303

303a

303b

DĖL PRIENŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
304

304a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. 76 „DĖL RAJONO MOKSLEIVIŲ VEŽIOJIMO IR NEMOKAMŲ AUTOBUSO BILIETŲ IŠDAVIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
305 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. 143 „DĖL PERSONALO VALDYMO FUNKCIJŲ PRISKYRIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAPILDYMO
306 DĖL 2004 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
307 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
308 DĖL PERKAMO ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ SUMAŽINIMO
309 DĖL PRIENŲ RAJONO TARYBOS 2000 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR.368 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ IR VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE BEI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS“ IR 2004 M. SPALIO 1 D. SPRENDIMO NR.230 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO IR PRIEDŲ MOKĖJIMO“ PAKEITIMO
310 DĖL DELSPINIGIŲ
311 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIENŲ MIESTO BENDROJO PLANO RENGIMAS“
312

312a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PAKEITIMO
313

313a

313b

313c

313d

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO JĄ VYKDYTI
314 DĖL SUTIKIMO PERIMTI PATALPAS J.BRUNDZOS G.12A, PRIENŲ M.
315 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
316 DĖL SUTIKIMO PERIMTI KOMPIUTERINĘ ĮRANGĄ
317 DĖL SUTIKIMO PERIMTI KOMPIUTERINĘ IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
318 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
319 DĖL PRIENŲ MIESTO KOMPLEKSINIŲ URBANISTINIŲ – EKOLOGINIŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
320 DĖL NEMUNO UPĖS TRASOS MOBILIOS PRIEPLAUKOS PRIENŲ MIESTE DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
321 DĖL LĖŠŲ VŠĮ KAUNO REGIONO PLĖTROS AGENTŪRAI
322 DĖL ORGTECHNIKOS ĮSIGIJIMO RAJONO MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS EDUKACINEI PROGRAMAI
283 DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS MERUI ANTANUI GUSTAIČIUI
284 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į VISUOMENINĘ TARYBĄ PRIE PRIENŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
285 DĖL ETATŲ PRIENŲ LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE „GINTARĖLIS“ IR „SAULUTĖ“ ĮSTEIGIMO IR PANAIKINIMO
286 DĖL 2004 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
287 DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI PASKOLOS SUTARTIES PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ
288 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
289

289a

289b

DĖL VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2005 M. IR JŲ PANAUDOJIMO 2004 M. PATVIRTINIMO
290 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR.31 „DĖL KOMISIJOS MELIORACIJOS DARBŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE OBJEKTAMS PARINKTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
291 DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VEŽĖJŲ NUOSTOLIŲ, SUSIDARIUSIŲ DĖL BŪTINŲ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO VISUOMENEI, KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
292 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
293 DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PAPILDYMO
294 DĖL AUDITO ĮMONĖS PASIRINKIMO
295 DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ POBŪDŽIO 2005 METAMS NUSTATYMO
296 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SPALIO 1 D. SPRENDIMO NR. 235 „DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO
297 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
298 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
299 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
300 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
301 DĖL AVARINIO GYVENAMOJO NAMO NURAŠYMO
302 DĖL ILGALAIKIO TURTO NEAPSKAITYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BALANSE
261 DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PRIENŲ RAJONO PEDAGOGINEI – PSICHOLOGINEI TARNYBAI IR PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRUI
262 DĖL FINANSININKO ETATO ĮSTEIGIMO PRIENŲ RAJONO PEDAGOGINĖJE – PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE IR PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRE
263 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
264

264a

DĖL TRUMPALAIKĖS VAIKO GLOBOS IR PRIEŽIŪROS VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖJE PROJEKTO PATVIRTINIMO
265

265a

DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ, KARŠTĄ BEI ŠALTĄ VANDENĮ MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
266

266a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
267 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖS RENOVACIJA“ IR PROJEKTO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO
268 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS PASTATŲ RENOVACIJA“ IR PROJEKTO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO
269

