plėtros projektuose, inicijuoja ir įgyvendina tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektus, dalyvauja rengiant regionines, šalies kultūros plėtros programas.
14. Organizuoja savivaldybės viešųjų bibliotekų, muziejų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų, turizmo informacijos centrų steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą.
15. Organizuoja savivaldybės viešųjų bibliotekų, muziejų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų, turizmo informacijos centrų veiklos priežiūrą.
16. Analizuoja ir kontroliuoja savivaldybės viešųjų bibliotekų, muziejų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų, turizmo informacijos centrų veiklą.
17. Koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą tarptautinėse kultūrinėse programose.
18. Organizuoja savivaldybės kultūros centrams kategorijų suteikimą.
19. Organizuoja savivaldybės kultūros, turizmo įstaigų veiklos analizę, kad būtų užtikrinta jų veiklos kokybė.
20. Inicijuoja informacijos teikimą kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, savivaldybės įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, visuomenei, kad būtų užtikrintas informacijos viešumas ir sklaida.
21. Pagal Skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
22. Užtikrina kompetencijos klausimais rengiamų dokumentų valdymą, naudojimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.
23. Tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.
24. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.
25. Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – muzika;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
6. darbo patirties trukmė – 5 metai.


Vyriausioji specialistė

Irena Urbanavičienė
[email protected]
+370 319 61 135

221

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

9. Koordinuoja strateginio veiklos plano Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemones, rengia programos veiklos planus ir ataskaitas.
10. Atlieka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytas funkcijas.
11. Bendradarbiaudamas su bendruomeninėmis organizacijomis, teikia informaciją apie savivaldybės institucijų ir įstaigų planuojamas veiklos ir bendradarbiavimo kryptis, siekiant jas derinti su konkrečioje srityje dirbančiomis bendruomeninėmis organizacijomis.
12. Konsultuoja bendruomenines organizacijas ir prireikus kuria bendras darbo grupes konkretiems klausimams spręsti.
13. Sprendžia bendruomeninių organizacijų programų, projektų ir iniciatyvų finansavimo klausimus.
14. Derina bendruomeninių organizacijų rengiamus teisės aktų projektus, konsultuojasi su prašymą pateikusia organizacija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Konsultuoja rajono kultūros įstaigas, bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas kultūrinės veiklos projektų rengimo klausimais.
16. Sistemina ir apibendrina rajono kultūros įstaigų veiklos ataskaitų duomenis ir teikia juos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai bei Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, užtikrina jų rengiamų programų įgyvendinimą.
17. Organizuoja Prienų rajono kultūros įstaigų meno kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą rajono, regiono ir respublikinėse Dainų šventėse.
18. Analizuoja rajono kultūros įstaigų metų veiklos programas ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus kultūros sistemos ir veiklos tobulinimo klausimais.
19. Inicijuoja ir koordinuoja rajono lygmens kultūros renginius, tarpininkauja sprendžiant bendradarbiavimo, finansavimo ir renginių meninės kokybės klausimus.
20. Skatina kultūros institucijų bei visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą, palaiko ryšius su kūrybinių sąjungų, fondų, draugijų nariais.
21. Organizuoja savivaldybės kultūros centrams kategorijų suteikimą.
22. Planuoja ir koordinuoja Savivaldybės tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir siekia naujų, abiem pusėms naudingų ryšių kultūros srityje.
23. Tikrina rajono kultūros įstaigų pareigybių sąrašus.
24. Pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, pasirašytinai juos derina, kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja jų pasirašymą.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
6. darbo patirties trukmė – 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Edita Jakimavičiūtė
[email protected]
+370 319 61190

221

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2. atlikdamas Savivaldybei priskirtas valstybės saugomų objektų apsaugos funkcijas:
3. tarpininkauja tarp kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkų ar kitokių valdymo teisių turėtojų (toliau – valdytojų) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
4. perduoda pranešimus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytais atvejais;
5. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
6. informuoja Departamentą apie Savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
7. teikia valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
8. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
9. Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 2, 7, 8, 10, 11, 13–19 punktuose, taip pat:
10. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, ugdymo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų įgyvendinimą, parengia ir išduoda vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;
11. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
12. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
13. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
14. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo atskleidimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
15. turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
16. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
17. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą;
18. rengia ir įgyvendina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo programas;
19. organizuoja gyventojų poilsį, sąlygų turizmo plėtrai sudarymą ir šios veiklos skatinimą;
20. skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę;
21. vadovaudamasis Lietuvos turizmo veiklos strateginių dokumentų nuostatomis, organizuoja savivaldybės turizmo plėtros priemonės savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose nustatymą;
22. rengia ir įgyvendina viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektus;
23. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti savivaldybės turizmo informacijos centrų steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą jų veiklos priežiūrą;
24. padeda Skyriaus vedėjui analizuoti ir kontroliuoti savivaldybės turizmo informacijos centrų veiklą;
25. planuoja ir įgyvendina priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, rengia rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentus;
26. atlieka kituose turizmo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas;
27. renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia informacinius pranešimus apie turizmo būklę savivaldybės teritorijoje;
28. organizuoja turistinių leidinių, žemėlapių leidimą;
29. analizuoja savivaldybės teritorijos turizmo išteklius ir paslaugų rinką, reklamuoja ir teikia turizmo informaciją, vykdo kitą turizmo rinkodaros veiklą, siekdamas užtikrinti informacijos sklaidą;
30. kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;
31. užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
32. vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;
33. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kultūros paveldo apsaugą ir turizmo vystymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.


Vyriausioji specialistė

Raimonda Kubilienė
[email protected]
+370 319 61 135

221

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos klausimais, organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklą, vykdymą;

2. analizuoja nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų situaciją savivaldybėje, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos savivaldybės teritorijoje;

3. renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia informacinius pranešimus apie nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

4. atstovauja savivaldybei bendradarbiaujant su kitomis šalies ir užsienio organizacijomis;

5. koordinuoja ir inicijuoja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų situacijos tyrimus;

6. bendradarbiaudamas su bendruomeninėmis organizacijomis, teikia informaciją apie savivaldybės institucijų ir įstaigų planuojamas veiklos ir bendradarbiavimo kryptis, siekiant jas derinti su konkrečioje srityje dirbančiomis bendruomeninėmis organizacijomis;

7. konsultuoja bendruomenines organizacijas ir prireikus kuria bendras darbo grupes, komisijas konkretiems klausimams spręsti;

8. padeda nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms, savivaldybės institucijoms formuoti ir įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų plėtros politiką;

9. sprendžia bendruomeninių organizacijų programų, projektų ir iniciatyvų finansavimo klausimus;

10. derina bendruomeninių organizacijų rengiamus teisės aktų projektus (gavus bendruomeninės organizacijos prašymą raštu derinti rengiamus teisės aktų projektus), konsultuojasi su prašymą pateikusia organizacija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11. konsultuoja bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas projektų rengimo klausimais;

12. kompetencijos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;

13. užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

14. vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia ataskaitas;

15. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.