269a

DĖL LEIDIMŲ PARDAVINĖTI CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO TVARKOS IR LEIDIMO FORMOS PATVIRTINIMO
270 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.20 „DĖL VALDYBŲ NARIŲ RINKIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „STAKLIŠKIŲ VAISTINĖ“ BEI 2004 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. 89 „DĖL VALDYBŲ NARIŲ ATŠAUKIMO IR IŠRINKIMO UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE“ PAKEITIMO
271 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
272 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
273 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
274 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
275 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
276 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI” VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
277 DĖL PRIENŲ RAJONO TARYBOS 2000 M. RUGSĖJO 28 D.SPRENDIMO NR.88 „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS, ATNAUJINIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VARTOTOJAMS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ VYKDYMO KETVIRTAISIAIS NUOMOS METAIS
278 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO
279 DĖL ĮKAINIO DEZINFEKCIJOS KAMEROS VIENAI DARBO VALANDAI PATVIRTINIMO
280 DĖL PRIENŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪROS – SODYBINIO UŽSTATYMO KVARTALO PRIE KĘSTUČIO GATVĖS DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR NAUJAI SUPROJEKTUOTAI GATVEI  PAVADINIMO SUTEIKIMO
281 DĖL PRITARIMO INVESTICINIO TRIJŲ RAJONO MOKYKLŲ KATILINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO PARENGIMUI
282 DĖL PAVEDIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJAI
241 DĖL ETATŲ PRIENŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „PASAKA“, PRIENŲ RAJONO JIEZNO VIDURINĖJE MOKYKLOJE ĮSTEIGIMO IR PANAIKINIMO
242 DĖL VYRIAUSIOJO METODININKO ETATO ĮSTEIGIMO PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRE IR PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 3 D. SPRENDIMO NR.134 „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO ETATINIŲ PAREIGYBIŲ ĮSTEIGIMO IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ ŠIOMS PAREIGYBĖMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
243 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SPALIO 1 D. SPRENDIMO NR. 230 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO IR PRIEDŲ MOKĖJIMO“ PAKEITIMO
244 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU DANUTE STANKEVIČIENE
245 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORĖS PASKYRIMO
246 DĖL PRIENŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS PASKYRIMO
247 DĖL PRIENŲ MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ VEDĖJOS  PASKYRIMO
248 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU MARIJA JOVITA MINKAUSKIENE
249

249a

DĖL 2004 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
250 DĖL ŽEMĖS NUOMOS IR ŽEMĖS MOKESČIO
251 DĖL KAPINIŲ ŠKĖVONIŲ K., BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PRIEŽIŪROS, EKSPLOATAVIMO IR SU TUO SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO
252 DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN ILGALAIKĮ TURTĄ
253 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. 108 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO
254 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
255 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
256 DĖL DELSPINIGIŲ
257 DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. 5, PAKEITIMO
258 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO
259 DĖL DETALIOJO PLANO MAČIŪNŲ K., AŠMINTOS SEN., PRIENŲ R., RENGIMO
260 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
228

228a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
229 DĖL DVIEJŲ MOKYKLŲ SKYRIŲ LIKVIDAVIMO
230 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO IR PRIEDŲ MOKĖJIMO
231 DĖL PAPILDOMO KLASĖS KOMPLEKTO ĮSTEIGIMO PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
232 DĖL 2004 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
233 DĖL ATLEIDIMO NUO RINKLIAVOS
234 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
235 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
236 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
237 DĖL PRIENŲ RAJONO VALDYBOS 1991 M. KOVO 14 D. POTVARKIO NR. 92V PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
238 DĖL PRIENŲ RAJONO DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO PRIE MAGISTRALINIŲ IR KRAŠTO KELIŲ SCHEMOS – SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
239

239a

DĖL NEMUNO AUKŠTUPIO BASEINO INVESTICINIO PLANO PROJEKTO I-OJO ETAPO 2005-2007 METAMS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
240 DĖL STATYBOS REMONTO DARBŲ PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUJE ORGANIZAVIMO
215 DĖL PAPILDOMŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ PRIENŲ „REVUONOS“, PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ T. ŽILINSKO VIDURINĖSE IR IŠLAUŽO PAGRINDINĖJE MOKYKLOSE ĮSTEIGIMO
216 DĖL LOGOPEDO, VAIRUOTOJO, VALYTOJO ETATŲ STEIGIMO IR PANAIKINIMO KAI KURIOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
217 DĖL ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO (AUTOBUSO) PERDAVIMO
218 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE
219 DĖL KAI KURIŲ ETATŲ STEIGIMO IR PANAIKINIMO PRIENŲ NEMUNO PRADINĖJE MOKYKLOJE
220 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR.143 „DĖL PERSONALO VALDYMO FUNKCIJŲ PRISKYRIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAPILDYMO
221 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS, ATNAUJINIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VARTOTOJAMS SUTARTIES PRIEDO NR. 2 „INVESTICIJŲ GRAFIKAS“ PAKEITIMO
222 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI
223 DĖL TURTO – KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS – PERĖMIMO
224 DĖL DETALIOJO PLANO IŠLAUŽO K., IŠLAUŽO SEN., PRIENŲ R., RENGIMO
225 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ VAZGAIKIEMIO K., BALBIERIŠKIO SEN., PRIENŲ R., RENGIMO
226 DĖL RAJONO SVEIKATINIMO PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ 2004 METŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS PAKEITIMO
227

227a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PAKEITIMO
190 DĖL KAI KURIŲ RAJONO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
191

191a

DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
192 DĖL TURTO PERĖMIMO
193 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR.175 „DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO DALYVAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIUOSE FONDUOSE“ PAPILDYMO IR TECHNINIO PROJEKTO TECHNINIO DARBUOTOJO PASKYRIMO
194 DĖL ETATŲ BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
195 DĖL KAI KURIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ
196 DĖL ĮGALIOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
197 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO ATOSTOGŲ
198 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU JOLITA NAUJALYTE
199 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ONA VAIČIŪNIENE
200

200a

200b

200c

DĖL 2004 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
201

201a

DĖL UAB „PRIENŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR ĮSTATŲ PAKEITIMO
202 DĖL UAB „PRIENŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO
203 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
204 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
205 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
206 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR.204 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO
207 DĖL KOMPIUTERIO PERDAVIMO PRIENŲ MENO MOKYKLAI
208 DĖL NEMUNO AUKŠTUPIO BASEINO INVESTICINIO PLANO PROJEKTO
209 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PAKEITIMO
210 DĖL 2004 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 30 „DĖL VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2004 M. IR JŲ PANAUDOJIMO 2003 M. PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO PAKEITIMO
211 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRIENŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE
212 DĖL VŠĮ PRIENŲ, BALBIERIŠKIO, JIEZNO, STAKLIŠKIŲ, VEIVERIŲ PIRMINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRŲ IR PRIENŲ LIGONINĖS VYRIAUSIŲJŲ GYDYTOJŲ ATLYGINIMŲ IR IŠLAIDŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO
213 DĖL DETALIOJO PLANO IŠLAUŽO K., IŠLAUŽO SEN., PRIENŲ R., RENGIMO
214 DĖL LAISVO (NEUŽSTATYTO) ŽEMĖS SKLYPO SIAUROJI G. 6A, PRIENŲ M., PLANO PATVIRTINIMO
187 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI JIEZNO SENIŪNIJOS STRAZDIŠKIŲ KAIMO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS PARAMOS SUTARTĮ
188 DĖL PRITARIMO „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS PASTATŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTUI
189 DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PAGAL 2004 – 2006 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ, LIKUČIO PANAUDOJIMO
153 DĖL KLEBIŠKIO, SKRIAUDŽIŲ, ŠILAVOTO, ŽELKŪNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ FINANSININKO TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO
154 DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS PRIENŲ MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ VEDĖJAI ONAI VAIČIŪNIENEI
155 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ MOKYKLINIUS AUTOBUSUS
156 DĖL ĮMOKŲ UŽ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMAS PASLAUGAS IR APMOKĖJIMO LEKTORIAMS
157 DĖL SIŪLYMO TVIRTINTI VEIVERIŲ SENIŪNIJOS HERBĄ IR KITUS SENIŪNIJOS SIMBOLIUS
158 DĖL KARTINGŲ SPORTO ŠAKOS PRILYGINIMO DVIRAČIŲ SPORTO ŠAKAI PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE
159 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. 77 „DĖL PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
160 DĖL GYVENTOJŲ ĮSISKOLINIMO PADENGIMO
161

161a

161b

161c

DĖL 2004 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
162 DĖL LEIDIMO PASKOLAI
163 DĖL 2004 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO
164 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
165 DĖL PRITARIMO 2005 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMAI
166 DĖL PRIENŲ RAJONO STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
167 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
168 DĖL RAJONO TARYBOS 2002 M. LIEPOS 11 D.  SPRENDIMO NR. 414 „DĖL RAJONO TARYBOS 2000 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR.101 „DĖL RAJONO TARYBOS  1998 05 06 SPRENDIMO NR.181 „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO  MODERNIZAVIMO INVESTICINIO PROJEKTO FINANSAVIMO” DALINIO PAKEITIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO” PAKEITIMO
169 DĖL DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO
170 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
171 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO
172 DĖL STATYBOS REMONTO DARBŲ ORGANIZAVIMO
173

173a

DĖL BUTŲ IR PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITĄ
174 DĖL SUTIKIMO PERIMTI KOMPIUTERINĘ TECHNIKĄ
175

175a

DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE IR LEIDIMO DALYVAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIUOSE FONDUOSE
176 DĖL SUTIKIMO PERIMTI PASTATĄ
177 DĖL PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PAGRINDINEI MOKYKLAI LEIDIMO PARDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
178 DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN KOMPIUTERINĘ ĮRANGĄ
179 DĖL ŪKINIO PASTATO NURAŠYMO
180 DĖL VANDENTIEKIO-KANALIZACIJOS TINKLŲ BEI DRENAŽO IR TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PERDAVIMO UAB „PRIENŲ VANDENYS“
181 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ
182 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ALDONA ŠIUGŽDINIENE
183 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ONA BISIKIRSKIENE
184 DĖL ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO (AUTOBUSO) PRIĖMIMO
185 DĖL PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
186 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR.11 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ IR 2004 M. BALANDŽIO 2 D. SPRENDIMO NR.60 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ALYTAUS  REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAPILDYMO
149

149a

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BALANDŽIO 2 D. SPRENDIMO NR.52 PAKEITIMO
150 DĖL LEIDIMO PRIENŲ KULTŪROS CENTRUI STEIGTI FILIALUS
151 DĖL PRITARIMO „ŽIBURIO” GIMNAZIJOS INVESTICINIAM PROJEKTUI
152 DĖL PRITARIMO INVESTICINIAM DVIEJŲ MOKYKLŲ KATILINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTUI
118 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS REKONSTRUKCIJA“
119 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BALANDŽIO 2 D. SPRENDIMO NR.58 „DĖL 2004 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR JŲ PANAUDOJIMO PER 2003 M. ATASKAITOS“ PAKEITIMO
120 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR.137 „DĖL PRIENŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2004-2006 METAMS“ PAPILDYMO
121 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO
122 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M.BALANDŽIO 30 SPRENDIMO NR.9 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO IŠRINKIMO, JO PAVADUOTOJO SKYRIMO, SUDĖTIES IR KOMITETO ĮGALIOJIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
123 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 30 D SPRENDIMO NR. 10 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ IR ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO BEI JŲ SUDĖTIES“ PAKEITIMO
124 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
125

125a

125b

125c

DĖL 2003 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO
126

126a

DĖL 2004 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR.20 „DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO BEI NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
127

127a

DĖL 2004 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
128

128a

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS PAKEITIMO
129 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
130 DĖL 2004 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ
131 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
132 DĖL PRIENŲ RAJONO MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO IR PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO SKYRIAUS ŠVIETIMO CENTRO REORGANIZAVIMO PROJEKTŲ PATVIRTINIMO
133

133a

DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
134 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO ETATINIŲ PAREIGYBIŲ ĮSTEIGIMO IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ ŠIOMS PAREIGYBĖMS NUSTATYMO
135 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS
136 DĖL PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
137

137a

DĖL KELEIVINIO TRANSPORTO VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ), SUSIJUSIŲ SU TRANSPORTO LENGVATŲ TAIKYMU, KOMPENSAVIMO (ATLYGINIMO) TVARKOS PATVIRTINIMO
138

138a

DĖL ŠILUMOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ ATJUNGIMO NUO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS IR PATALPŲ AR PASTATO ŠILDYMO BŪDO PAKEITIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
139 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
140 DĖL DELSPINIGIŲ
141

141a

DĖL ĮTRAUKIMO Į BALANSĄ
142 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BUTO EKVIVALENTINIŲ MAINŲ SU FIZINIU ASMENIU
143 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
144 DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI ŠILAVOTO KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRĄ
145 DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
146 DĖL LEIDIMO PARDUOTI TRANSPORTO PRIEMONES
147 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
148 DĖL PAVEDIMO TVIRTINTI SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTUS DETALIUOSIUS PLANUS
77 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ ŠIOMS PAREIGYBĖMS PATVIRTINIMO
78 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR PAGALBOS 5-6 METŲ VAIKUI TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
79 DĖL PRIENŲ MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
80 DĖL PRIENŲ RAJONO MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO IR PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO SKYRIAUS ŠVIETIMO CENTRO REORGANIZAVIMO
81

81a

DĖL PRIENŲ RAJONO PEDAGOGINĖS-PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
82

82a

DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBVIAVIMO SUTARTĮ TEIKIANT PEDAGOGINĘ – PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ
83 DĖL SKRIAUDŽIŲ IR IŠLAUŽO PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ VALGYKLŲ PATALPŲ IR ĮRANGOS NUOMOS KAINOS SUMAŽINIMO
84 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
85 DĖL PRIENŲ KULTŪROS CENTRO IR JO FILIALŲ KATEGORIJŲ PATVIRTINIMO
86

86a

86b

DĖL 2004 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
87 DĖL ASIGNAVIMŲ PERVEDIMO
88 DĖL MOKESČIO UŽ TERITORIJŲ PRIE DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIEŽIŪRĄ IR VALYMĄ NUSTATYMO
89 DĖL VALDYBŲ NARIŲ ATŠAUKIMO IR IŠRINKIMO UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE
90 DĖL UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2003 M. FINANSINIŲ ATSKAITOMYBIŲ, PELNO PASKIRSTYMO IR VEIKLOS ATASKAITŲ TVIRTINIMO
91 DĖL UAB „JIEZNO VAISTINĖ“ LIKVIDAVIMO
92

92a

92b

92c

92d

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO APSKAITOS POLITIKOS IR SKOLINIMOSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
93 DĖL LEIDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ĮSIGYTI LENGVUOSIUS TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS
94 DĖL PRIENŲ RAJONO SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS SKYRIMO
95 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ASTA ZAGURSKIENE
96 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
97 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ALVYDO VAICEKAUSKO TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
98 DĖL ĮGALIOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
99 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO SUTARČIŲ PAKEITIMO
100 DĖL ĮGALIOJIMO IRENAI JUDICKIENEI
101 DĖL KAI KURIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ
102 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ
103

103a

DĖL NEPRIVATIZUOTŲ (IŠSKYRUS GRĄŽINTAS) GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO IR JO SURINKIMO TVARKOS
104 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (PRIVATIZUOTŲ BUTŲ) EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ NUSTATYMO
105 DĖL BAŽNYČIOS PASTATO GRĄŽINIMO JIEZNO RELIGINEI BENDRUOMENEI
106

106a

DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
107 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
108 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
109 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
110 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
111 DĖL VĖŽIONIŲ VANDENTIEKIO BOKŠTŲ, GRĘŽINIŲ IR VANDENTIEKIO SISTEMŲ PIRKIMO BEI PERDAVIMO EKSPLOATUOTI
112 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „ETERIS“
113 DĖL PRIENŲ RAJONO PRIENŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 1991 M. SPALIO 23 D. POTVARKIO NR.89 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PASKYRIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
114

114a

114b

DĖL RAJONO 2004 M. SVEIKATINIMO PROGRAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS SVEIKATINIMO PROGRAMOMS FINANSUOTI PATVIRTINIMO
115 DĖL RAJONO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO CENTRO SUDARYMO
116 DĖL LAISVOS (NEUŽSTATYTOS) TERITRORIJOS PRIE PAUPIO GATVĖS PRIENŲ MIESTE PLANO PATVIRTINIMO
117 DĖL PRIENŲ MIESTO BENDROJO PLANO DALIES PRIE VILNIAUS GATVĖS KOREKTŪROS RENGIMO
43 DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
44 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMOSI 2004 METAIS PRIORITETŲ NUSTATYMO
45 DĖL SIŪLYMO TVIRTINTI PAKUONIO HERBĄ IR KITUS PAKUONIO MIESTELIO SIMBOLIUS
46 DĖL PRIENŲ MIESTO HERBO PANAUDOJIMO
47 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SANITARINĖS KONTROLĖS VYKDYMO
48 DĖL PRITARIMO KAUNO G. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTUI
49 DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO ATOSTOGŲ
50 DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS MERUI PASIRAŠYTI PASKOLOS SUTARTIES PATIKSLINIMĄ
51 DĖL PAVEDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBAI
52

52a

52b

DĖL PRIENŲ KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
53 DĖL PRIENŲ RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ IR MAŽAKOMPLEKČIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO PROJEKTŲ PATVIRTINIMO
54 DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO KAI KURIOMS RAJONO MOKYKLOMS IR IKIMOKYKLINĖMS ĮSTAIGOMS
55

55a

DĖL MOKSLEIVIŲ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ PAPILDOMĄ UGDYMĄ TVARKOS PATVIRTINIMO IR DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ SPORTO, MENO IR MUZIKOS MOKYKLOSE
56 DĖL ĮMOKŲ UŽ ŠVIETIMO SKYRIAUS ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMAS PASLAUGAS IR APMOKĖJIMO LEKTORIAMS
57

57a

DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ, KARŠTĄ BEI ŠALTĄ VANDENĮ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
58

58a

58b

58c

58d

DĖL 2004 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR JŲ PANAUDOJIMO PER 2003 M. ATASKAITOS
59

59a

59b

DĖL VANDENS TELKINIŲ NUOMOS VERSLINEI IR MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI KONKURSO NUOSTATŲ IR NUOMOTINŲ VANDENS TELKINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO BEI KOMISIJOS SUDARYMO
60 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
61 DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PATALPŲ ŠILDYMO ENERGIJOS NORMŲ
62 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
63 DĖL BUTŲ IR PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITĄ
64 DĖL PASIŪLYMO PIRKTI 1/3 DALĮ PASTATŲ IR ŽEMĖS, ESANČIOS KĘSTUČIO G.30, PRIENŲ M.
65 DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO
66

66a

DĖL UAB „PRIENŲ KNYGYNAS“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO
67 DĖL AUDITO ĮMONĖS PASIRINKIMO
68 DĖL PRIVATIZUOJAMO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TURTO PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ IR PAPILDOMŲ SĄLYGŲ NUSTATYMO
69 DĖL LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PRIVATIZUOTUS OBJEKTUS, PASKIRSTYMO
70 DĖL BALBIERIŠKIO INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE UAB „PRIENŲ VANDENYS“
71 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO
72

72a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ STATINIŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
73 DĖL LAISVO (NEUŽSTATYTO) ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 2, PRIENŲ M., PLANO PATVIRTINIMO
74 DĖL LAISVOS (NEUŽSTATYTOS) TERITORIJOS PRIE KĘSTUČIO GATVĖS, PRIENŲ MIESTE, PLANO PATVIRTINIMO
75 DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTENIO G. 16, PRIENŲ M., DETALIOJO PLANO RENGIMO
76 DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LENGVUOSIUS TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS
20

20a

DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO BEI NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
21 DĖL RAJONO KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
22

22a

22b

DĖL PRIENŲ RAJONO VIZIJOS IR PLĖTROS PRIORITETŲ TVIRTINIMO
23 DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO
24 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VŠĮ BALBIERIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA RAJONE“ PROJEKTO
25 DĖL RAJONO GYVENTOJŲ 2004 METŲ SOCIALINIO RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
26

26a

DĖL RAJONO INVALIDŲ INTEGRACIJOS IR REABILITACIJOS 2004 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
27

27a

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ RAJONO GYVENTOJAMS SOCIALINES PASLAUGAS, 2004 METŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
28

28b

28c

28d

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI TURIZMO PLĖTROS 2004 METŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
29

29a

29b

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2003 METŲ GAMTOS APSAUGOS FONDO PANAUDOJIMO ATASKAITOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
30

30a

30b

DĖL VALSTYBĖS LĖŠOMIS  FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2004 M. IR JŲ PANAUDOJIMO 2003 M. PATVIRTINIMO
31 DĖL KOMISIJOS MELIORACIJOS DARBŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE OBJEKTAMS PARINKTI SUDARYMO
32

32a

32b

32c

32d

DĖL 2004 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
33

33a

DĖL KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO DENGIMO
34 DĖL AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
35 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
36

36a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
37

37a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
38 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ONA KONČIENE IR JOLITOS NAUJALYTĖS PRIĖMIMO Į DARBĄ
39 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO
40 DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS MERUI ANTANUI GUSTAIČIUI ATSTOVAUTI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
41 DĖL PASTATO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO
42 DĖL PASTATO PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI VALSTYBĖS TURTO FONDUI
1 DĖL PRIENŲ RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ, MAŽAKOMPLEKČIŲ MOKYKLŲ IR PAPILDOMO UGDYMO ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO
2 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIO PATVIRTINIMO KAI KURIOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
3 DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO PRIENŲ MENO MOKYKLOS DIREKTOREI RASAI STALIŪNIENEI
4 DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS PRIENŲ MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO DIREKTOREI DANUTEI STANKEVIČIENEI
5

5a

DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
6 DĖL UAB „PRIENŲ KNYGYNAS“ ĮSTATINIO  KAPITALO
7

7a

DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS, NUOMOS SUTARTIES FORMOS IR SUTARTIES PRIEDO PATVIRTINIMO
8 DĖL KOMISIJOS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIPAŽINIMUI NETINKAMOMIS GYVENTI SUDARYMO
9

9a

DĖL TRUMPALAIKĖS VAIKO GLOBOS IR PRIEŽIŪROS VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖJE PROJEKTO PATVIRTINIMO
10

10a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
11 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
12 DĖL MERO IR MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
13 DĖL DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO
14 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO KAUNO REGIONO PATAISOS INSPEKCIJAI
15 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ MOZŪRIŠKIŲ K., VEIVERIŲ SEN., PRIENŲ R.
16 DĖL DETALIOJO PLANO VYTAUTO G. 14, 14A IR GEDIMINO G. 11, JIEZNO M., PRIENŲ R., PATVIRTINIMO
17 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTEI
18 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
19 DĖL ĮGALIOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI ANTANUI GUSTAIČIUI PASIRAŠYTI PASKOLOS SUTARTIES PATIKSLINIMĄ